ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 11.10.2019Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ХРИСТО КОЙЧЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ХРИСТО КОЙЧЕВ
по адм. дело 5937 / 2019. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 185 – чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по подадена жалба от М. Тошева, срещу Раздел I „Обикновени такси“, т. 1 до т. 13 вкл. , т. 16 до 19 вкл. и Раздел II, т. 26 от Тарифа за таксите и разноските към Закона за ЧСИ, приета с ПМС № 92/19.04.2006г., обн. ДВ бр. 35/28.04.2006г., с искане за отмяната на посочените по-горе подзаконови разпоредби.
Жалбоподателката твърди, че за нея е налице правен интерес от оспорването, тъй като има образувано изпълнително дело № 20178800400383 на ЧСИ Р. Димитров, като пряко и се засягат права и интереси свързани със събиране от частния съдебен изпълнител многократно на суми по посоченото изпълнително дело.
В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт, поради противоречието му с морала и Закона за частните съдебни изпълнители. Жалбоподателката, счита че определените такси които следва да се заплащат при образувано изпълнително дело са завишени и е налице неравно третиране от частни и държавни съдебни изпълнители за едни и същи извършвани от тях действия.
Върховният административен съд, седмо отделение след изпълнение на задълженията си по чл. 158 и чл. 159 от АПК във връзка с чл. 196 от АПК, намира, че жалбата е редовна и следва да бъдат извършени процесуалните действия по конституиране на страните съгласно чл. 189, ал.1 от АПК и тяхното призоваване за насроченото открито съдебно заседание. Оспорването на подзаконовия нормативен акт следва да бъде съобщено съгласно чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 от АПК. На жалбоподателите следва да бъдат дадени указания за представяне на доказателства за установяване на твърдения правен интерес от оспорването. Административният орган следва да бъде задължен да представи административната преписка по издаване на оспорения подзаконов нормативен акт в цялост, както и преписи от Тарифата с всичките и изменения и допълнения.
Водим от горното, Върховният административен съд, седмо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
Конституира, на основание чл. 189, ал.1 от АПК като страни по делото:
Жалбоподател : М. Тошева, чрез процесуален представител адв. Я. Мачев САК – с адрес за призоваване гр. София, ул. „Алабин“ № 29, ет. 2, кантора 10.
Ответник - Министерски съвет на Република България.
Да се уведоми Върховна административна прокуратура.
Оспорването да се съобщи, чрез обявление в Държавен вестник, в което да се посочи оспорения подзаконов нормативен акт и номера на образуваното дело по описа на Върховния административен съд.
Копие от обявлението да се постави на определеното за това място в сградата на Върховния административен съд и да се публикува на интернет страницата на Върховния административен съд.
Указва на жалбоподателката М. Тошева, че носи доказателствената тежест за установяване на наведените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на оспорваният акт, както и и указва до с.з. да представи доказателства за заведено изпълнително дело пред ЧСИ.
Задължава, на основание чл. 152, ал.4 от АПК Министерски съвет, в 7 - дневен срок от съобщението да представи в цялост административната преписката преписка по издаване на оспорения подзаконов нормативен акт, включително и доказателства за изпълнение на процедурата по чл. 34 от УПМСНА по отношение на лицата, за които е приложена разпоредбата на чл. 34, ал.2 от УПМСНА, както и преписи от Тарифата с всичките и изменения и допълнения.
Указва на ответната страна, че носи доказателствената тежест да установи изпълнението на законовите изисквания при издаването на обжалваният подзаконов нормативен акт.
Делото да се докладва на председателя на седмо отделение за насрочване в открито съдебно заседание.
Препис от настоящото определение да се връчи на страните.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за датата и часа на съдебното заседание след насрочването на делото в открито съдебно заседание.
Определението не подлежи на обжалване.