ОПРЕДЕЛЕНИЕ

872
София, 22.01.2021

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
СЛАВИНА ВЛАДОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
по адм. дело 13186/2020. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба на „Стрейтлайн“ ЕАД, град София, представлявано от изпълнителния директор К. Тихолов, подадена чрез пълномощника му адв. Р. Овчарова, срещу определение № 2050 от 20 октомври 2020 година, постановено по адм. дело № 1274/2020 година по описа на Административен съд Бургас, в частта му, с която е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм. дело № 1953/2020 година по описа на Административен съд-Бургас.
В частната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на определението.
В срока по чл. 232 от АПК са постъпили писмени възражения от община Бургас и общински съвет Бургас, подадени чрез процесуални представители, в които са изложени доводи за неоснователност на частната жалба.
От ответника – „Хермес Солар“ ООД, град София, представлявано от управителя С. Карова е депозиран писмен отговор на частната жалба, в който се излагат съображения за нейната основателност.
Ответниците – ЕТ „В. Костадинова-Вилис 54“ и Д. Мутафов не изразяват становище по частната жалба
Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, същата е основателна.
Производството пред Административен съд Бургас е образувано по жалба на ЕТ „В. Костадинова-Вилис 54“ и Д. Мутафов, срещу т. 1 от решение № 9-41 от 28 април 2020 година на общински съвет Бургас, с одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, град Бургас - преконфигурират се частично уличната мрежа и кварталите, обособяват се нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират се УПИ и се урегулират имоти, за които се обособяват нови УПИ, с приложена редукция по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с функционално отреждане и предвидено ново застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на град Бургас (решение по т. 41 от протокол № 9 от проведеното на 28 април 2020 година заседание на общински съвет Бургас).
В хода на делото пред АС - Бургас, е постъпила молба от общински съвет Бургас, за спиране на производството по делото, тъй като е прието решение - по т. 2 от протокол № 12 от проведеното на 28 юли 2020 година заседание на общинския съвет Бургас, с което решението по т. 41 от протокол № 9 е оттеглено. Решение по т. 2 от протокол № 12 от проведеното на 28 юли 2020 година заседание на общинския съвет Бургас също е оспорено по съдебен ред от „Хермес Солар“ ООД и от „Стрейтлайн“ ЕАД, като е образувано адм. дело № 1953/2020 година по описа на АС-Бургас, което към момента на подаване на молбата за спиране на производството не е приключило с влязъл в сила съдебен акт.
Съдът е приел, че решението по адм. дело № 1953/2020 година по описа на Административен съд Бургас, е предопределящо за изхода на настоящето производство, тъй като при отхвърляне на жалбите на двете дружества срещу решението на общински съвет Бургас, с което е оттеглено решението от 28 април 2020 година, то за тях ще липсва правен интерес от оспорване на решението от 28 април 2020 година. По тези съображения, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, съдът е спрял производството по настоящето производство, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм. дело № 1953/2020 година по описа на Административен съд Бургас.
Определението е неправилно.
За да е налице преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, следва да съществува такава връзка между делата, че едното да е обуславящо за другото. По обуславящото дело ще следва да бъде постановено решение, което да има съществено значение за изхода на спряното дело.
Такава зависимост между спряното производство по адм. дело № 1274/2020 год. и адм. дело № 1953/2020 година по описа на Административен съд Бургас не е налице, поради следното:
Частният жалбоподател навежда съображения, че решението за оттегляне на акта на ОбС от м. април, е оспорено частично - без т.1,/с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“, град Бургас/, което се потвърждава от приложените по делото определение № 2065/21.10.2020г. по адм.д. № 1953/20г. и молба-становище от 28.10.2020г., за уточняване предмета на оспорване по същото дело.
С определение № 716/20.01.2021г., постановено по адм. д № 13756/2020г. на Върховния административен съд, е отменено като неправилно определение № 2189/10.11.2020г. по адм.д. № 1953/2020 г. на АС-Бургас и делото е върнато на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Дадени са указания съдът да изложи съображения за допустимостта на жалбата по отношение на оттеглянето на решението в обжалваната му част - т. 2-4, дали оттеглянето на решенията по т. 2-4 от решение № 41/28.04.2020г. могат да бъдат обект на самостоятелен съдебен контрол и в тази връзка да прецени и наличието на правен интерес за оспорване.
За да спре производството по настоящето дело, съдът се е позовал на факта на оспорване на оттеглянето на постановения акт от издателя му, в производството по адм.д. № 1953/2020г. Да, такова решение - за цялостно оттегляне на решението от м. април 2020 г., е налице, но в неговата т. 1, досежно одобрения ПУП-ПРЗ, то не е обжалвано по адм.д. № 1953/2020г., както неправилно е прието в оспореното определение. С оглед това, не е налице приетото от първоинстанционния съд основание за спиране на производството, адм.д. № 1953/2020г. не се явява преюдициално по отношение на настоящето.
По изложените съображения, оспореното определение следва да се отмени, с оглед което Върховният административен съд, Второ отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение № 2050 от 20 октомври 2020 година, постановено по адм. дело № 1274/2020 година по описа на Административен съд Бургас, в частта му, с която е спряно производството по делото, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по адм. дело № 1953/2020 година по описа на Административен съд - Бургас.
Определението е окончателно.