П Р О Т О К О Л

София, 12.03.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
МИРА РАЙЧЕВА
при участието на секретаря Ирена Асенова
и с участието на прокурора Симона Попова
сложи на разглеждане дело № 14199 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията МИРА РАЙЧЕВА


На поименното повикване в 10.08 часа страните се представиха така:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Консорциум "Витоша" - редовно призован, се представлява от адв. З. Нго, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ:"МАГ Оувърсийз Инвестмънтс" Лтд. участник в Консорциум "Витоша" - редовно призован, се представлява от адв. З. Нго, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „Би Си И Джи Ай Кънстракшън (Великобритания)“ Лтд. участник в Консорциум "Витоша"- редовно призован, се представлява от адв. З. Нго, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Консорциум"Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш.- редовно призован, се представлява от адв. Иванова и адв. Спасов, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ участник в Консорциум"Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш. - редовно призован,се представлява от адв. Иванова и адв. Спасов, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш. участник в Консорциум"Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш.- редовно призован, се представлява от адв. Иванова и адв. Спасов, с пълномощно по делото.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: „Фрапорт България“ ЕАД - редовно призован, се представлява от адв. Чутуркова, адв. Симеонов и адв. Вишанин, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията - редовно призована, се представлява от юрк. Стоянова, представя пълномощно в днешното съдебно заседание.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ - редовно призована, не изпраща представител.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „ССБ Зауервайн и Шефер Бау“ АГ участник в Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ - редовно призована, не изпраща представител.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „ЕРГ Инсаат Санаий ве Тикарет“ А.С. участник в Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ - редовно призована, не изпраща представител.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: Консорциум „СОФ Кънект“ - редовно призована, се представлява от адв. Минев и адв. Тодоров, с пълномощно по делото и адв. Тенев, с пълномощно от днес.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „Меридиам Инфрастръкчър Юръп III“ СЛП участник в Консорциум „СОФ Кънект“ - редовно призована, се представлява от адв. Минев и адв. Тодоров, с пълномощно по делото и адв. Тенев, с пълномощно от днес.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „Меридиам Инвестмънтс“ САС участник в Консорциум „СОФ Кънект“ - редовно призована, се представлява от адв. Минев и адв. Тодоров, с пълномощно по делото и адв. Тенев, с пълномощно от днес.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс“ САС участник в Консорциум „СОФ Кънект“ - редовно призована, се представлява от адв. Минев и адв. Тодоров, с пълномощно по делото и адв. Тенев, с пълномощно от днес.
ОТВЕТНАТА СТРАНА: „Страбаг“ AT участник в Консорциум „СОФ Кънект“ - редовно призована, не изпраща представител.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД предупреди страните, че се води звукозапис на съдебното заседание.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Адв. З. Нго: Да се даде ход на делото.
Адв. Иванова: Да се даде ход на делото.
Адв. Спасов: Да се даде ход на делото.
Адв. Чутуркова: Да се даде ход на делото.
Адв. Симеонов: Да се даде ход на делото.
Адв. Вишанин: Да се даде ход на делото.
Юрк. Стоянова: Да се даде ход на делото.
Адв. Минев: Да се даде ход на делото.
Адв. Тодоров: Да се даде ход на делото.
Адв. Тенев: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба на Консорциум "Витоша" срещу решение № 1222/14.11.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията, постановено по преписка № КЗК-687/722/723/736/2019г.
ДОКЛАДВА касационната жалба на Консорциум"Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш. срещу решение № 1222/14.11.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията, постановено по преписка № КЗК-687/722/723/736/2019г.
ДОКЛАДВА касационната жалба на „Фрапорт България“ ЕАД срещу решение № 1222/14.11.2019 г. на Комисия за защита на конкуренцията, постановено по преписка № КЗК-687/722/723/736/2019г.
ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка, изпратена от Комисия за защита на конкуренцията.
ДОКЛАДВА постъпил отговор на касационните жалби от 23.01.2020г. от Консорциум „СОФ Кънект".
ДОКЛАДВА постъпило на 24.01.2020г. становище от Министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията.
ДОКЛАДВА постъпил на 27.01.2020г. отговор на касационната жалба от „Фрапорт България“ ЕАД.
ДОКЛАДВА постъпил на 31.01.2020г. отговор от Консорциум"Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг"А.Ш. по отношение на другите касационни жалби.
ДОКЛАДВА молба от Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ и участниците в консорциума, с възражение по отношение на конституирането на старните по делото.
ДОКЛАДВА постъпила на 06.03.2020г. молба - становище от „Фрапорт България“ ЕАД, с представени доказателства.

По отношение на възражението за конституиране на страните в производството, СЪДЪТ намира, че същите са правилно конституирани. Следва Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ и участниците в него да бъдат конституирани като ответници, с оглед характера на производството в настоящата инстанция, а именно с оглед измененията на ЗЗК, производството е касационно, а в касационното производство, страните следва да бъдат конституирани, подалите жалби като касационни жалбоподатели и съответно не подалите жалби като ответници в производството, поради което

О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на Консорциум „ССБ София Еърпорт Джей Ви“ и участниците в него, като заинтересовани страни в производството по делото.

Адв. З. Нго: Поддържам касационната жалба. Поддържам депозираните от наша страна становища, депозирани във връзка с конституирането на Консорциум "Витоша", като заинтересована страна по делото в настоящото касационно производство. На този етап нямам доказателствени искания и няма да соча други допълнителни доказателства.

Адв. Иванова: Поддържам жалбата. Поддържам становището, което сме взели по другите две касационни жалби, в писмен отговор от 31.01.2020г., който докладвахте. Оспорвам становището на Министъра на транспорта и писмения отговор на Консорциум „СОФ Кънект“, подадени по делото.
По отношение на административната преписка заявявам, че същата е непълна, тъй като при запознаване с делото установихме, включително видно от придружителното писмо на Комисия за защита на конкуренцията от 05.12.2019г., че комисията е изпратила общо 17 броя папки на хартиен носител, но не е изпратила електронния носител, на който се намира съществената според нас част от преписката. На електронен носител се намират, са записани офертите на страните, както и друга документация във връзка с процедурата, която е от съществено значение за изясняване на фактическата обстановка по спора, включително в касационната си жалба, както и в писмения отговор ние сме позовавали на конкретни цитати от документи, които се намират на този електронен носител. Съответно съдът не би бил в положение да вземе становище по нашите оплаквания, без да се запознае с файловете, които са записани на електронния носител, поради което моля КЗК да бъде задължена да представи административната преписка в цялост, включително и електронния носител, на който е записана част от тази преписка.
Понеже докладвахте молба - становище от „Фрапорт България“ ЕАД, искам да заявя, че не ни е връчен препис от това становище и не сме могли да се запознаем с него, включително и чух, че има приложени доказателства към него, с тях също не сме се запознали. Не беше в адвокатска стая делото.

Адв. Спасов: Поддържам казаното от колегата Иванова.

Адв. Чутуркова: Поддържам подадената от името на доверителя ми касационна жалба. Поддържам и подадените становища по делото във връзка с останалите жалби. Поддържам и подадената на 06.03.2020г. молба и моля да се приемат приложените писмени доказателства към жалбата и към тази молба. Това са допълнително открити документи, данни, във връзка с нашето оплакване в касационната жалба за това, че не сме имали възможност своевременно да разберем, кои са участниците в Консорциум „СОФ Кънект“ и в тази връзка да направим своевременно своите искания. Освен това и да помолим и комисията и съда да изискат съответните документи, които да разкрият в цялост всички факти и обстоятелства по този въпрос. Този въпрос и до момента за нас остава неизяснен. От тази гледна точка сме направили доказателствени искания, които поддържаме.

Адв. Симеонов: Поддържам жалбата. Нямам какво да добавя за момента.

Адв. Вишанин: Поддържам жалбата. Поддържам казаното.

Юрк. Стоянова: Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на съдебния състав, оспорвам жалбите, така, както са подадени в тяхната цялост. Поддържам становището на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразено по трите жалби. Моля да не приемате представените допълнително доказателства от участника в процедурата „Фрапорт България“ ЕАД, както и твърдението, че са неизяснени участниците в Консорциум „СОФ Кънект“.
Цялата административна преписка е приложена от Комисия за защита на конкуренцията, в зависимост от жалбите на съответните участници в процедурата. Невярно е твърдението, че въпросът за участниците в Консорциум „СОФ Кънект“ бил неизяснен. Видно от самата жалба и становищата на цялата процедура „Фрапорт България“ ЕАД е напълно наясно с това, кои са участниците в Консорциум „СОФ Кънект“. Това, че той не успял да разбере е въпрс на правна, социална или друга квалификация.
Преписката, която беше налична в Комисия за защита на конкуренцията и по която тя е постановила своето решение съдържа цялата необходима информация, за да може съответният орган, както и участниците в процедурата да съставят пълно мнение и безпрепятствено мнение за всичко, което се е случило в процедурата. Следва да се има предвид и обстоятелството, че обвързващите предложения, по които на практика се извършва оценяването са отворени в открито заседание, прочетени са гласно, което включително е излъчвано онлайн на старницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така, че нашето мнение видно от приложеното по преписката съдържа всичката информация, относно наведените твърдения в жалбата. Преписката, която е изпратена от министерството, е изпратена така, както е изискана от КЗК и в зависимост от подадените жалби, защото там, където не се оспорва, например допускане на участник в процедурата в предходната фаза, както например е участникът Консорциум"Еърпортс Де Пари", там не е имало проблеми с допускането. Там предмет на оспорване е единствено втората фаза по оценка на предложенията. В тази връзка не е било необходимо, тъй като не предмет на оспорване и не и приложено заявлението на този участник.

Адв. Тодоров: Оспорваме изцяло касационните жалби. Моля да не бъдат кредитирани доказателствата представени от жалбоподателите, включително и тези, които са представени с молбата от 06.03.2020г. от страна на „Фрапорт България“ ЕАД. Моля да не бъдат уважавани и доказателствените искания на жалбоподателите, а в случай, че приемете доказателствата, представени от „Фрапорт България“ ЕАД, то моля да приемете и документите, които са приложени за сведение на съда към нашето становище по касационните жалби, по повод на същия въпрос. Считаме, че искането на представителя на Консорциум между ЕДП и ТАВ за допълване на преписката следва да бъде отхвърлено.
Моля да погледна молбата на „Фрапорт България“ ЕАД от 06.03.2020г.

Адв. Минев: Оспорвам касационните жалби. Поддържам казаното от адв. Тодоров. Поддържам становището, изразено в отговора на Консорциум„СОФ Кънект“ по касационните жалби. Моля да оставите в сила процесното решение на КЗК.

Адв. Тенев: Поддържам казаното от колегите.

СЪДЪТ предостави на страните молбата - становище от „Фрапорт България“ ЕАД от 06.03.2020г., за запознаване.

Адв. Иванова: Запознахме се. По въпроса за административната преписка искам да внеса едно уточнение, защото тук става дума за различни неща. Това, което колегата Стоянова обясни касаеше преписката, която Министъра на транспорта е изпратил на Комисия за защита на конкуренцията при подаване на жалбата до Комисия за защита на конкуренцията, а нашето възражение касае преписката, която Комисията за защита на конкуренцията трябваше да изпрати на съда, тоест това, което колегата обясни, че самият Министър е представил частично преписката според жалбите. Твърдим, че Комисията за защита на конкуренцията не е изпратила на съда това, което имаше като преписка пред Комисия за защита на конкуренцията и с което всички сме се запознали. Имаше и диск, от който всички получихме копие. На този диск имаше информация, която е различна от информацията по хартиените папки. Дискът изхожда от министъра на транспорта. На този диск на различните участници имаше различна информация. За някои бяха офертите пълния вариант на офертите, на другите документите по допустимост плюс офертите плюс техническото финансовото предложение, различно според участниците. Ние сме се позовавали в жалбите си и в бележките си пред Комисия за защита на конкуренцията на отделни страници, пасажи, параграфи от тези технически предложения. Понеже самата процедура беше така проведена, че офертите бяха подавани на електронен носител, а не на хартия.

Юрк. Стоянова: Този диск съдържа офертите на участниците в процедурата. Проверихте ли всяка една папка?

Адв. Иванова: Твърдим, че няма диск. Аз говорих, с деловодителките по въпроса и ги попитах, дали случайно дискът не е приложен отделно.

Юрк. Стоянова: Важният въпрос е не дали има диск, а дали информацията на диска не е налична в тези папки. Какво е представила КЗК, дали е в цялост, това може да каже само КЗК.

СЪДЪТ: Задължение на органа е да следи дали преписката е представена в цялост.

Юрк. Стоянова: Ние сме проследили за преписката в цялост, като Министерство на транспорта и нашето становище е, че преписката е приложена в цялост, в зависимост от подадените жалби и в съответствие с чл. 169 от ЗК, който казва, че проучването на преписката от КЗК се извършва от работен екип и обхваща обстоятелствата по жалбата.

Адв. З. Нго: По отношение на така представените доказателства, аз не възразявам същите да бъдат приложени като писмени доказателства по преписката. Те касаят касационната жалба на „Фрапорт България“ ЕАД, поради което нямам възражения по така представените доказателства. По отношение на целостта на административната преписка, аз заявявам, че също поддържам искането да се представи електронният вариант на офертите, тъй като и самата процедура изначално е преимуществено в електронен формат и за да се направи такава оценка, дали писмените доказателства, които са представени в настоящото дело и е налице съответствие между това, което е върху електронните носители е необходимо да има такъв електронен носител по делото, а такъв действителност към момента няма.

Адв. Иванова: Не възразявам да се приемат като доказателства по делото представените с молбата на „Фрапорт България“ ЕАД писмени документи.

Адв. Тодоров: Възразявам да бъдат приети представените с молбата на „Фрапорт България“ ЕАД доказателства, поради доводите, които изложих първоначално.

Юрк. Стоянова: Моля да не приемете представените към допълнителната молба доказателства. Последните не установяват нови факти и обстоятелства. Смятаме въпроса, относно структурата на участника Консорциум „СОФ Кънект“за напълно изяснена.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представените доказателства от „Фрапорт България“ ЕАД с молбата от 06.03.2020г., като по тяхната относимост съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.
ЗАДЪЛЖАВА Комисията за защита на конкуренцията незабавно да попълни преписката в цялост, така, както е била пред нея, включително и на електронен вариант, както и възложителят да представи преписката в цялост.
ОТЛАГА делото за 19 .03.2020г., 10 часа, в зала № 3.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10. 39 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: