СПИСЪК

на лицата, призовани по административно Дело № 12754/2019 г. Document Link Icon,
насрочено за 18.05.2020 11:00 зала № 1

В какво качество
са призовани
Име на призованото лице
Местожителство и адрес
или съдебен адрес
Забележка
1
жалбоподател
ув. с.з.
2
ответник
ув. с.з.
3
ответник
чл. 137 ал. 7 АПК
4
ответник
тел. 0888 510 185 чл. 137 ал. 7 АПК
5
ответник
тел. 0888802389 чл. 137 ал. 7 АПК
6
ответник
чл. 137 ал. 7 от АПК
7
ответник
ув. с.з.
8
ответник
ув. с.з.
9
прокурор
-

М.С.