П Р О Т О К О Л

София, 05.10.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
МИРА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при участието на секретаря Григоринка Любенова
и с участието на прокурора Искренна Величкова
сложи на разглеждане дело № 8637 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията АЛБЕНА РАДОСЛАВОВАНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене в 09.38 часа:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ - [фирма], редовно призован, се представлява от адвокат Д. и адвокат Д., с пълномощни от първата инстанция, представени на л. 175 и л. 180 на адм.дело № 1843/2014 г.

ОТВЕТНИКЪТ - Комисия за защита на конкуренцията, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., с пълномощно от първата инстанция.

ЗА ВАП се явява прокурор Величкова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на [фирма] срещу решение № 6378/22.05.2017 г., постановено по адм.д. № 1843/2014 г. на ВАС, тричленен състав.

АДВОКАТ Д.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства, нямам доказателствени искания.
АДВОКАТ Д.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.
ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите касационната жалба, като отмените решението на тричленния състав, съответно и решението на КЗК. Моля да ни присъдите разноски. Представили сме списък пред тричленния състав. В тази инстанция претендираме разноски единствено за държавна такса.

АДВОКАТ Д.: Аргументите ни са представени подробно в касационната жалба. Както в Европа, така и в България гаранциите за най-ниска цена са стандартна практика и търговците са свободни да ги прилагат, доколкото няма специално изискване по българското право, просто трябва потребителите да бъдат уведомени за условията и правилата на тези гаранции. [фирма] е изготвила и провела "Гаранция C." в съответствие с добрите търговски практики не само в България. Представили сме доказателства, че са съобразени и правилата и стандартите в по-развити държави, като Англия и Германия. Правилата и гаранциите са ясно формулирани и общодостъпни. Всички рекламни материали разбира се, съгласно особеностите на съответния рекламен формат са съдържали във възможно най-голяма степен основните ключови елементи на гаранцията, както и препратките на официалните правила на разположение на потребителите във всички търговски обекти, както и в интернет страницата на дружеството. Изразът "най-ниска цена" е използван граматически и морфологично вярно, което е потвърдено от допуснатата по делото експертиза в предходната съдебна инстанция и не е могло да заблуди средния потребител, тъй като не се възприема изолирано, а се възприема в контекста на цялото рекламно послание на рекламната кампания на Гаранцията. Това ни води до извода, че гаранцията няма заблуждаващ характер. Нещо повече, липсата на такъв заблуждаващ характер е потвърдена от Етичната комисия при Националния съвет за саморегулация, която е била сезирана с тази рекламна кампания. Същият извод са направили Административен съд София-град, както и ВАС като последна инстанция, във връзка с обжалване от [фирма] на заповед за забрана на нелоялна търговска практика на председателя на КЗП. Съгласни сме, че ЗЗП е различен от ЗЗК, но и в двата фактически състава, по двата закона трябва да е налице заблуда на потребителя. В момента ние се намираме в едно особено положение. Върховният административен съд с окончателно съдебно решение е установил, че рекламата не заблуждава потребителите по смисъла на ЗЗП, а друг състав на ВАС с решението, което обжалваме, потвърждава виждането на КЗК, че рекламата има заблуждаващ характер за потребителите. Доказателствата по делото ясно сочат, че Гаранцията и рекламната й кампания са подготвени и проведени добросъвестно, без да иматзаблуждаващ характер.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да отхвърлите касационната жалба на [фирма] като неоснователна и да оставите в сила обжалваното съдебно решение като валиден, допустим и правилен съдебен акт. Ще представя подробни писмени бележки. По отношение на изразените в днешното съдебно заседание доводи: Нито Комисията, нито ВАС твърдят, че Гаранцията "най-ниска цена", провеждана от [фирма] противоречи на лоялната търговска практика. Комисията е установила, че начинът й на провеждане е заблуждаващ и съответно поведението на "[фирма]" консумира състава на заблуждаващата реклама по ЗЗК. В тази връзка всички други производства - било то по Закона за защита на потребителите, било в производството пред Етичната комисия са неотносими към процесния спор, тъй като ако бяха относими, то нямаше да съществува забраната за заблуждаваща реклама в ЗЗК. Също така основният спор се изразява в това кога едно твърдение, че един обект е най-нисък означава, че няма по-нисък от него или, че ако има равен по стойност на него, всъщност твърдението е заблуждаващо. Най-простият пример е следния: Ако в един клас И. и П. са равни по височина и няма по-ниски деца от двамата, то вярно ли ще е твърдението, че И. е най-нисък в класа, предвид, че П. е също толкова висок колкото него. В случая и Комисията и ВАС установяват правилно и законосъобразно, че когато се твърди, че един обект е най-нисък - в случая цените на продуктите, които са включени в кампанията на "[фирма]", са най-ниски и без да се държи сметка, че на пазара има равни по стойност продукти, всъщност това заблуждава потребителите. Това е потвърдено и от допуснатата по делото експертиза. За сведение на съда представям решение № 13414/10.12.2015 г. на петчленен състав на ВАС, с което петчленният състав отменя решение на тричленен състав на ВАС и оставя в сила решение на КЗК по отношение на абсолютно същото поведение, само, че от страна на [фирма]. Претендирам юрисконсулско възнаграждене. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Представям подробни писмени бележки.

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба на "[фирма]" е допустима. По отменителните основания по чл.209, т.3 АПК следва да се уважи. Споделям възраженията за неправилност на съдебния акт, както следва: 1/ незаконосъобразност на образуваната първа преписка и обединението в едно производство; 2/ произнасяне по доказателства, събрани по първата преписка, в отклонение от правилата; 3/ необоснованост и противоречие на материалния закон. Решаващият състав не е обсъдил всички наведени доводи и доказателства от значение за спора, в т.ч. за пояснителните материали в кампанията за наличие на съдебни актове от 2011 г. относно подобна кампания, с противоположно становище по законосъобразността. Неподкрепени фактически и правно, в съответствие с изискването на формиране на собствени изводи по вътрешно убеждение, са пренесени в мотивите изводите на КЗК, във връзка с отделните елементи от фактическия състав на заблуждаващата реклама, икономическия ефект и др. Лаконично е възприета за съответстваща на закона и санкцията, без да са изследвани съображения за ефекта от твърдяната подвеждаща реклама върху поведението на потребителите и конкурентната среда, краткия период и съпоставка с наложени санкции в подобни случаи в практиката.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ Д.: Във връзка с това, което се каза за същото поведение на [фирма] и съответно решение на ВАС: Точно тук имаме диаметрално противоположни виждания с КЗК. Какво означава същото поведение на [фирма]? Касае се за различни гаранции, с различни правила, които са комуникирани по различен начин към потребителите. Ние считаме, че всяка гаранция трябва да се оценява сама за себе си. Гаранциите по принцип са допустими - да, оценява се по какъв начин се рекламира към потребителите. Считаме, че това е било преценено както от Националния съвет за саморегулация, така и от ВАС. Всяка гаранция следва да се цени сама за себе си. Според нас "[фирма]" е положила всички усилия потребителите да са напълно информирани с правилата на гаранцията.

ДУПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на казаното от прокурора: Не можах да разбера в какво се изразява същественото процесуално нарушение на съда. Моля настоящият състав да има предвид, че съдът беше обявил за решаване веднъж делото, гледано пред него, след което отмени определението си за решаване и върна делото за продължаване на съдебното дирене, с оглед на което беше дадена възможност жалбоподателят да упражни правото си на защита в пълен размер, поради което считам, че не са налице съществени процесуални нарушения.
По отношение на кампаниите Гаранция "най-ниска цена", провеждани от [фирма] и [фирма], поведението и установеното нарушение от Комисията е едно и също. И двете дружества гарантират, че те предлагат най-ниската на пазара цена, предвид, че на пазара има продукти на цени, които са равни на тях и съответно това не ги прави най-ниските на пазара.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в открито съдебно заседание, което приключи в 09.49 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: