П Р О Т О К О Л

София, 26.09.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
ВЕСЕЛА АНДОНОВА
при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Цветанка Борилова
сложи на разглеждане дело № 3837 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВЕСЕЛА АНДОНОВА


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене в 9.35 часа:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - председателят на Върховния касационен съд - редовно призован, представлява се от експерт-юрисконсулт Стойков, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИЦИТЕ:
Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет - редовно призован, представлява се от юрисконсулт Димитров, надлежно упълномощен.
Д. Дончева - председател на Апелативен съд - София - редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат Икономов, надлежно упълномощен.
ЗА ВАП се явява прокурор Борилова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на председателя на Върховния касационен съд срещу решение № 978/23.01.2019 г., постановено по адм. дело № 9528/2018 г., по описа на ВАС, шесто отделение. Към касационната жалба няма приложени нови писмени доказателства.
ДОКЛАДВА постъпил на 26.02.2019 г. отговор на касационната жалба, депозиран от процесуалния представител на Съдийската колегия на ВСС. Към отговора няма приложени писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Стойков: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства и нямам доказателствени искания.
ЮРИСКОНСУЛТ Димитров: От името на Съдийската колегия на ВСС, оспорвам касационната жалба, подадена от председателят на ВКС. Поддържам писмения отговор на касационната жалба. Няма да соча други доказателства.
АДВОКАТ Икономов: Оспорвам касационната жалба. Няма да представям нови доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРИСКОНСУЛТ Стойков: От името на председателя на ВКС, моля да отмените решение № 978/23.01.2019 г., постановено по адм. дело № 9528/2018 г., по описа на ВАС, шесто отделение, с което е отхвърлена жалбата на председателя на ВКС срещу решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/17.07.2018 г. Моля да върнете административната преписка на Съдийската колегия на ВСС за продължаване на образуваното производство.
ЮРИСКОНСУЛТ Димитров: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите касационната жалба, подадена от председателя на ВКС, като неоснователна. Решението е правилно, обосновано и законосъобразно и като такова моля да го оставите в сила. Същото се основава на правилната преценка на събраните доказателства, издадено е в съответствие с приложимите материални норми. При изготвянето му са взети предвид всички релевантни факти и обстоятелства.
АДВОКАТ Икономов: Моля да оставите в сила обжалваното решение. Касационните основания за отмяна на решението са три и не е необходимо да ги повтарям. В случая, необосноваността се декларира, но по никакъв начин не е мотивирана и защитена. Не се сочи в касационната жалба кой фактически извод на първоинстанционния съд, на кое събрано доказателство не отговаря. Твърдението за допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, което фигурира в касационната жалба, не касае касационното производство. Ако все пак съдът прецени, че в случая е допусната една фактическа грешка и колегата при изготвянето на касационната жалба е имал предвид допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила, моля да приемете, че доводът е неоснователен. Той се изразява в твърдението, че е следвало двама от членовете на Съдийската колегия да си направят отвод. В същото време не се сочи нито едно от обстоятелствата по смисъла на чл. 10 от АПК, което да навежда на извод, че благодарение на това, че Д. Марчева е била първоначалния докладчик по търговско дело № 2632/2017 г., а господин С. Грозев е бил изпълняващ функциите председател на САС, тези два факта, които са безспорни, водят до извод, че те ще бъдат предубедени в действията си.
Завършвам с коментар по довода за допуснати нарушения на материалния закон, който е изложен основно в насока нарушение на чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с изтичането или не изтичането на 6-месечния срок за образуване на дисциплинарни производства. "В практиката си ВАС последователно и категорично е приемал, че срокът за образуване на дисциплинарното производство като юридическо събитие, с чието начало и край законът свързва проявлението на определени юридически факти и настъпването на съответните правни последици, е относим единствено към обективния факт на откритото дисциплинарно нарушение. Поради това той не се прилага поотделно за всяко от активно легитимираните лица по чл. 311 и чл. 312, ал. 1 от ЗСВ, а започва да тече, когато което и да е от тях установи дисциплинарната простъпка на съответния магистрат. Всяко друго тълкуване може да доведе до новиране на изтекли преклузивни срокове и пренебрегва правното действие на давността." Четох затова, защото това е цитат от решение излязло изпод компютъра на член на настоящия състав. Цитирал съм и друга практика, която моля да имате предвид. Завършвам с молбата наред с представените ви сега писмени бележки, да обърнете внимание и на това, което съм изложил в писмените бележки при първоначалното разглеждане на делото. Те, разбира се, касаят законосъобразността на административния акт, но много от тях могат да помогнат и са косвени доводи и основания за правилност на решението. Представям писмени бележки. Моля на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата да ми присъдите адвокатско възнаграждение, предвид безплатното осъществяване на функциите на защитник в настоящото производство.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба срещу съдебния акт е допустима като подадена в срок, от надлежна страна в процеса, разгледана по същество е неоснователна. Не са налице касационните основания на чл. 209, т. 3 АПК. Доводите на касатора са били наведени и обсъдени и в първоинстанционното производство на ВАС като не са налице основания за промяна изводите на съда. Съдът подробно е обсъдил фактическите обстоятелства, установени от писмените и гласни доказателства по делото и е формирал обосновани изводи за законосъобразност на оспорения акт. Оспорено е Решение в частта по т. 5.1, 5.2 и 5.3 от Протокол № 24/17.07.2018 г. на Съдийска колегия на ВСС, с което спрямо ответника, в качеството й на административен ръководител на САС, е отказано образуването на дисциплинарно производство. Първоинстанционният съд правилно е преценил, че оспореното решение е издадено от компетентния орган – Съдийска колегия на ВСС, съгласно чл. 311, т. 3 ЗСВ, в предвидената от чл. 59, ал. 2 АПК форма, при необходимия кворум и мнозинство за вземане на решенията, съобразно чл. 34, ал. 1 и ал. 3 ЗСВ. Атакуваното решение е подробно мотивирано с фактическите и правни основания за издаването му и не са допуснати нарушения на производствените правила, които да са от категорията на съществените. Решението на Съдийската колегия на ВСС е взето след подробно обсъждане на събраните доказателства, становищата на членовете на колегията и възраженията на страните. Решението е подробно мотивирано в съответствие с правилата на чл. 34 ал. 3 ЗСВ, а именно - за мотиви на решението, с което не се приема направеното предложение, се смятат отрицателните изказвания на членовете на Висшия съдебен съвет срещу него. От събраните по делото материали безспорно е установено, че по предложенията на председателя на ВКС, повечето членове на Съдийската колегия на ВСС са се изказали и гласували против. Правилно е прието от първоинстанционния съд, че по отношение на т. 5.1 и т. 5.2 (за нарушение по чл. 307 ал. 3 т. 3 ЗСВ) от оспореното решение е изтекъл установеният в закона срок за образуване на дисциплинарно производство, като съдът е изложил подробни съображения, анализирайки подробно събраните по делото доказателства. Разпоредбата на чл. 310, ал. 1 ЗСВ е категорична, че дисциплинарно производство се образува… от наказващия орган в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Съобразно ал. 3 на чл. 310 ЗСВ, когато нарушението се изразява в бездействие, сроковете по ал. 1 започват да текат от откриването му. При нарушение, което накърнява престижа на съдебната власт, сроковете по ал. 1 започват да текат от публичното оповестяване на деянието. По т. 5.3 от оспореното решение първоинстанционният съд подробно е анализирал отказа на компетентния орган да образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1 ЗСВ за нарушение на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ – издаване на заповед № А-1169/27.09.2017 г. Поведението на ответника е анализирано и не е установено "неизпълнение на други служебни задължения" по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 4 ЗСВ с издаването на горепосочената заповед, поради което законосъобразно е отказано образуване на дисциплинарно производство и ангажиране на дисциплинарната отговорност на ответника. Първоинстанционният съд аргументирано е обосновал становището си, че издаването на заповед за заместване поради служебната ангажираност на председателя в друг съдебен състав и с насрочени съдебни заседания в един и същи ден, не може да представлява неизпълнение на служебни задължения и съответно не е нарушение по чл. 307, ал. 3 т. 4 ЗСВ. Обосновано първоинстанционният съд е изложил мотиви в посока, че направените изводи от Съдийската колегия на ВСС са съответни на установената фактическа обстановка и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо ответника. Първоинстанционният състав на ВАС като е преценил, че оспореното решение на Съдийската колегия на ВСС е законосъобразно и като е отхвърлил жалбата срещу него е постановил съдебното си решение в съответствие на материалния закон. Пред петчленния състав на ВАС не са представени нови доказателства, които да налагат извод, различен от тези на тричленния състав на ВАС и съответно не се обосновава отмяна на оспореното съдебно решение. По изложените съображения решението на първоинстанционния съд на ВАС е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9.50 часа.
СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ: