П Р О Т О К О Л

София, 16.09.2015 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при участието на секретаря Милена Ценова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 10670 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ДОБРИНКА АНДРЕЕВА


На поименно повикване на страните
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ "Християнреформистка партия", редовно призован, се представлява от председателя В. К. и адв.С., наджено упълномощена.
ОТВЕТНАТА СТРАНА Ц. избирателна комисия, редовно призована, се представлява от В. П., упълномощен с решение № 9 от 23.03.2014 г. на ЦИК.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
В. К.: Да се даде ход на делото.
Адв.С.: Да се даде ход на делото.
В. П.: Да се даде ход на делото.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на "Християнреформистка партия" срещу решение № 2059 - МИ от 09.09.2015 г. на Ц. избирателна комисия.
ДОКЛАДВА изпратената от Ц. избирателна комисия административна преписка.
В. К.: Поддържам така подадената жалба и представям писмо до Председателя на политическа партия "Християнреформистка партия" и неоспорвам представените писмени доказателства по административната преписка.
В. П.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата приложени в административната преписка. Невъзразявам да приемете днес представеното доказателство.
Представям допълнително копие от подписката на хартиен носител, копие от подписката реструктурирана в електронен вид и писмото с което е представена втората подписка.
Моля да ги приемете, тъй като те ще са от значение при постановяване на акта, доколкото са свързани с оплакванията в жалбата, а също и с мотивите обосновали решението на ЦИК.
При подаване на документите "Християнреформистка партия" е представила подписката и на технически носител флаш памет, а в последствие след изтичане на срока за регистрация в 20:39 на 09.09.2015 г. е изпратила на електронната ни поща допълнително списък с твърдение, че е в структуриран електронен вид и от двете подписки които са представени сме направили копие върху технически носител и го представям.
В. К.: Считаме, че не е нужно да се приемат тези доказателства, поради факта, че аз незнам какво се доказва с тях. Предоставям на съда да прецени.
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства и днес представеното писмо от жалбоподателя и представените допълнително доказателства от ЦИК.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
В. К.: Моля да постановите регистрация на "Християнреформистка партия" по смисъла на чл.134, ал.3 от Изборния кодекс.
Подробно в жалбата си сме изложили основанията си.
Приетото становище от ЦИК, че удостоверението което сме представили за сметката по която ще се обслужват средствата на партията не отговаря на чл.133, ал.3, т.7 от Изборния кодекс, е несъстоятелно.
ЦИК е възприела, че политическите партии могат да откриват сметки, само в платежни институции, в чиито услуги изрично е обявено, че обслужват предизборни кампании на полити4ески партии. Кратка справка с публично обявените услуги на по - големите банки в страната показва, че нито една от тях няма обявена изрична услуга "обслужване на предизборна кампания.
По логиката на ЦИК, ако "Християнреформистка партия" би представила удостоверение и от една от посочените платежни институции, то ЦИК би следвало също да не уважи наличието на партийна банкова сметка в тях.
В този смисъл приетото решение на ЦИК, че посочената от нас сметка не може да обслужва предизборната кампания на партията. Това е необосновано и неправилно тълкуване на текста на ИК.
ЦИК неправилно е възприела, че представения списък с избиратели, подкрепяща регистриранията на партията, не отговаря на изискванията на ИК. За това в решението отсъстват мотиви.
В решението е посочено, че са дадени указания за отстраняване на нередности, но не е посочено какви точно са били нередовностите, които е трябвало да бъдат отстранени.
Твърдението на ЦИК, че непълноти се отстраняват до 18 часа, следва да изтъкнем, че подпската бе представено в хартиен и електронен вариант.
В чл.133, ал.3, т.5 от ИК се изисква да се представи подписка от избиратели в подкрепа на регистрацията на партията и в този смисъл електронният списък не е подписка.
Хартиената подписка бе представена на време.
Електронния списък не бе одобрен от приемащите документите, без да бъдат посочени конкретни мотиви и какви корекции са нужни. Незабавно бе подадено искане в най - кратък срок да представим електронна поща коректен списък.
В 20:39 часа наново изпратихме списъка, прегледан и обновен на същия ден.
Считаме, че съгласно закона и решението на ЦИК се посочва следното.
При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по - късно от крайния срок за регистрация - 09.09.2015 г.
Няма посочен краен срок за регистрация и по тази причина изтичането на календарния ден може да бъде счетен за краен срок на поддаване на корекции в списъка с избиратели.

Повторното представяне на електронния списък от нас бе извършено та 09.09.2015 г. преди края на деня и видимо в съответствие с горепосоченото решение на ЦИК.
Не уважаването на искането ни да представим допълнително електронния списък, макар и след 18 часа е неуважаване на волята над 2500 избиратели, заявили подкрепата си за "Християнреформистка партия".
Отказа считаме за незаконосъобразен и немотивиран.
С оглед на изложеното моля да отмените атакуваното решение на ЦИК и да се постанови регистрация на "Християнреформистка партия" за участие в изборите.
Адв.С.: Присъединявам се към казаното от В. К..
В. П.: Моля да оставите жалбата без уважение, като неоснователна, необоснована и недоказана. Да потвърдите обжалваното решение като правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалния закон и без нарушение на административнопроизводствените правила.
На първо място искам да кажа, че ЦИК въз основа на изрично предоставената й компетентност и правомощия с решение е одобрила образците на изборните книжа. Такива образци на изборни книжа са и списъка които е в хартиен носител и заявлението което трябва да се дадени и тези изборни книги представляват документи които валидността им е свързана с формата и съдържанието, така както са определени от изборните книги, които освен това са обнародвани в държавен вестник. Освен това ЦИК абсолютно в рамките на правомощията си е определила формата и структурирания електронен вид на списъците за подкрепа, а също така и реда за проверка на списъците за подкрепа.
С нарочни решения и тези решения са във връзка с приложението на ИК и във връзка с осъществяването дейностите при провеждане на избори и те имат задължителен характер по отношение на всички участващи в изборния процес и не може да се приема, че не са задължителни защото разписаните в тях правила не се съдържат в ИК, тези правила са разписани въз основа на правомощия предоставени о ИК и с нищо не противоречат на ИК.
По отношение на допуснатите процесуални нарушения:
Не е вярно, че на жалбоподателя не са дадени подробни указания в какво се изразяват несъответствията на документите които той е представил за извършване на регистрацията, а напротив тези указания са подробно докладвани пред ЦИК в заседанието и в което тя е взела обжалваното решение и даже е видно, че дежурните членове на ЦИК са указали максимално и пълно съдействие на жалбоподателя, включително и по отношение на това да попълни надлежно изборна книга с която да направи валидно предложение за регистрация, т.е. валидно заявление за регистрация.
Следва да се има предвид, че жалбоподателят се е явил за първи път в ЦИК със желание да заяви регистрацията на "Християнреформистка партия" за изборите последния възможен ден и то в 17:00 часа.
Оплакванията, че не му е предоставена възможност да изпълни указанията в три дневния срок така както е предвидено по чл.134, ал.2 са оплаквания, които следва да се отнесе към собственото си поведение, тъй като същият е разполагал с възможността най - малко от две седмици и по - рано да представи заявлението, да представи документите към него и съответно в 3 - дневен срок да изпълни дадените указания.
Напълно несъстоятелни са твърденията, че крайният срок не бил изтичал в 18 часа на 09.09.2015 г., крайният срок е изрично определен, както с решението с което се регламентира еда за регистрациите на партиите, като е посочен час, така с хлонограмата която също е одобрена с решение на ЦИК. А твърдението, че изборния кодекс е предвиждал срока да е 45 - дни преди изборния ден и изтичал в 12 часа през нощта, също е несъстоятелно.
Няма как да изтича в 12 през нощта.
Освен това, както изборните книга да обнародвани своевременно, публикувани са на сайта ни и е осигурена пълна възможност на всеки политически субект за достъп до тези изборни книги, включително да си ги изтегля и попълва.
Представения от "Християнреформистка партия" списък на хартиен носител, не съответства по съдържание и по форма на одобрената изборна книга.
Не съответстват документите които са представени и в случая по този въпрос мисля, че фактически няма спор.
По отношение на обстоятелството, че е изпълнено условието за представяне на удостоверение за банкова сметка, твърденията на жалбоподателя са абсолютно неверни.
Видно от документите по преписката е представено удостоверение от И. П., което дружество е оператор на платежни услуги, но не е банкова институция. В този смисъл това дружество не може да удостоверява съществуването на банкова сметка в друга банкова институция и въобще при юридически лице различно от него.
Посочено е не банкова сметка, а микро сметка, законодателна уредба обаче е изчерпателна и точна в нея се съдържа изискване за представяне на удостоверение за Банкова сметка, а не за някаква друга сметка.
Този недостатък не се отстранява и с днес представения документ.
Несъстоятелни са твърденията, че не е ясно какви са били указанията, няма изисквания тези указания да са в писмена форма, те са дадени на дежурните колеги, докладвани са подробно и незабавно в заседанието на същия ден и мотивете на решението се съдържа в протокол от проведеното заседание.
РЕПЛИКА НА В. К.: Твърдението и недоволството на представителя на ЦИК за това, че ние сме се явили в 17 часа да регистрираме партия за изборите е несъобразено със закона и това е явно личното му мнение, защото ние сме се явили в рамките на срока. Моля съда да вземе това предвид при постановяване на акта.
РЕПЛИКА НА адв.С.: не е вярно твърдението на ЦИК, че в допълнително представеното от нас по електронна поща списък с подкрепящите избиратели в електронен вид, не се съдържа последователна номерация на всички събрани подписи.
В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще обяви решението си, утре до 12:00 часа на сайта на съда.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16:00 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: