П Р О Т О К О Л

София, 09.03.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора Георги Камбуров
сложи на разглеждане дело № 12754 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА


На именно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 11.30 часа:
СЪДЪТ уведоми страните, че в залата се провежда аудиозапис.
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Сдружение "Екологично сдружение за земята", редовно призовано, се представлява от адв. Велов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Директорът на РИОСВ гр. София, редовно призован, се представлява от адв. Митева, надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИКЪТ: В. Кирев, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Национално сдружение за защита собствениците на имоти гр. София, редовно призовано, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие", редовно призовано, не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Сдружение независим обществен контрол, редовно призовано, не изпраща процесуален представител.
ОТВЕТНИКЪТ: "Топлофикация София" ЕАД, редовно призовано, се представлява от адв. Данаилов, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Столична община, редовно призована, се представлява от адв. Дончева, с пълномощно по делото.
За ВАП се явява прокурор Камбуров.
АДВ. ВЕЛОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. МИТЕВА: Да се даде ход на делото.
АДВ. ДАНАИЛОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. ДОНЧЕВА: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба на Сдружение "Екологично сдружение за земята" срещу решение № 1631/12.03.2019 г., постановено по адм. дело № 9070/2015 г. по описа на Административен съд София-град.
ДОКЛАДВА писмен отговор от ответника Директор на РИОСВ гр. София.
ДОКЛАДВА писмен отговор от ответника "Топлофикация София" ЕАД.
ДОКЛАДВА писмен отговор от Столична община.
ДОКЛАДВА молба от 06.03.2020 г. от касационния жалбоподател, към която са приложени писмени доказателства - комплексна съдебна експертиза по адм. дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора, научен доклад за въздействието на диоксините върху човешкото здраве. Молбата е представена с преписи за страните.

Адв. Велов: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Поддържам искането за представяне на научния доклад в превод.
Адв. Митева: Оспорвам подадената касационна жалба. Поддържам изцяло доводите, които съм изложила в писмения отговор по касационната жалба, както и в отговора по жалбата на В. Кирев, по която съдът се е произнесъл и я е оставил без разглеждане. Досежно представените в момента доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя считам същите за неотносими към предмета на спора. На следващо място представя се експертиза по друго административно дело, което не е свързано с предмета на спора. Не е ясно това дело дали е висящо, дали е приключило, какъв е изходът от него и доколко то е относимо, и може да има връзка с настоящия процес. Приложените текстове на английски език, моля да не бъдат взети предвид и да не бъдат кредитирани, тъй като не е ясно какъв е техният смисъл и съдържание, и доколко са относими, и имат значение за предмета на спора.
Адв. Данаилов: Оспорвам касационната жалба по съображенията, изложени в отговора. Нямам доказателствени искания с изключение на списък с разноски, който ще представя. По днес докладваната молба с приложени писмени доказателства от касационния жалбоподател считам, че на първо място комплексна съдебна експертиза, представена по друго дело считам, че това е недопустимо, тъй като същото не е писмен документ, а е заключение на вещо лице по друго дело и не може да бъде събирано в настоящия процес. По отношение на другия документ, представен на английски език, който всъщност не е научен доклад, а както се вижда е статия относно влиянието на диоксините, считам, че същото е неотносимо и не може да бъде събирано, тъй като по настоящото дело са допуснати и приети заключенията на две експертизи, които в цялостен характер са обследвали всички относими въпроси по делото. Моля да оставите без уважение направеното доказателствено искане. Представям списък на разноските. Нямам други доказателствени искания.
Адв. Дончева: Оспорвам касационната жалба. Поддържам депозирания отговор на касационната жалба. Няма да правя доказателствени искания. Присъединявам се изцяло към становищата на колегите във връзка с днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства. Искам да добавя, че считам, че същите са недопустими като писмени доказателства, доколкото първото представлява съдебноекологична експертиза, изготвена по друго дело, което не е част от настоящия спор. По отношение на писмените доказателства, представени на английски език - те не отговарят на изискванията на закона за приемането им, а именно да има точен превод на български език. Считам, че всъщност с днес представените доказателства жалбоподателят цели да влияе върху вътрешното убеждение на съда, представяйки част от материалите на английски език със стресиращи снимки. Моля същите да не бъдат вземани предвид от съда при постановяване на съдебния акт. Моля да бъде задължен жалбоподателят да представи и доказателства за източника на тази научна статия, доколкото от този превод не става ясно какво е, т.е. дали е научна статия или е свалена от интернет.
Прокурорът: Представеният документ на английски език не следва да бъде приет като писмено доказателство по делото. По отношение на останалите доказателства считам, че няма пречка да бъдат приети.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ намира, че следва да бъде приета като доказателство по делото представената комплексна съдебна експертиза по адм. дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора, чиято относимост към спорния предмет ще бъде подложена на преценка с крайния съдебен акт. Следва да бъде дадена възможност на касационния жалбоподател да представи превод на научната разработка "Диоксините общ преглед".
Предвид гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА копие от комплексна съдебна експертиза по адм. дело № 398/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на касационния жалбоподател да представи заверен превод от лицензиран преводач на научната разработка относно диоксините най-малко 7 дни преди датата на следващото съдебно заседание.
ЗАДЪЛЖАВА касационния жалбоподател да представи доказателства относно източника на представеното доказателство.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.05.2020 г., 11.00 часа, първа зала на Върховния административен съд, за която дата страните да се считат редовно призовани.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.48 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: