П Р О Т О К О Л

София, 31.05.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 3922 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 15.15 часа:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение [ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. К., който представя пълномощно.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Т. Г. Б., редовно призован, се явява лично.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: [ЮЛ], редовно призован, не се представлява.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. С. К., редовно призован, се явява лично и с адв. С., която представя пълномощно.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Дирекция "Национален парк Пирин", редовно призован, не се представлява.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба на процесуалните представители на ответника Министъра на околната среда и водите с дата 29.05.2017 г., която съдържа искане за спиране на съдебното производтство по настоящото дело.

АДВ. К.: По хода на делото и във връзка с докладваната молба от представителите на МОСВ за спиране на делото, считам, че същото е основателно. Действително предметът по настоящото дело зависи от изхода на жалбите, подадени срещу последващото решение № 27/06.03.2017 г. Ако това последващо решение бъде отменено, едва тогава настоящото дело ще има предмет на разглеждане, тогава следва да ни бъде дадена възможност да изложим своите съображения. Бих добавил, че ако не бъде спряно делото съществува възможност за една интерпретация на вашите действия, която да гласи, че вие предпоставяте изхода по спора. Поддържам искането за спиране на производството по делото.
Т. Б.: Поддържам искането за спиране на производството по делото.
АДВ. С.: Не възразявам. Поддържам молбата за спиране на съдебното производство.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че постъпилата на 29.05.2017 г. от процесуалните представители на Министъра на околната среда и водите молба за спиране на настоящото дело до приключване на адм. дело № 3919/2017 г. и адм. дело № 3920/2017 г. по описа на ВАС, шесто отделение е основателна по следните съображения:
При извършената служебна справка в деловодната система на ВАС бе установено, че на 30.05.2017 г. е разгледано адм. дело № 3919/2017 г. по описа на ВАС, VІ отделение, към което е присъединено за съвместно разглеждане адм. дело № 3920/2017 г. По адм. дело № 3919/2017 г. е даден ход по същество и същото е обявено за решаване. Между настоящото дело и така цитираните дела има връзка, което изисква спиране на това дело. Налице са предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 144 от АПК.
По изложените съображения и на посоченото основание, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
СПИРА производството по адм. дело № 3922/2017 г. до приключване на адм. дело № 3919/2017 г. по описа на ВАС, шесто отделение с влязъл в сила съдебен акт.
Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок, който за явилите се страни тече от днес, а за неявилите се - от датата на съобщаването му.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15.25 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: