Предишно Р/О: Предишно Р/О, 6713 / 11.5.2012 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

15601
София, 07.12.2012

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
АНЕЛИЯ АНАНИЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело 8419/2012. Document Link Icon


Производството е по чл. 248 ГПК във връзка с чл.144 АПК.
Образувано е по молба от процесуалния представителна ответника по касация – Министъра на вътрешните работи, с която се иска съдът да постанови допълнително решение относно направените разноски – присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Препис от молбата е изпратен на насрещната страна, като в законовия едномесечен срок насрещната страна – касаторът Д. М. не е взел становище.
Върховният административен съд, състав на П. отделение за да се произнесе взе предвид следното:
Производството пред ВАС е образувано по касационна жалба на М. срещу решение № 6713 от 11.05.2012 г., по адм.дело № 13 595/2011г. на Върховния административен съд, тричленен състав. С решение № 13 730 от 01.11.2012 г. по настоящето дело петчленният състав на ВАС е оставил в сила обжалваното решение.
От материалите по делото се установява, че процесуалният представител на ответника своевременно е направил искане да бъдат присъдени на доверителя му направените по делото разноски. Съгласно разпоредбата на чл.143 ал.4 АПК, приложима и в конкретния случай по силата на разпоредбата на чл.249 АПК, когато съдът отхвърли оспорването подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл.36 ал.2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. В случая претендираният размер е в рамките на минималния, определен чл.8 във вр. с чл.7 ал.1 т.4 от същата наредба.
От изложеното следва, че искането е направено в едномесечния срок по чл.248 ГПК, като с оглед изхода на делото и представените доказателства за направени от ответника разноски искането е основателно. Налице са предпоставките на чл.143 ал.4 АПК, при което следва съдът да постанови определение по делото, като осъди Д. Н. М. да заплати на Министерство на вътрешните работи направени деловодни разноски при разглеждане на адм.дело № 8419/2012 г. по описа на ВАС в размер на 150 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Водим от изложеното и на основание чл.248 ГПК във вр. с чл.143 ал.4 и чл.144 АПК съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Д. Н. М. с ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица] да заплати на Министерство на вътрешните работи направените деловодни разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
Определението е окончателно.

Особено мнение: