П Р О Т О К О Л

София, 19.09.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ЛИЛОВА
ЮЛИЯН КИРОВ
при участието на секретаря Никол Стефанова
и с участието на прокурора Симона Попова
сложи на разглеждане дело № 14663 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ВАНЯ ПУНЕВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене страните се представиха така:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: [фирма], редовно призован, не се явява, представлява се от юрк. Коцев , надлежно упълномощен.
ОТВЕТНИКЪТ: Секретар на район "К. с.", [община], редовно призован, не се явява, не се представлява.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА СЕ ЯВЯВА ПРОКУРОР Симона Попова.

Юрк. Коцев: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, трето отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма] срещу решение, постановено по адм. дело №5094/2015 г. на Административен съд София - град, към която няма представени доказателства.
ДОКЛАДВА писмен отговор касационна жалба, подаден на 22.12.2015 г. от район "К. с.", [община].

Юрк. Коцев: Поддържам изцяло касационната жалба. Няма да сочим нови доказателства. Да се приеме писменият отговор.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, трето отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Юрк. Коцев: Моля, да уважите така предявената касационна жалба. Да отмените първоинстанционното съдебно решение и да ми дадете срок за писмени бележки, като моля да бъде четиринадесетдневен, с оглед почивните дни, както и да ни присъдите разноските.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и е допустима, като по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА и следва да бъде ОТХВЪРЛЕНА. Считам, че първоинстанционното решение е правилно и законосъобразно, постановено е при правилно приложение на материалния и процесуалния закон. Не са налице сочените в касационната жалба основания за отмяна на решението. Правилен е извода на съда, че оспорения административен акт е издаден в съответствие с материалноправните разпоредби. Правилно в обжалваното решение е прието, че в случая не се налице предпоставките по чл. 4, ал. 1, т. 7 ЗЗЛД, а именно, реализирането на законния интерес на администратора да събере необслужвания кредит няма преимущество пред интересите на наследниците от неправомерно обработване на личните им данни. Удостоверението за наследници е документ, удостоверяващ наследниците по закон на починало лице. Същото се издава от длъжностното лице по гражданско състояние в общината след справка в регистрите за населението, а административното производство по неговото издаване е уредено в ЗГР. Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях. Данните за законните наследници на едно физическо лице се съхраняват в ЕСГРАОН. Всяко физическо или юридическо лице може да поиска извършването на административна услуга, съответно - издаването на документ, който е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на негови права и задължения. На кого се предоставят данни от ЕСГРАОН е уредено в нормата на чл. 106, ал. 1 от ЗГР, и това са три отделни категории субекти – физически лица (т. 1), държавни органи и институции (т. 2) и юридически лица (т. 3). В случая е налице нормата на чл. 106, ал.1, т.3 от ЗГР, в която са уредени условията, при наличието на които се предоставят данните от ЕСГРАОН, поискани от юридически лица, каквото и [фирма]. В съответствие с приложимата норма на чл. 106, ал.1, т.3 от ЗГР, поисканите от него данни биха подлежали на предоставяне от страна на ответника само в три изчерпателно посочени хипотези - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни. В процесния случай липсва което и да е от трите алтернативно предвидени условия, поради което постановеният отказ е постановен при правилно приложение на закона. С оглед доводите в касационната жалба, че данните за наследниците на починал кредитополучател са необходими за защита на правата му, в качеството му на кредитор по договор за кредит и без тези данни същият не би могъл да индивидуализира задължените лица, в качеството им на наследници на починал длъжник,то предприетия от него ред не е единственият възможен осигуряващ защита на права и законни интереси на дружеството. От една страна това може да стане в рамките на едно исково производство, насочено срещу наследниците на починал длъжник, при липса на данни за техните имена, жалбоподателят, в качеството му на ищец не би могъл да индивидуализира ответниците по иска по начина, разписан в нормата на чл. 127, ал. 1, т. 2 ГПК, но за същия съществува процесуална възможност с подаване на исковата молба в съда да заяви искане за издаване на съдебно удостоверение, необходимо му за снабдяване с данни за имената на наследниците на починалия длъжник. Именно въз основа на това съдебно удостоверение и в срока по чл. 129, ал. 2 ГПК, какъвто съдът е длъжен да предостави на ищеца за отстраняване на нередовностите на исковата молба, жалбоподателят би могъл да се снабди от съответната община с удостоверение за наследници. От друга страна, жалбоподателят в качеството си кредитор, може да инициира на производство по реда на чл. 51 от Закона за наследството, в рамките на което съдът служебно събира данни за наследниците на починалото физическо лице, които стават достъпни за кредитора. Отделно от това за касатора съществува възможност за отправи искане за разрешение до Комисията за защита на личните данни по реда на основание чл. 10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, вр. чл. 106, ал.1, т.3 от ЗГР и Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация. Предвид гореизложеното считам, че не са налице касационни основания за отмяна на решението и същото следва да се остави в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, трето отделение, предоставя четиринадесетдневен срок за представяне на писмени бележки, с препис за връчване на другата страна.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, трето отделение, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:21 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР: