ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 04.11.2019Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело 12505 / 2019. Document Link IconПроизводството е образувано по реда на чл. 145 и сл. от АПК по жалба на М. Лалов против решенията по т. 1.1. и по т.1.2. от протокол № 29 от 17.09.2019 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което на жалбоподателя в качеството му на съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, са наложени две дисциплинарни наказания „забележка“:
- по предложение вх. № ВСС-6533/12.05.2017 г. на Инспектората на ВСС за неизпълнение на служебни задължения по смисъла на чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и чл. 80, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 9 от ЗСВ /ред. ДВ, бр. 14/2015 г. и ДВ, бр. 28/2016 г./;
- по предложение вх. № ВСС-9633/11.07.2017 г. на и.ф.председател на Софийския районен съд за допуснати нарушения на чл. 4.1., чл. 4.2. и чл. 4.4. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
Жалбата е подадена в срока по чл. 323, ал. 1 във вр. с чл. 314, ал. 7 от ЗСВ. Представен е документ за внесена държавна такса. Приложена е административната преписка с опис на документите, пълния стенографски протокол и списък на страните. Не са направени доказателствени искания.
Не се установяват процесуални пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради което и на основание чл. 157, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
КОНСТИТУИРА като страни в производството:
Жалбоподател: М. Лалов, който да бъде призован на посочения в жалбата съдебен адрес;
Ответник: Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, с адрес за призоваване: гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12;
Заинтересована страна: Инспекторат на ВСС, който да бъде призован на служебно известния адрес;
Заинтересована страна: административен ръководител – председател на Софийски районен съд, който да бъде призован на служебно известния адрес.
УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да се запознае с административната преписка и да посочи доказателства.
УКАЗВА на ответника в 7-дневен срок от получаване на настоящето определение да вземе писмено становище по жалбата.
УКАЗВА на заинтересованите страни в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да се запознаят с административната преписка, да вземе становище по жалбата и да посочи доказателства.
НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 09.03.2020 г., в 11.00 часа, в зала № 1 на сградата на съда.
Преписи от определението да се изпратят на страните и на Върховна административна прокуратура.