РЕШЕНИЕ

9086
София, 06.08.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ДОНКА ЧАКЪРОВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Маринела Тотева
изслуша докладваното
от председателяМАРИНА МИХАЙЛОВА
по адм. дело 1811/2021. Document Link Icon


Производството по делото е образувано на основание чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ по касационна жалба на Председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, град София, чрез процесуалния му представител юрисконсулт Ф. Тютюнджиев, против решение №7155/09.12.2020 година, постановено по адм.дело №3553/2020 година на Административен съд София-град/АССГ/.
Оплакванията в касационната жалба са за неправилност на решението, като необосновано, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.
Ответницата - Е. Фичерова - Караиванова от град София, чрез пълномощника си адв. Максимова оспорва касационната жалба и поддържа становище за нейната неоснователонст. Подробни съображения излага в писмен отговор на касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното решение.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК и от страна с правен интерес от оспорването, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.
АССГ е отменил заповед № РД-10-7/08.04.2020 г. на председателя на КПКОНПИ, с която за нарушение на разпоредбите на чл. 89, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗДСл на Е. Фичерова е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. По делото са установени следните факти:
Е. Фичерова е заемала длъжността „началник на отдел“ в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ при КПКОНПИ. Дисциплинарното производство е образувано по повод докладна записка №ЦУ01/2606 от 12.02.2020 г. на директора на дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“, в която са изнесени данни за начислени и изплатени допълнителни възнаграждения на членовете на екипа за изпълнение на задължения по управление на Проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими прави и задължения“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“ и сключен Административен договор № РД20-20/04.07.2018 г. от началника на отдел „Финансово-счетоводен“, въз основа на отчети за извършени дейности по проекта, получени от ръководителя на проекта Е. Фичерова, без отчетите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ. На 17.02.2020 г. на Фичерова е връчено искане от председателя на КПКОНПИ за представяне на писмени обяснения по конкретно формулирани четири въпроса в срок до 19.02.2020 г. В писмото се съдържа и покана за излагане на устни обяснения в указания срок. На 19.02.2020 г. са депозирани писмени обяснения от Е. Фичерова, адресирани до председателя на КПКОНПИ с конкретни отговори на поставените въпроси. Видно от положената върху тях резолюция, същите са приети от главния секретар. Със заповед № РД-06-89/27.02.2020 г. на председателя на КПКОНПИ е наредено да се образува дисциплинарно дело срещу Е. Фичерова за неизпълнение на задълженията й касаещи факти, обективирани в докладна записка на директора на дирекция „ФСДУС“ с № ЦУ01-2606 от 12.02.2020 г. Със заповед № РД-06-96/02.03.2020 г. председателят на Дисциплинарния съвет /ДС/ е образувал дисциплинарно дело за неизпълнение на задълженията й касаещи факти, обективирани в докладна записка на директора на дирекция „ФСДУС“ с № ЦУ01-2606 от 12.02.2020 г. и е свикал Дисциплинарния съвет. На свое заседание, проведено на 04.03.2020 г., Дисциплинарният съвет, съгласно представения протокол № 1, е решил да изслуша членовете на екипа по изпълнение на проекта, чиито ръководител е Е. Фичерова, както и началника на отдел „Финансово-счетоводен“ към онзи момент, в качеството му на служител, приел отчетите на ръка от ръководителя на проекта. На проведеното на следващия ден заседание /05.03.2020 г./, видно от протокол № 2, от Дисциплинарния съвет са разпитани членовете на екипа по изпълнение на проекта, началника на отдел „Финансово-счетоводен“ – приел отчетите на ръка и самата Е. Фичерова. Със заповед № ДС-73/05.03.2020 г. на председателя на КПКОНПИ Е. Фичерова е отстранена временно от служба, считано от 05.03.2020 г. до приключване на образуваното дисциплинарно дело със заповед № РД-06-96/02.03.2020 г. На заседание на 12.03.2020 г. Дисциплинарният съвет, въз основа на събраните писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели, е решил да предложи на дисциплинарно наказващия оран да наложи на Фичерова дисциплинарно наказание уволнение съгласно чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. Предложението е мотивирано с установено в хода на дисциплинарното производство, че на 19.12.2019 г., Е. Фичерова - като ръководител на Проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения“, финансиран от оперативна програма „Добро управление“, без одобрение от страната на председателя на КПКОНПИ на отчетите за изпълнение, ги е предала на финансовата дирекция за изпълнение и начисляване на допълнителни възнаграждения на членовете на екипа включително и на нея самата. Деянието е квалифицирано като нарушение по смисъла на чл. 89 , ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗДСл. във връзка с чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Въз основа на така проведеното дисциплинарно производство е издадена заповед № РД-10-7/08.04.2020 г. на председателя на КПКОНПИ, с която за нарушение на разпоредбите на чл. 89, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗДСл на Е. Ф. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл. Заповедта е връчена на 08.04.2020 г. Със заповед № ДС-105/08.04.2020 г. на председателя на КПКОНПИ, на основание чл. 108, ал. 1 и чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл и заповед № РД-10-7/08.04.2020 г. е прекратено едностранно без предизвестие служебното правоотношение на Е. Фичерова, считано от датата на връчване на заповед № РД-10-7/08.04.2020 г.
При така приетите и обсъдени писмени доказателства, АССГ е обосновал правни изводи за незаконосъобразност на оспорената пред него заповед за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", поради допуснато в хода на административното производство съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело до нарушаване на правото на защита на дисциплинарно отговорното лице. Не е спазена разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от ЗДСл, която предвижда че дисциплинарно наказващия орган е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител и да му даде срок за писмени обяснения, да събере и оцени посочените от него доказателства. Двете изисквания са кумулативно предвидени, като в настоящия случай същите не са спазени.
Касационната инстанция намира така постановеното решение за правилно.
Следва да бъдат споделени правните изводи на АССГ, че оспорената пред него заповед е издадена от компетентния орган по назначаването – Председателя на КПКОНПИ, който съгласно чл. 14, ал. 1, т. 8 от ЗПКОНПИ упражнява функциите на орган по назначаване по отношение на държавните служители, с което е спазено изискванията на чл. 92, ал. 1 от ЗДСл и на чл.108, ал.1 от ЗДСл за налагане на дисциплинарно наказание уволнение от органа по назначаването. Правилно е прието също така, че заповедта отговаря и на посочените в чл. 97, ал. 1 и чл. 108 от ЗДСл. особени изисквания за форма и съдържание на акта за налагане на дисциплинарно наказание и прекратяване на служебното правоотношение - подписана е от органа по назначаването и съдържа правното основание за прекратяване на служебното правоотношение, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба.
Касационната инстанция изцяло възприема мотивите в оспореното решение за допуснато съществено нарушение на административно производствените правила от органа по назначаване, което е основание за отмяна на административния акт, изразяващо се в неспазване на разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от ЗДСл, предвиждаща задължение за дисциплинарнонаказващия орган преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша държавния служител и да му даде срок за писмени обяснения, да събере и оцени посочените от него доказателства. Двете изисквания са кумулативно предвидени.
Съгласно  чл. 93, ал. 2 ЗДСл, когато дисциплинарнонаказващият орган не е изслушал държавния служител или не е приел и обсъдил писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. По несъмнен начин по делото е установено, че държавната служителка е била поканена да даде писмени обяснения и да бъде изслушана, като на 17.02.2020 г. на Е. Фичерова е връчено искане от председателя на КПКОНПИ за представяне на писмени обяснения по конкретно формулирани четири въпроса в срок до 19.02.2020 г. В писмото се съдържа и покана за излагане на устни обяснения в указания срок. На 19.02.2020 г. са депозирани писмени обяснения от Фичерова, адресирани до председателя на КПКОНПИ с конкретни отговори на поставените въпроси, като съгласно положената върху тях резолюция, същите са приети не от дисциплинарно наказващия орган , от главния секретар. Императивната разпоредба на  чл. 93, ал. 1 от ЗДСл не дава възможност за делегиране на това задължение на органа другиму. Изслушването на държавния служител и приемане на писмените му обяснения могат да бъдат осъществени от друго длъжностно лице само в хипотезата на заместване в правомощия, какъвто настоящият случай не е. Такова заместване би било налице при временно отсъствие на дисциплинарно наказващия орган поради отпуск, командировка или други причини и издадена нарочна заповед за изпълняване на функциите му от негов заместник за съответния период на отсъствие.
Освен това, писмото с покана за даване на писмени обяснения и излагане на устни обяснения от 17.02.2020 г. предхожда образуването на дисциплинарното производство със заповед № РД-06-89/27.02.2020 г. на председателя на КПКОНПИ. Приобщаването към дисциплинарната преписка на обяснения, дадени преди да е започнало още дисциплинарното производство не може да се счете за надлежно осигурена възможност на служителя за защита, тъй като същият още не е наясно за какви нарушения следва да се отговаря. Изслушването на държавната служителка от ДС е направено пред този помощен орган, поради което това е част от процедурата по провеждане на дисциплинарното производство от ДС. Същото обаче не може да бъде прието като изслушване по смисъла на  чл. 93, ал. 1 от ЗДСл, тъй като не е направено пред органа по назначаване, който следва да изпълни задължението си да изслуша държавния служител не преди образуването на дисциплинарното производство, а след като дисциплинарнонаказващият орган се запознае с резултатите от работата на ДС.
Поради това като е направил извод, че при налагане на дисциплинарното наказание е нарушено изискването на  чл. 93, ал. 1 от ЗДСл, поради което заповедта за дисциплинарно наказание е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и съгласно  чл. 93, ал. 2 от ЗДСл е отменил същата, първоинстанционният съд е постановил съдебен акт в съответствие с материалния закон.
Предвид на изложеното, оспореното решение като обосновано, постановено при спазване разпоредбите на материалния закон и при липса на допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.
Съобразно изхода на спора пред настоящата инстанция и представените доказателства за представения договор за правна помощ на адв. Максимова, от които се установява, че на същата е заплатено в брой 500 лева адвокатско възнаграждение, което е в минималния размер от 500 лева, определен с разпоредбата на чл. 8 ал.3 от Наредба №1/2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения, касационният жалбоподател следва да заплати на ответницата посочената сума.
Воден от горното и на основание чл. 221, ал.2 АПК, Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №7155/09.12.2020 година, постановено по адм.дело №3553/2020 година на Административен съд София-град.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество да заплати на Е. Фичерова - Караиванова от град София, чрез пълномощника й адв. Максимова, разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.