ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 04.07.2017Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията РОСЕН ВАСИЛЕВ
по адм. дело 75 / 2016. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 от АПК във връзка с чл. 307 и сл. от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по жалба на Р. М. Ч., съдия в С. Г. С., срещу решение по т.5 от Протокол № 57 от заседанието на Висшия съдебен съвет проведено на 19.11.2015 г., с което й е наложено, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ - „дисциплинарно освобождаване от длъжност” за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗСВ.
С протоколно определение от 09.03.2016 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, приложим на основание чл. 144 от АПК, до постановяване на Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 7/2015 г. от Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд.
Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2017г. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд е обявено, поради което настоящият състав намира, че е отпаднало основанието за спиране на производството по адм. дело № 75/2016 г.
С оглед разпоредбите на чл. 30, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 153, ал. 3 от АПК, като ответник по делото на мястото на Висш съдебен съвет следва да бъде конституирана Съдийска колегия при Висшия съдебен съвет.
Воден от горното и на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 75/2016 г. по описа на Върховния административен съд.
КОНСТИТУИРА като ответник по делото Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.11.2017 год. от 14,00 ч., в зала № 1, за която дата и час да се призоват страните по делото.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: