П Р О Т О К О Л

София, 14.01.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на четиринадесети януари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ТАНЯ КУЦАРОВА
при участието на секретаря Мариана Калчева
и с участието на прокурора Любка Стамова
сложи на разглеждане дело № 8474 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Жалбоподателят К. Г. Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.
Жалбоподателят Политическа партия "Зелените", редовно призован, се представлява от Б. Д. С.. Представя пълномощно.
Жалбоподателят Сдружение за дива природа "Б.", редовно призован, не се представлява.
Ответникът министерство на околната среда и водите, редовно призован се представлява от юрк. С. и юрк. К..
Заинтересованата страна [фирма], редовно призован, се представлява от адв. Ж. и адв. Д..
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор С..

Страните: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
ДОКЛАДВА жалба от К. Г. Д. против решение № 7-3/2012 г.министерство на околната среда и водите.
ДОКЛАДВА жалба от Политическа партия "Зелените" против решение № 7-3/2012 г.министерство на околната среда и водите.
ДОКЛАДВА жалба от Сдружение за дива природа "Б." против решение № 7-3/2012 г.министерство на околната среда и водите, с приложена административна преписка.
Постъпила е на 8.1.2013 г. писмена молба от М. С. и Т. К., процесуални представители на министъра на околната среда и водите, с приложени под опис писмени доказателства.
Постъпила е на 9.1.2013 г. писмена молба от адв. Ж., процесуален представител на [фирма].

Б. Д. С.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат призовани като свидетели кмета на [населено място], [населено място], [населено място] и [населено място]. Проведено е едно обществено обсъждане - в П., а потенциалните места са за територията на [населено място], поради което кметовете на [населено място], [населено място], [населено място] и [населено място], както и председателя на общински съвет П. следва да дадат своите показания по отношение на осведомеността на населението и възможност за участие за вземане на решението.
юрк. С.: Оспорвам жалбите. Наведените в тях доводи са неоснователни. Видно от представените по делото доказателства са проведени обществени обсъждания и е осъществен фактическия състав за издаване на решение на министерството. По отношение направеното искане не възразяваме да бъдат разпитани исканите свидетели, макар, че при общественото обсъждане е съобразено, че [населено място] е на 19 км от обекта, с . Баня - 19 км и [населено място] на около 25 км от местоположението от инвестиционното предложение.
юрк. К.: Оспорвам жалбите. Присъединявам се към становището на колежката С..
адв. Д.: Оспорваме жалбата, представям писмени доказателства, които моля да приемете. Водим и двама свидетели, които моля да бъдат допуснати и разпитани като свидетели, по отношение на фактите за общественото обсъждане.
Прокурорът: Направеното искане за допускане до разпит на свидетели, намирам за неоснователно. Обстоятелството следва да се докаже по съответен ред, в която връзка са налице доказателства по делото, публикуване на обявата и уведомяване по интернет страницата.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да се приемат днес представените писмени доказателства, като се връчат писмените доказателства на неявилите се страни за вземане становище по тях. По отношение направеното искане за допускане на гласни доказателства, след преценка на доказателствата представени в днешното съдебно заседание ВАС ще се произнесе в закрито заседание.

По изложените съображения, Върховният административен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

УКАЗВА на явилият се жалбоподател да представи адреси за призоваване на свидетелите.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на неявилите се страни копия от представените доказателства, като се връчват на явилата се страна.

ОТЛАГА делото за 15 април 2013 г. от 9.00 часа, за когато явилите се страни - уведомени. Да се призоват неявилите се страни, като им се изпрати препис от писмените доказателства.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.44ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: