Ново Р/О: Ново Р/О, 5413 / 10.4.2019 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2042
София, 13.02.2019

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 11393/2018. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), чрез процесуален представител В. Василева, упълномощена с пълномощно № А-01-362/07.04.2017 г. от главния инспектор на ИВСС, срещу решение № 4827 от 16.07.2018 г., постановено по адм. дело № 2521/2018 г. на Административен съд София - град (АССГ), Второ отделение, 25 състав.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 22.01.2020 г. и е докладвано на съдията – докладчик за проверка на списъка на лицата за призоваване.
При извършената проверка за правилно вписване на страните в списъка, включваща и проверка за допустимост на касационната жалба съобразно чл. 215 от АПК, съдът констатира следното:
Производството пред АССГ е образувано по жалба, подадена от Д. Николова против решение № 02 от 12.02.2018 г., издадено от главния инспектор на ИВСС, с което на основание чл. 37, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е отказано предоставяне на достъп до поисканата със заявление с вх. № ОИ-3/18 от 15.01.2018 г. обществена информация. С оспореното с касационната жалба решение съдът е отменил издадения от главния инспектор индивидуален административен акт и му е изпратил преписката за ново произнасяне и предоставяне на исканата по цитираното заявление информация, в посочения от съда срок. Следователно решението е неблагоприятно за главния инспектор на ИВСС.
Съгласно чл. 153, ал. 1 от АПК страни в първоинстанционното съдебно производство са оспорващият, органът, издал административния акт, предмет на контрол и всички заинтересовани лица. В случая административния акт е издаден от главния инспектор на ИВСС.
Правилно в изпълнение на задължението си по чл. 154, ал. 1 от АПК, АССГ с определение от 10.04.2018 г. служебно е конституирал страните в първоинстанционното производство и е посочил, че ответник като административен орган и издател на акта е главният инспектор на ИВСС. Именно главният инспектор на ИВСС е редовно призован за насроченото на 23.04.2018 г. открито съдебно заседание, като с призовката е връчено и копие от определението на съда за конституиране на страните, разпределение на доказателствената тежест и указанията на съда по събирането на доказателства. Призовката е редовно връчена, като в проведеното открито съдебно заседание главният инспектор не се е явил и не е представляван, което е отразено в протокола от съдебното заседание. Решението, с което е отменен акта на главния инспектор, също е адресирано до него и редовно му е съобщено, съответно на главния инспектор на ИВСС като надлежна страна принадлежи и субективното право на касационна жалба като участник в производството, за който постановеното решение е неблагоприятно по аргумент от чл. 210, ал. 1 от АПК.
Касационната жалба е подадена от името на ИВСС, от лице с представителна власт за ИВСС, видно от представеното към касационната жалба пълномощно - представляващият ИВСС главен инспектор е упълномощил В. Василева на длъжност директор на дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси" в ИВСС, да представлява ИВСС пред съдилищата в страната, във всички фази на производството по всички съдебни дела, образувани от и срещу ИВСС, както и по всички съдебни производства, по които ИВСС е конституиран като заинтересована страна или участник в производството.
При това положение касационната жалба е редовна, защото има яснота за подателя й и е подписана от служител с юридическо образование с представителна власт за касационния жалбоподател, но последният е ненадлежна страна, поради което и не разполага със субективното право на оспорване. Става дума за различни административноправни субекти - Инспектората към Висшия съдебен съвет и главния инспектор на ИВСС, като правата и законните интереси на ИВСС в случая не са засегнати. Същият няма качеството на засегната страна и по смисъла на чл. 210, ал. 2 от АПК, тъй като оспореното съдебно решение няма сила по отношение на него, съответно не поражда право на касационно оспорване.
Липсата на активна процесуална легитимация води до наличие на основанието на чл. 215, т. 1 във връзка с чл. 210, ал. 1 и 2 от АПК и касационната жалба като подадена от лице, което не е участник в първоинстанционното производство и за което решението не е неблагоприятно и няма сила, е недопустима.
С оглед изложеното и на основание посочените текстове, Върховният административен съд, състав на пето отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Инспектората при Висшия съдебен съвет срещу решение № 4827 от 16.07.2018 г., постановено по адм. дело № 2521/2018 г. на Административен съд София - град, Второ отделение, 25 състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11393/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.