РАЗПОРЕЖДАНЕ
по хода на делотоСофия, 25.07.2019Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ДОКЛАДЧИК:
ХРИСТО КОЙЧЕВ

сложи на разглеждане адм. дело № 5937 по описа за 2019 година Document Link Icon,

Производството е образувано по жалба на М. Тошева, като след оставяне на производството по делото без движение с разпореждане от 18.03.2019г., на заместник-председателя на Върховния административен съд, жалбоподателката е уточнила, че обжалва Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ и по конкретно Раздел I "Обикновенни такси". В уточнителната молба обаче, се навеждат доводи за незаконосъобразност на цялата тарифа, както и се иска от съда да я отмени в цялост т.е. налице е противоречие между обстоятелствената част на уточнителната молба и петитума. С оглед горното следва да се остави отново без движение жалбата подадена от мануела Тошева, като и се предостави 7-мо дневен срок от получаване на съобщението да уточни дали обжалва изцяло Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители или обжалва само и единствено раздел I "Обикновенни такси" - изцяло или отделни негови части т.е. дали жалбата е насочена срещу отделни разпоредби от Раздел I, като се посочат изрично тези текстове, или срещу целият раздел. Жалбоподателката следва да уточни и правния си интерес от обжалване на подзаконовия акт респек. на части от него.
Следва да се укаже на жалбоподателката, че при неизпълнение в срок жалбата и ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще се прекрати.
Предвид гореизложеното, съдът

РАЗПОРЕДИ:
1. ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ подадената от М. Тошева жалба с вх. № 4531/13.03.2019г. по описа на ВАС.
2. В 7-мо дневен срок от получаване на съобщението жалбоподателката следва да уточни дали обжалва изцяло Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители или обжалва само и единствено раздел I "Обикновенни такси" - изцяло или отделни негови части, като уточни и правния си интерес от обжалване на подзаконовия акт респек. на части от него.
3. УКАЗВА на жалбоподателката, че при неизпълнение на указанията в цялост и в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство ще се прекрати.