П Р О Т О К О Л

София, 08.07.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при участието на секретаря Мариета Ангелова
и с участието на прокурора Христо Ангелов
сложи на разглеждане дело № 9011 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ


На именното повикване в 12:10 часа страните се представляваха така

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ:
Директора на Областна дирекция на МВР Добрич, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ОТВЕТНАТА СТРАНА:
А. Сарвар, редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

Върховният административен съд обявява, че се води звукозапис на съдебното заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по хода на делото.
СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ЖАЛБА имаща характер на КАСАЦИОННА ЖАЛБА, подадена от Директора на Областна дирекция на МВР гр. Добрич срещу Решение № 159/12.04.2019 г. по адм. дело № 772/2018 на АС – гр. Добрич. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства, само приложения, които не са писмени доказателства.

ДОКЛАДВА, че на 27.05.2019 г. е постъпил отговор на касационната жалба от А. Сарвар.
ДОКЛАДВА, че на 26.05.2020 г. е постъпила молба от А. Сарвар по съществото на спора. Приложена е писмена защита.
ДОКЛАДВА, че на 08.07.2020 г. е постъпила по ел. поща писмена молба от ответника по съществото на спора.


Върховният административен съд счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕТВО

ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба от Директора на ОД на МВР гр. Добрич приподписана от юрисконсулт против Решение № 159/12.04.2019 г., постановено по адм. дело № 772/2018 г. на Административен съд – гр. Добрич по същество считам за основателна.
Съдебното решение на Административен съд – гр. Добрич е неправилно поради нарушение на материалния закон, необосновано и са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е касационно основание за отмяната му по чл. 209, т. 3 АПК. Същото не е съобразено и със съдебната практика на ВАС по приложението на чл. 24, ал. 1, т. 18, вр. с чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Изложените в касационната жалба доводи следва да бъдат споделени.
Административният съд неправилно е приел за незаконосъобразен и е отменил отказ с изх. № 357з-2774 от 19.12.2018 г., постановен от директора на ОД на МВР Добрич, с който на А. Сарвар, [гражданство] е отказано предоставяне на продължително пребиваване на чужденеца в Република България.
Неправилно административният съд е приел, че при издаване на процесния отказ за предоставяне на продължително пребиваване на чужденеца в Република България са нарушени чл.8 от Конвенцията за защита по правата на човека и основните свободи, чл. 24, т. 2 и т. 3, и чл. 52, ал. 1 от Харта на основните права на Европейския съюз, водещи до отмяната ѝ. Съдът е направил изводите си при неправилна преценка на събраните по делото доказателства и приложимите правни норми.
От установените за А. Сарвар данни е видно, че е влязъл на територията на Европейския съюз не през установените за това ГКПП, като няма издадена виза и е имал, и продължава да има статут на „незаконно пребиваващ чужденец“ по смисъла на § 1, т. 3б ДР ЗЧРБ. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ разрешение за продължително пребиваване може да бъде предоставено на чужденец, който има виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ и второ е член на семейството на български гражданин. Тези изискванията са кумулативни и гарантират разглеждане на искането от компетентния орган, не и за предоставяне на правото на продължително пребиваване.
От доказателствата по делото е видно, че чужденецът не е изпълнил едно от двете кумулативни изисквания на закона - не е представил виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ. Обстоятелствата, че А. Сарвар е член на семейството на българска гражданка, с която имат дете - български гражданин са ирелевантни за това производство. В хипотеза като тази – искане за придобиване на право на продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 18 ЗЧРБ, свързано с правото на семеен живот, което е основно право по смисъла на Конвенцията, чужденецът може да защити правата си в производството по издаване на виза по смисъла на чл. 9а, ал. 2, т. 4 ЗЧРБ при получаване на отказ от компетентните власти. Сключен граждански брак с български гражданин и раждането на дете не представляват извънредни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЧРБ понеже не са други събития настъпили не по волята на чужденеца, които той не е могъл да предвиди или предотврати, поради което не са основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване.
Следователно, след като чужденецът не притежава изискуемата се, както по силата на националното, така и по силата на съюзното законодателство, виза, то компетентния орган - Директора на ОД на МВР гр. Добрич при условията на обвързана компетентност в съответствие със събраните доказателствата и установеното фактическо положение, както и при предвиденото в закона материалноправно основание е постановил отказ за предоставяне на продължително пребиваване на А. Сарвар в Република България, който неправилно и необосновано е отменена от Съда.
Не са налице пороци на процесния отказ, които да обосновават неговата отмяна, поради което административния съд като е сторил това е постановил решението си в нарушение на приложимия закон.
Предвид на изложеното и доказателствата по делото считам, че на основание чл. 221, ал. 2, пр. 2 и чл. 222, ал. 1 АПК решението на Административен съд – гр. Добрич следва да бъде отменено и да се постанови решение, с което да се отхвърли като неоснователна жалбата на А. Сарвар, [гражданство] срещу оспорения отказ на директора на ОД на МВР гр. Добрич, с който на чужденеца е отказано предоставяне на продължително пребиваване в Република България.

Върховният административен съд ще се произнесе с решение след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12:12 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: