ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 26.01.2017Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание на двадесет и пети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
КАЛИНА АРНАУДОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ВАНЯ АНЧЕВА
по адм. дело 928 / 2017. Document Link Icon

Производство по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Сдружение [ЮЛ], със седалище и адрес на управление в [населено място],[жк], [улица], ет. [номер], Р. Б. К. и Л. И. Л., представлявани от адвокат Елмира Исмаил от САК, със съдебен адрес в [населено място], [улица], ет. [номер], ап. [номер], срещу Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 16 януари 2017 година).
Съдът, при извършената проверка за редовност на подадената жалба, установи, че жалбата отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 1 АПК, към нея са приложени изискуемите, съгласно чл. 151 АПК удостоверение за съществуването и представителството на юридическото лице - жалбоподател, но липсват доказателства да е внесена дължимата такса за съобщаване чрез обявление в "Държавен вестник" на оспорването на акта, с цел разгласяване на оспорването по отношение на неограничения кръг субекти, които касае.
Съгласно чл. 76 ГПК, приложим субсидиарно на основание чл. 144 АПК, разноските за водене на делото се внасят от страните предварително. Внасянето на таксата за обнародване на обявлението за оспорването в "Държавен вестник" в размер, определен от председателя на Народното събрание с разпореждане – чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за "Държавен вестник", представлява разноски по делото, които следва да внесат предварително. Обнародването е задължително, съгласно чл. 181, ал. 1, вр. с чл. 188 АПК и спазването на това процесуално изискване представлява предпоставка за законосъобразно развитие на съдебното производство. Поради това, освен държавна такса за образуване на дело пред съда, жалбоподателите като инициатори на съдебното производство следва да внесат и такса за съобщаване на оспорването по сметка на редакцията на "Държавен вестник" съобразно изискването на чл. 181, ал. 1 АПК.
Водим от горното и на основание чл. 196, вр. с чл. 158, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Сдружение [ЮЛ], със седалище и адред на управление в [населено място],[жк], [улица], ет. [номер], Р. Б. К. и Л. И. Л., със съдебен адрес в [населено място], [улица], ет. [номер], ап. [номер], срещу Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 16 януари 2017 година).
УКАЗВА на Сдружение [ЮЛ], Р. Б. К. и Л. И. Л., в 7-дневен срок от съобщението да представят доказателства за внесена по сметка на "Държавен вестник" такса в размер на 20 (двадесет) лева.
УКАЗВА на жалбоподателите, че при неизпълнение на указанията в срок, производството по делото ще бъде прекратено.
Определението не подлежи на обжалване.
Същото да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

Особено мнение: