П Р О Т О К О Л

София, 03.10.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
МИРА РАЙЧЕВА
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
при участието на секретаря Свилена Маринова
и с участието на прокурора Нели Христозова
сложи на разглеждане дело № 13269 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията МИРА РАЙЧЕВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Касационният жалбоподател [фирма], редовно призован, не изпраща представител.
Ответникът Кметът на Район "В." - [община], редовно призован, не изпраща представител.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Христозова.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА касационна жалба от [фирма] чрез юриск. Ивайло Коцев против решение по адм. дело № 5328/2015 г. на Административен съд София-град, към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА молба от [фирма] чрез юриск. Ивайло Коцев, ведно с документ за платена държавна такса от 19.11.2015 г.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Прокурорът: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е и по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА. Не са налице касационните отменителни основания, посочени в чл.209, т.3 от АПК. Съдът е обсъдил доказателствата по делото, произнесъл се е по възраженията на страните и правилно е приложил материалния закон. Правилно първоинстанционният съд е тълкувал и приложил разпоредбата на чл. 106, ал. 1 ЗГР. В чл.106, ал.1 са уредени три отделни категории субекти, на които се предоставят данни от ЕСГРАОН - физически лица (т. 1), държавни органи и институции (т. 2) и юридически лица ( т. 3). В съответствие с нормата на чл. 106, ал. 1, т. 1 ЗГР данните от ЕСГРАОН се предоставят на: - българските и чуждестранните граждани и на лицата без гражданство, за които се отнасят; - на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. На практика, жалбоподателят претендира приложение именно на т. 1 на чл. 106, ал. 1 ЗГР, като "трети лица" по смисъла на тази правна норма представляват тези, които не са титуляри на данните, независимо дали са физически или юридически лица. Действително редакцията на т. 1, тълкувана изолирано от станалите две точки на ал. 1 на чл. 106 ЗГР, би подкрепяла становището на жалбоподателя. Нейното тълкуване обаче в съответствие с нормата на чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, следва да бъде съобразено с останалите точки на същата ал. 1 на чл. 106 ЗГР и по-специално с т. 3, в която са уредени условията, при наличието на които се предоставят данните от ЕСГРАОН, поискани от юридически лица. При условие, че липсваше правна норма със съдържанието на т. 3 би открила пътя за тълкуване на т. 1 в смисъла, поддържан от жалбоподателя - че на всяко трето лице, независимо дали е физическо или юридическо лице, би се дължал достъп до данните от ЕСГРАОН, при доказване на обстоятелството, че същите (данните) са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на негови законни права и интереси. Наличието обаче на т. 3 на чл. 106, ал. 1 ЗГР уреждаща условията за предоставяне на достъп до данните от ЕСГРАОН на отделна самостоятелна категория субекти на правото, каквато са юридическите лица, изключва тяхното причисляване към понятието "трети лица", използвано в т. 1, а оттам - изключва и приложимостта на хипотезата на т. 1 спрямо юридическите лица. Съществуването на т. 3 на чл. 106, ал. 1 от ЗГР налага стеснително тълкуване на понятието "трети лица", използвано в т. 1 и обосновава извода, че същото обхваща само трети физически лица. Юридическите лица са адресати на нормата на чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗГР и единствено при наличието на юридическите факти, установени в нейната хипотеза, административният орган дължи прилагане на нейната диспозиция като предостави на заявителя данни от ЕСГРАОН. В съответствие с приложимата спрямо жалбоподателя като юридическо лице норма на чл. 106, ал. 1, т. 3 ЗГР, поисканите от него данни биха подлежали на предоставяне от страна на ответника само в три изчерпателно посочени хипотези - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни,както правилно е приел съдът.
Считам,че при формиране на изводите на съда не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и неточно приложение на материалния закон. Предвид изложеното решението на съда е правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: