П Р О Т О К О Л

София, 03.10.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора Антоанета Генчева
сложи на разглеждане дело № 10834 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:
Касационният жалбоподател [фирма], редовно призован, не се представлява.
Ответникът секретар на [община], район "С.", редовно призован, не се представлява.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Антоанета Генчева.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
ДОКЛАДВА касационна жалба от [фирма], против решение по адм. дело № 2609/2015 г. на Административен съд София-град към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА отговор по касационната жалба от Б. Н. А., в качеството на секретар на район "С." - [община].
ДОКЛАДВА молба от 01.02.2016 г. от юрк. Коцев, процесуален представител на [фирма], с приложен документ за внесена държавна такса.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Прокурорът: Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок, по същество е неоснователна.
Не са налице визираните касационни основания и решението на съда следва да бъде оставено в сила. Правилно съдът е приел, че съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР данните от гражданската регистрация се предоставят на български и чуждестранни юридически лица въз основа на закон, акт на съда или разрешение на Комисията за защита на лични данни. Законът е направил разграничение при предоставяне на тези данни на физически лица и юридически лица. Не са налице в тази връзка хипотезите на чл. 4 от ЗЗЛД. С оглед посочените разпоредби, основателно административният орган е поискал от жалбоподателя предоставяне на удостоверение по чл. 186 от ГПК и след като не е получил такова е отказал извършване на административната услуга.
Решението на съда е законосъобразно и следва да се остави в сила.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.02 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: