ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9156
София, 25.07.2016

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
по адм. дело 15109/2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.
Образувано е по молба на процесуалния представител на А. М. Е. от [населено място] за допълване на решение № 13558/14.12.2015 г., постановено от Върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 15109/2014 г. в частта за разноските.
Съгласно чл. 248, ал 1 ГПК в срока за обжалване, а когато решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът, по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта за разноските.
Молбата е подадена своевременно и е основателна предвид изхода на спора, поради което следва да бъде уважена.
Водим от горното Върховния административен съд, пето отделение,


ОПРЕДЕЛИ:

Осъжда Администрацията на Министерски съвет на Република България да заплати на А. М. Е. от [населено място], [улица], вх. 3 разноски в размер на 900 (деветстотин)лева.
Определението е окончателно.