РЕШЕНИЕ

10021
София, 22.07.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при секретар Маринела Цветанова
и с участието
на прокурора Даниела Божкова
изслуша докладваното
от председателяГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 5685/2019. Document Link Icon


Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационна жалба от Сдружение "За Земята - достъп до правосъдие", представлявано от И. Попов и Г. Кондарев, чрез процесуален представител адвокат Коджабашев от САК срещу решение № 7479 от 11.12.2018г. на Административен съд София град по адм. дело № 1703/2018г. С него се отхвърлят жалбите на Сдружение "За Земята - достъп до правосъдие", Сдружение "За Дива Природа Балкани" гр. София и "Институт за зелена политика" срещу решение № 510-Н1-И0-А0 на изпълнителния директор на на Изпълнителна агенция по околна среда, за издаване на комплексно разрешително № 510-Н1/2018г. на "Топлофикация Сливен" ЕАД за експлоатация на "Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия".
Поддържат се доводи за неправилност на решението, вследствие необоснованост и съществено нарушение на съдопроизводствените правила-отменителни основания по чл. 209 ,т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.
Ответникът, Институт за зелена политика не се представлява и не взема становище по жалбата. Същият е подал касационна жалба срещу същото решение, производството по която е прекратено.
Ответникът, Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ чрез процесуален представител юрисконсулт взема становище за неоснователност на жалбата по съображения изложени и в писмен вид.
Ответникът, Дсружение за Дива Природа Балкани не се представлява и не взема становище по жалбата.
Ответникът, "Топлофикация Сливен ЕАД чрез процесуален представител адвокат Дичева взема становище за неоснователност на жаблата по съображения изложени и в писмен вид.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбата.
Върховен административен съд, шесто отделение намира касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, от страна в съдебното производство, за която решението е неблагоприятно и разгледана по същество за основателна по следните ъсображения:
Производството пред административния съд е образувано по жалба на касатора Сдружение "За Дива Природа Балккани ", Сдружение "За Земята-Достъп до правосъдие" и "Институт за зелена политика" София срещу цитираното решение на изпълнителния директора на Изпълнитела агенция по околна среда при МОСВ за издаване на комплексно разрешително на Топлофикация Сливен ЕАД за експолатацаия на "Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия.
Възраженията са били за незаконосъобразност на решението с искане за отмяната му.
Съдът е разгледал по същедство жалбите, които приел за неоснователни и ги отхъврлил. От доказателстватапо делото и приложената преписка и от заключение на съдебно техническа експертиза е установил, че така иззаденото решение е законосъобразно като непротиворечащо на материалните норми във връзка с опазването на околната среда и при спазване на административно производствените правила. Основните изводи на съда се основават на заключението на назначената по делото съдебна експертиза, което приел за обективно всестранно и пълно. Видно от жалбите, в тях се посочват въпроси от предмета на спора като конкретни изисквания относно съдържанието на отпадъците, които ще бъдат изгаряни в скарната пещ на ТЕЦ Сливен, замяна на горивото с отпадък и понижаване на емисиите в производството, прилагането на които норми се твърди, че не са режими към изгарянето на отпадъци и други конкретни технически и правни въпроси. За установяването на фактите съдът е назначил съдебно техническата експертиза, заключението на която приел в заседанието, проведено на 29.11.2018г. В това заседание процесуалният представител на жалоподателя/настоящият касатор е направил възражение/л. 583 от делото/ в отделни части и е искал допускане на разширена експертиза с обосновка, че липсват конкретни отговори в назначената експертиза. Създът е отказал назначаването на допълнителна и разширена експертиза с мотиви, че вещото лице се е произнесло аргументирано по всички въпроси поставени от жалбоподателя.
Предвид предмета на спора, който съдържа множество технически въпроси във връзка с технология за производство на топлинна и електрическа енергия съдът правилно е назначил съдебно техническа експертиза, тъй като не притежава специални знания от такъв характер. При това положение е следвало да уважи исканията на страните които също така се основават и използват техническа терминология непозната на съда за установяване на факти, които считат за важни за предмета на спора. Преценката дали експертното заключение е вестранно и пълно е с оглед на констативно съобразителната част и при твърдения, че липсва отговор на някои въпроси или че не са доволни от отговора на някои въпрос и се иска разширена или допълнителна експертиза съдът следва да изложи подробни мотиви защо счита че не е наложително за изясняване на спора допускането на такива експертиза. В случая съдът се е задоволил да посочи, че приема заключението за всестранно и пълно, което е недостатъчно с оглед на констативно съобразителната част на експертизата и техническите въпроси, задавани от страните.
С отказа по доказателствение искания съдът е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила с което е допуснато нарушение, съставляващо касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК за отмяна на решението.
След отмяната му делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на същя съд с указанията за допускане на исканите експертизи от страните.
При този изход на делото разноските следва да се преценят в хипотезата на чл. 226, ал. 3 АПК.
Воден от горното и на основание чл. 222, ал. 2 АПК Върховен административен съд, шесто отделение
РЕШИ:ОТМЕНЯ решение№ 7479 от 11.12.2018г. на Административен съд София град по адм. дело № 1703/2018г. е ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг ъсстав на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.