ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 23.01.2020Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ЕМИЛИЯ МИТКОВА
по адм. дело 14154 / 2019. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 185 - чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ .
Образувано е по жалби на С. Зорова, действаща като ЕТ “С. ЗОРОВА“ и К. Иванова действаща като ЕТ „КАТИКА-К. ИВАНОВА“, с които се обжалват Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения на чл.27, ал.6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. /Правила/.
С определение от 20.01.2020г. са конституирани на страната на жалбоподателите ЕТ "Г. Мавродиев-73" представляван от Г. Мавродиев", ЕТ " С. Главчева", представляван от С. Главчева и ЕТ "В. Кацилова" представляван от В. Кацилова,
С молба от 23.01.2020г. чрез адв. Р. -Петрова и адв. Х. Василева, на основание чл.189,ал.2 АПК е направено искане за конституиране на ЕТ "Маринова 2012- Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД ,"Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД на страната на оспорващите по делото.
Държавна такса за образуване на производството е внесена от молителите и към всяка молба са приложени доказателства относно наличие на правен интерес и копие за ответната страна, поради което настоящият състав намира ,че молбата е процесуално допустим.
Жалбоподателите са страни по договори с Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с които им е отпусната финансова помощ по мярка 311 от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР и са адресати на писма издадени от Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с които са уведомени, че срещу тях е открито производство по издаване на АУПДВ, в размери представляващи определени % от получената субсидия.
Съгласно нормата на чл.189, ал.2 АПК, всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия, поради което и при установен правен интерес молителите следва да бъдат конституирани като жалбоподатели.
Предвид на изложеното и на посоченото правно основание, Върховният административен съд, първо отделение.

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТИТУИРА като жалбоподатели по делото: ЕТ "Маринова 2012- Ж. Маринова", "Натура Дивина" ЕООД ,"Агро Инвест 12" ЕООД и "АБВ Турс" ООД.
Копие от молбата за конституиране да се връчи на ответната страна по делото.
Новоконституираните страни да се призоват за датата на съдебното заседание, на основание чл. 137, ал.3 АПК на посочените имейл адреси на пълномощниците-адв. Р. -Петрова и адв. Х. Василева..
Определението не подлежи на обжалване .