П Р О Т О К О Л

София, 09.03.2020 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 12505 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 11.11 часа:
СЪДЪТ уведоми страните, че в залата се провежда аудиозапис.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: М. Лалов, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Кишкова, с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призована, се представлява от юрк. Димитров, с пълномощно от днес.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Инспекторат към Висшия съдебен съвет, редовно призован, не изпраща процесуален представител.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Административен ръководител - председател на Софийски районен съд, редовно призован, не се представлява.
АДВ. КИШКОВА: Да се даде ход на делото.
ЮРК. ДИМИТРОВ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбата на М. Лалов срещу решенията по т 1.1 и т.1.2 от Протокол № 29/17.09.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които са му наложени две дисциплинарни наказания "забележка". Ответникът е представил административната преписка, включително пълния стенографски протокол.
С определение от 04.11.2019 г. съдът е конституирал страните по делото и им е дал указания във връзка с разпределението на доказателствената тежест. От Инспектората към Висшия съдебен съвет е постъпила писмена молба и писмено становище.

Адв. Кишкова: Поддържам жалбата.
Юрк. Димитров: Оспорвам жалбата.
Адв. Кишкова: Представям и моля да приемете разпечатка от единния портал за електронно правосъдие. Същата я представям във връзка с това, че три години по-късно след приключване на председателската дейност на М. Лалов Софийският районен съд е единствения съд в държавата, който не е присъединен към портала за електронно правосъдие, а както знаем, особено в тази зала, съдът не правораздава сам за себе си, а в полза на гражданите и обществото, и достъпът до делата и организацията на съда са от изключително голямо значение за това да има стабилна правосъдна система в тази държава. Към настоящия момент това само за този съд не е факт. По същество ще взема повече отношение във връзка с този документ. Моля да го приемете.
Юрк. Димитров: Моля да приемете представените писмени доказателства, които представляват административната преписка по издаване на оспореното решение. Няма да представям други доказателства. Представили сме в пълнота административната преписка. Във връзка с днес представеното доказателство считам, че е неотносимо към настоящия спор. Представените към настоящия момент доказателства са достатъчни от гледна точка на осигуряване на възможността за извършване на проверка относно законосъобразността и основателността на оспорения акт.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ намира, че следва да бъдат приети административната преписка и днес представеното от жалбоподателя писмено доказателство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка под опис, както и днес представената разпечатка от електронната страница на Висшия съдебен съвет със списък на съдилищата, свързани с портала на сайта.

Адв. Кишкова: Нямам други доказателствени искания.
Юрк. Димитров: Нямам други доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Адв. Кишкова: Моля да уважите жалбата като на първо място, моля да обезсилите решението. Същото е постановено при незаконен състав. Моля да вземете предвид протокол № 41 от 10.10.2017 г. на Висшия съдебен съвет съгласно, който съдиите А. Дишева, Б. Димитрова, Д. Калайджиков, К. Шикерджиев, О. Керелска, С. Мавров, С. Грозев и Ц. Пъшкунова са си направили самоотвод при образуване на дисциплинарната преписка. Няма как, веднъж направили си съдиите самоотвод, няколко месеца по-късно при разглеждане на дисциплинарната преписка, същите съдии вече да не са по никакъв начин променили своята преценка за това, че те са пристрастни и не могат да вземат правилно решение. В тази връзка, моля да вземете предвид, че от всички тези осем съдии, направили си самоотвод, не поискан отвод, а самоотвод, т.е. сами са преценили, че не са безпристрастни, трима от тях отказват да се отведат отново. Трима от тях се отвеждат именно по съображенията, изложени в нашата жалба. Останалите трима, които вземат решение по дисциплинарната преписка на съдия М. Лалов са тримата ръководители на дисциплинарния състав, които са направили предложение за внасяне за разглеждане на неговото дисциплинарно наказание. В тази връзка считам, че съставът е незаконен. Дори и тримата, които неправилно не са се самоотвели повторно да бяха в състава той пак не можеше да вземе решение и решението, което е взето към настоящия момент е нищожно в тази връзка, тъй като не достигат броя членове за вземане на такова решение. Освен нищожно решението е и неправилно. През цялото производство бяха допуснати множество съществени процесуални нарушения. На стр. 26 и стр. 32 от протокола за проведеното открито заседание можете да обърнете внимание, че аз като процесуален представител на М. Лалов и М. Лалов бяхме извеждани от залата докато се вземат съответните решения. Същевременно обвиняващият орган, представителят на Инспектората към ВСС г-жа Точкова не беше отвеждана от залата, напротив дори когато ставаше въпрос за вземане на решение дали следва да си направят отново самоотвод съдиите, които първоначално са си направили самоотвод г-жа Точкова, видно от протокола е вземала становище. Няма такова дисциплинарно и не само производство, в което страната, която има интерес, която е обвиняема и нейният защитник да бъдат извеждани от залата, докато органът, който следва да реши дадения казус и обвиняващият орган да бъдат в залата и спокойно да дискутират по всичките точки. Считам, че тези производства, особено срещу съдии, са от изключителна важност за стабилността в обществото, защото ако съдиите не могат да проведат един процес, без съществени процесуални нарушения срещу самите тях, това би било много лош знак за цялото общество. Обърнете внимание, че направихме искане, с писмена молба, пред състава да бъде излъчвано онлайн заседанието. Това е право на обвиненото лице. Той няма от какво да се притеснява и искаше цялото общество да види ясно и точно съдебния процес срещу него, но това не се случи. Това също беше отказано. Същевременно членове на дисциплинарния състав, направили предложението като г-жа Имова и г-н Магдалинчев през цялото време в пресата изнасяха съобщения и правеха интервюта във връзка с дисциплинарното производство. В тази връзка трябва да обърнете внимание и на това допустимо ли е наказването на председателя на най-големия съд за това, че не е свършил работа по всички забавени последните 10-15 години дела. Обърнете внимание за това, че ни беше, въпреки че не носим доказателствената тежест, беше ни отказано правото да бъдат събрани доказателства, които да направят възможно съставът, който ще вземе решение да направи сравнение между работата на предишния председател и следващия председател след М. Лалов, за да се установи бездействал ли е дори за една минута. Факт ли е, че в неговото управление съдът на гр. София се сдоби с две нови сгради, тоест освен текущата рутинна работа на съда административният ръководител е бил натоварен и с една задача, която е непосилна за един магистрат без опит, а именно ръководството на строителномонтажни работи на двете съдебни сгради, които бяха в рамките на неговия мандат. Обърнете внимание и на това, че след влизането в новата съдебна сграда на бул. "Борис ІІІ" през 2015 г. проверката на ИВСС е през 2016 г. Днес три години по-късно след приключване на мандата на М. Лалов съдът няма достъп до електронната система. В ситуация, в която през последните три години не са правени нови сгради и към настоящия момент това продължава да бъде единствения съд, до който гражданите нямат нормален достъп до делата чрез нормалните за 21-ви век средства. Без да носим доказателствената тежест всички искания за събиране на доказателства по преписката са направени от нас, макар и сериозно редуцирани от дисциплинарния състав. Възможно ли е един магистрат да бъде обвинен само на базата на един прост обвинителен акт от ИВСС без нито един представен документ. Основанията за повдигане на дисциплинарно обвинение срещу М. Лалов са, че заповедите не са мотивирани. Във всяка една заповед, въпреки, че ни бяха отказани повечето да бъдат представени, или има сериозни мотиви или има препращане към друга заповед със сериозни мотиви, но дисциплинарният състав дори не си беше направил труда да изследва тези заповеди и да види техния обем. За периода, в който е управлявал съда, в рамките на една година М. Лалов, беше подписал над 6000 платежни нареждания лично, преглеждайки всеки един от протоколите и документите към тези платежни документи. Едно от много сериозните и знакови обвинения е за това, че е имало, за да се справи съдът с натовареността, е имало преразпределяне на дела и натоварване на някои съдии за сметка на други. Нищо подобно, дори в този детайл дисциплинарният състав не беше влязъл, за да проучи нещата. Съгласно Правилата за разпределение при установяване на свръхнатовареност председателят на съда, казват Правилата, е длъжен да вземе мерки. Мерки не са предписани нито от ИВСС, нито от ВСС. Същевременно днес М. Лалов е със забележка, защото е вземал мерки, но те не били удачни. Кой преценява удачността на едни мерки след като няма критерии, зададени от по-висшия орган? През цялото време задавахме този въпрос, но така и с решението не получихме отговор. Същевременно всяка една от заповедите, с които се преразпределят дела, видно от същите, е направено преразпределение на новоназначени съдии, които все още нямат натоварени състави с висящи и неизписани с години дела. Това също не беше установено от дисциплинарния състав. Не беше направено такова сравнение. Сега за пример - предишният ръководител на Софийски районен съд съдия Влахов, в момента е конституционен съдия, само че М. Лалов е следвал практиките на съда от последните 10-15 години и въпреки, че поискахме да видим заповедите, издавани от Влахов в такива ситуации, за които М. Лалов е обвинен, такова не беше дори допуснато. Беше приложена една репресия, каквато не е прилагана спрямо друг съдия. След последно съдебно заседание делото не беше внесено във Висшия съдебен съвет за решаване повече от 1 година. Бяха ни дадени кратки срокове за доказателствени искания, които изтичаха съвсем умишлено по коледа, бяха ни дадени кратки срокове за писмена защита, които изтекоха на 10.08.2018 г., но делото не беше вкарано във ВСС до 17.09.2019 г. Това се отразява изцяло върху съдебната власт. Моят апел към Вас днес е много внимателно да бъдат взети предвид всички протоколи в това производство. Там е видно всеки един факт и детайл, за които говоря. Моля да ми бъдат присъдени направените по делото, включително по административното дело разноски. Представям списък с разноски.
Юрк. Димитров: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите подадената жалба като неоснователна. Считам, че по отношение на оспореното с нея решение на СК на ВСС не са налице отменителните основания по чл. 146 от АПК. Решението е прието от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при наличие на необходимия кворум и с изискуемо мнозинство. Спазени са административнопроизводствените правила, а материалноправните норми са правилно приложени. Моля за срок за писмени бележки. Относно разноските правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

СЪДЪТ дава тридневен срок на процесуалния представител на ответника за представяне на писмени бележки.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.29 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: