Ново Р/О: Ново Р/О, 11933 / 28.9.2012 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9074
София, 25.06.2012

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяГЕОРГИ АНГЕЛОВ
по адм. дело 14767/2008. Document Link Icon


Като взе предвид, че съгласно чл. 215, ал. 6 ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване, и на осн. чл. 253 ГПК вр. чл. 144 и чл. 159, т. 1 АПК Върховният административен съд
ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 14767/08 г. на Върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до Сдружение "Асоциация на парковете в България".

Особено мнение:
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията Г. А..

Считам, че независимо от новата ал. 6 на чл. 215 ЗУТ, жалбата срещу общия устройствен план е допустима на основанията, изложени в определението от 29.04.2009 г. за даване на ход на делото.

ПОДПИС: