П Р О Т О К О Л

София, 12.11.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при участието на секретаря Маринела Цветанова
и с участието на прокурора Мария Бегъмова
сложи на разглеждане дело № 10431 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от съдията СТЕЛА ДИНЧЕВА


На поименно повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 11.50 часа страните се представиха така:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Общински съвет Благоевград, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИКЪТ: П. Йорданов, редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител.
ЗА ВАП се явява прокурор Мария Бегъмова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, шесто отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба на общински съвет Благоевград срещу решение № 1269/6.07.2018 година, постановено по административно дело № 999/2017 година по описа на Административен съд - Благоевград, без приложени писмени доказателства и без формулирани доказателствени искания.
ДОКЛАДВА постъпила на 17.04.2019 година молба-становище от ответника П. Йорданов, чрез процесуален представител адвокат Ю. Дацев, с която моли да се даде ход на делото и излага съображения си по съществото на спора.
Към молбата са приложени пълномощно, договор за правна защита и съдебна практика за сведение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, шесто отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Прокурорът: Касационната жалба е неоснователна. Решението на Административен съд - Благоевград, с което е обявена нищожността на разпоредбите на чл. 89 и чл. 95, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Благоевград, е валидно, допустимо и правилно като краен резултат. Съдът е установил и обосновал противоречието на оспорените разпоредби с норми от по-висок ранг с мотиви, които следва да бъдат споделени. Подобен порок води по начало до незаконосъобразност (унищожаемост) на оспорената разпоредба поради противоречие с материалния закон. Но е вярно, че в конкретния случай законодателят не е делегирал правомощия на органа на местното самоуправление да приема административно-наказателни разпоредби в Наредбите, приети на основание чл. 22, ал. 1 от ЗУО каквито са процесните. Недопустимо е с Наредба на общински съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с актове от по-висока степен и за приемането на които не е налице законова делегация. Така констатираната липса на компетентност е тежък порок, който води до нищожност на оспорения акт. Дори да се приеме, че е налице само противоречие на разпоредбите с норми от по-висок ранг, което е основание за отмяна по чл. 146, т. 3 АПК, решението е правилно като краен резултат, защото постига необходимите и целени правни последици.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, шесто отделение, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: