П Р О Т О К О Л

София, 08.11.2017 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на осми ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Динка Коларска
сложи на разглеждане дело № 75 по описа за 2016 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЛЮБОМИР ГАЙДОВ


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 16.05 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Р. М. Ч., редовно призована, не се явява, представлява се от адв. М., който представя пълномощно.
ОТВЕТНИКЪТ: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призован, се представлява от В. М. - служител с юридическо образование, който представя пълномощно.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Министърът на правосъдието, редовно призован, се представлява от гл. юрк. Р., която представя пълномощно.

За ВАП се явява прокурор Коларска.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. М.: Нямам други доказателствени искания.
В. М.: Желая да изразя становище по спора преди даване ход по същество, тъй като не сме изразили такова в съдебното заседание на 09.03.2016 г. От името на Съдийската колегия оспорвам жалбата, подадена от Р. Ч., срещу посоченото в нея решение. Моля да приемете писмения отговор представен от Пленума на ВСС на 03.02.2016 г. по делото, в което сме изразили становище по жалбата, което поддържам и да се счита, и становището на Съдийската колегия на ВСС като конституирана страна по делото. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства.
Юрк. Р.: Оспорвам жалбата и се присъединявам към подробно изложените съображения в писмения отговор на Съдийската колегия на ВСС по отношение на това защо решението на ВСС следва да бъде оставено в сила. Нямам други доказателствени искания.
Прокурорът: Нямам доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Адв. М.: Моля да приемете във връзка с посочените в жалбата обстоятелства, че обжалваното решение е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано. Моля да уважите същата. Не претендирам разноски.
В М.: Моля да отхвърлите оспорването по съображенията, които сме изложили в писмения отговор, като искам да се спра на един въпрос, а именно наличието на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 7/2015 г., обявено на 30.06.2017 г. Казвам не случайно датите, защото имаме свои виждания по действието на тълкувателното решение и неговата задължителност за актове, които са издадени преди приемане на тълкувателното решение. Това е по въпроса за действие във времето, като поддържам становището, че по отношение на тези актове то няма действие, а съображенията за това се съдържат и в самото тълкувателно решение, което, когато е решаван въпросът дали е необходимо да бъде издавано тълкувателно решение, са посочили, че разпоредбата на § 205 от ПЗР казва, че неприключилите дисциплинарни производства се приключват по досегашния ред. Нашето виждане е, че дисциплинарните производства, приключват с издаването на съответния административен акт, т.е. дисциплинарното производство по това дело е приключило преди издаване на тълкувателното решение и е неотносимо за него. Още едно съображение, макар и авторитетно тълкуването на ВАС, то не е автентично, т.е. за него не се прилагат правилата на глава 5 от Закона за нормативните актове, а в случая трябва да се приложат правилата по чл. 14 от същия закон.
Юрк. Р.: Моля да оставите без уважение така подадената жалба и оставите в сила обжалваното решение. Считам, че същото е правилно и законосъобразно, съответно подробно са разгледани всички представени писмени доказателства по дисциплинарното дело, обсъдени са подробно. В съответствие с тези доказателства и с установените извършени нарушения от съдия Ч. е наложено и съответното на тях наказание, а именно "дисциплинарно уволнение". В този смисъл моля да оставите решението в сила.

ПРОКУРОРЪТ: ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА. Решението на ВСС е валидно, допустимо, но неправилно, като постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Взето е от материално компетентен орган по см. на приложимите разпоредби на чл.311, т.2, б.“а“ от ЗСВ, в изискуемата от закона форма, съгласно чл.316, ал.1 от ЗСВ. С позоваване на т.2 от ТР №7/30.06.2017 г. по т.д. №7/2015 г. на ОСС от Първа и Втора колегия при ВАС, участието на членовете на Висшия съдебен съвет в дисциплинарния състав, когато същите са и вносители на предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т. 2, б.”в” и чл. 307, ал. 2 от Закона за съдебната власт за изборните членове на Висшия съдебен съвет, и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител е съществено нарушение на административнопроизводствените правила. С позоваване на чл.130, ал.2 от ЗСВ тълкувателното решение е задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове. От фактическа страна е установено, че двама от членовете на дисциплинарния състав – Г. Г. и Д.К. са и вносители на предложението за образуване на дисциплинарно производство, поради което сме изправени пред хипотезата, приета с тълкувателното решение. Фактът на приемане на ТР следва да бъде съобразен по реда на чл.142, ал.2 от АПК. Възражението, че ТР е неотносимо към приключилото дисциплинарно производство, тъй като решението по същото го предхожда е неоснователно. Дисциплинарното производство приключва с влизане в сила на акта на дисциплинарнонаказаващия орган. Да се отмени оспорения акт на ВСС.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.17 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: