П Р О Т О К О Л

София, 28.05.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при участието на секретаря Илиана Иванова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14767 по описа за 2008 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМИЛИЯ КАБУРОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение "Асоциация на парковете в България", редовно призован, се представлява от председателя на УС - Т. Б. и АДВ. О..
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРК. И..
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Председателят на Общински съвет - Ц., редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ. Г..
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРК. Н..
СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:
АДВ. О.: Представям и моля да приемете с български превод решение на Комитета за съответствие по Конвенцията за достъп до информацията на О. в Ж. по отношение на разпоредбите на ЗУТ, касаещи обжалвания общ устройствен план. Вече е ставало дума за това решение, но като страна в производството на основание ГПК, който е субсидиарно приложим мисля, че сме длъжни да представим български превод на чужда творба. Няма да соча други доказателства.
ЮРК. И.: Тъй като сме изправени пред хипотеза на оспорване на заповед за одобряване на общ устройствен план на [община], която е издадена въз основа на становище по екологична оценка, което в последствие е оттеглено от страна на издалия го административен орган - министъра на околната среда и водите от страна на МРРБ са предприети действия и във връзка със споменатото вече и разисквано по това дело становище на 7-членен състав на ВАС за приключване на процедурата по вътрешна административна услуга и издаване на становище по екологична оценка. От страна на МРРБ по настоящото дело са изложени съображения, че към момента този общ устройствен план не може да бъде прилаган поради липсата на становище по екологична оценка и могат да бъдат предприети действия по неговото изменение. В този смисъл има изготвено задание за изменение на общия устройствен план, което е входирано в МОСВ и вече има получено писмо от страна на МОСВ за приложимите процедури по ЗООС и З.. Все още изчакваме произнасяне от Министерството на културата, за да може да се финализират и да са налице условията, и да се допусне изменение на общия устройствен план. В тази връзка и с по-подробни мотиви представям на съда всички тези писма, като моля да се спре производството по делото до произнасянето на министъра на околната среда и водите. Няма да соча други доказателства.
АДВ. Г.: Оспорвам жалбата. Представям писмено становище. Няма да представям доказателства.
ЮРК. Н.: Не оспорвам жалбата. Считам, че днес представените документи касаят изменение на общия устройствен план на [община] и нямат отношение към процесната заповед, поради което считам, че не са налице основания за спиране на настоящото производство. Няма да представям доказателства.
АДВ. О.: За нас този въпрос е абсолютно ирелевантен и неотносим към настоящия спор и неговия предмет. Наистина ние сме влезли в отношение с МРРБ, за да не спираме развитието на [община] докато чакаме приключването на това дело, но това е един съвсем различен въпрос, който няма отношение към предмета на настоящия спор. Това са последващи изменения на ОУП във времето.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по направеното възражение от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез неговия процесуален представител, за спиране на производството предвид висяща процедура по изменение на плана намира, че искането е неоснователно предвид следното:
Основанията за спиране на съдебно производство поради наличието на преюдициален спор са визирани в чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК и те касаят само и единствено висящ съдебен спор в друг съд, като съдебна инстанция, който е с преюдициално значение. Висящността на административна процедура и то с преюдициално значение по отношение на оспорения пред съда административен акт е визиран в чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК и тя дава основание за спиране на висящото административно производство пред съответния орган, а не касае съдебното такова.
Водим от горното съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството поради наличие на преюдициално административно производство, описано от юрк. И..

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА днес представените от адв. О. и описани по-горе писмени доказателства, както и представените от юрк. И. по опис такива.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВ. О.: Налице е изменение на общ устройствен план без задължителната екологична оценка до този момент. Към момента на приемане на обжалваната заповед становището по екологична оценка на МОСВ все още не е влязло в сила, в последствие оттеглено. За задължителността на този юридически факт от сложния фактически състав в приемане на общ устройствен план е записано в ЗООС и в настоящия случай в З., тъй като екологичната оценка инкорпорира в себе си оценка за съвместимост с "Натура 2000" - защитена зона.
ЮРК. И.: Моля да отхвърлите жалбата. Подробни съображения сме изложили в писмена защита, приложена по делото след неговото обявяване за решаване в съдебно заседание от 11.12.2012 г. Моля да вземете предвид тези съображения при Вашето произнасяне, както и да вземете предвид днес представените писмени доказателства.
АДВ. Г.: Присъединявам се към становището на колежката. Становище съм изложил в писмените бележки, които Ви представих.
ЮРК. Н.: Моля да отмените процесната заповед. Подробни съображения съм представила в писмено становище от 11.12.2012 г., което Ви моля да вземете предвид при постановяване на съдебен акт.
РЕПЛИКА Т. Б.: Всички документи и доказателства, които са приложени към преписката, които са преди издаването на въпросната заповед касаят проект за изменение на общ устройствен план. Единственият документ, който се цитира и това е изцяло нов документ е самата заповед. Считам, че процедурата не съответства на крайния резултат.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.50 ч.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: