П Р О Т О К О Л

София, 04.12.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БИСЕРКА ЦАНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА
при участието на секретаря Галина Узунова
и с участието на прокурора Мария Бегъмова
сложи на разглеждане дело № 5736 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя БИСЕРКА ЦАНЕВА


На именно повикване и след спазване на разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, страните се представиха така:
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА - М. Вранеску, редовно призована, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ - Висш съдебен съвет, редовно призован, се представлява от юрк. Велинова с пълномощно по делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

юрк. Велинова - Да се даде ход на делото.
Прокурорът - Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

юрк. Велинова - Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Запознали сме се с представените доказателства, не възразявам да бъдат приети.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените /с писмени бележки от 15.10.2019 г./ в предходното съдебно заседание писмени доказателства от жалбоподателката М. Вранеску, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с молба от 15.10.2019 г. писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

юрк. Велинова - Моля да постановите решение с което да отхвърлите жалбата на М. Вранеску, срещу разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. По отношение на обжалваната пред Вас разпоредба от Наредба № 1 липсват отменителните основания, съобразно АПК, тъй като нормативният административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при спазване на предвидените административни производствени правила, в съответствие с материалния закон и неговата цел. Атакуваната разпоредба от Наредба № 1 е постановена в съответствие с относимите законови разпоредби на ЗСВ и изискванията на ЗНА. Предвид систематичното място на чл. 40 от Наредба № 1 от 09.02.2017 г. с нея е предвиден ред за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи и в частност на критериите въз основа на които конкурсната комисия извършва комплексна преценка и анализ на изпълнение на задължението си да постави обща оценка на кандидатите допуснати до участие в съответната процедура. Разпоредбата не урежда първично обществени отношения неуредени в закона за съдебната власт и не дава ново тълкуване на закона, като по този начин не излиза извън кръга на делегацията по чл. 194 г от ЗСВ.
С оглед изложените съображения Ви моля да постановите решение с което да отхвърлите жалбата.
Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.
Моля за кратък срок за писмени бележки.

СЪДЪТ дава 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Прокурорът - Жалбата е неоснователна. Неоснователно е твърдението, че с разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1/2017 г. на ВСС са променени критериите, по които следва да се оценяват и класират кандидатите и са въведени критерии, различни от предвидените в ЗСВ. Считам, че в жалбата се смесва понятието „критерий“ като материалноправна предпоставка при оценяване на кандидата и методиката/ процедурата, по която ще се извършва оценяването по тези критерии, в т.ч. и тяхната относителна тежест. В закона са посочени само критериите като материалноправна уредба за оценяване на кандидатите, всичко останало е въпрос на процедура и методика на оценяване, които не са разписани в закона. Тоест, има разлика между критерии за оценяване и начин на оценяване, като първото е регламентирано в ЗСВ, а второто е част от процедурата по провеждане на конкурса, за регламентирането на която, съществува законовата делегация на чл. 194, т. 3 ЗСВ.
В този смисъл е налице компетентност на органа по чл. 40 от Наредба № 1/2017 г. на ВСС. Разпоредбата не противоречи на норма от по-висок ранг. Противно на твърдението в жалбата, не се установяват нарушения в процедурата по приемането на нормативния акт, част от който е оспорената разпоредба.
С оглед гореизложеното, считам жалбата за неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: