РЕШЕНИЕ

9690
София, 15.07.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
АГЛИКА АДАМОВА
при секретар Ирена Кръстева
и с участието
на прокурора Малина Ачкаканова
изслуша докладваното
от председателяТАНЯ КУЦАРОВА
по адм. дело 2133/2020. Document Link Icon


Производзството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и е образувано по касационната жалба на Комисия за енергийно и водно регулиране против решение № 8139 от 18.12.2019г., постановено по ад.д. № 10251 по описа за 2018г. на Административен съд - София град. релевират се оплаквания за неговатанеправилност, порадинарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни отменителни основания по чл. 209, т.3 АПК. Иска се отмяната му и решаване на спора по същество чрез отхвърляне на подадената жалба.
Ответникът - Н. Неделчев чрез процесуалния си представител оспорва подадената касационна жалба.
Ответникът "Електроразпределение Север"ЕАД в писмено стантовище оспорва основателността на касационната жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура представя мотивирано становище за неоснователност на касационната жалба и правилност на постановения съдебен акт.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 АПК от надлежна страна, за която съденият акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждане по същество, но е неоснователна. С обжалваното решение Административен съд - София град е отменил Решение № Ж-630 от 30.08.2018г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е приета за неоснователна подадената от него жалба с вх. № Е-13-45-15 от 23.02.2016 г. срещу "Електроразпределение Север" ЕАД и е прекратено образуваното въз основа на нея административно производство. съдът е приел, че решението на КЕВР е незаконосъборазно и след отмянатат му е постановилвръщане на преписката на КЕВР за ново произнасяне съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.
Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно. В хода на съдебното производство съдът е приел за установено, че производството пред КЕВР е образувано по жалба с вх. № Е-13-45-15 от 23.02.2016 г., подадена от Н. Неделчев [област] срещу "Електроразпределение Север"ЕАД с оплаквания срещу предложените със становище № Ш16-1228/19.02.2016 г. условия по присъединяване на обект „Масивна сграда-клуб на бригадира" в имот ПИ VI, кв. 1Д, с. Мадара, област Шумен по подадено от него искане за проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа. На 08.03.2016 г. "Електроразпределение Север"ЕАД е уведомило КЕВР, че след подаденото от Н. Неделчев възражение, счита за наложително да преразгледа условията за присъединяване, което изисква допълнителни проверки и дружеството е в процес на събиране на допълнителна информация и документи. С писмо изх. № 4088513 от 29.03.2016 г. електроразпределителното дружество уведомява жалбоподателя, че посочената от него електроразпределителна мрежа ниско напрежение от ТП „ТКЗС Мадара", чрез която желае да бъде присъединен, не е заведена в активите на "Електроразпределение Север"ЕАД , поради което не може да осъществи присъединяване посредством въпросната мрежа. Н. Неделчев е информиран, че присъединяването към чужди съоръжения се извършва съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи във връзка с чл.117, ал.8 от ЗЕ, а именно: сключването на договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа по цена, определена съгласно Методиката, одобрена от КЕВР. Третата страна, собственик на мрежата ниско напрежение, следва да установи своите вещни права преди встъпване в процедура по чл. 117, ал.8 от ЗЕ. На 10.10.2016 г. "Електроразпределение Север"ЕАД е отправило запитване до ППЗК "Мадарски конник" за сключване на договор за достъп и осъществяване на присъединяването на обекта при горните условия. С писмо изх. № 4312107 от 03.11.2016 г., "Електроразпределение Север"ЕАД информира Неделчен, че на проведена среща между представители на кооперация "Мадарски конник" и "Електроразпределение Север"ЕАД е взето решение да бъде изготвена декларация за съгласие от страна на кооперацията, за присъединяване на обекта на Неделчев към мрежа ниско напрежение, собственост на кооперацията. След изготвяне на същата, електроразпределителното дружество ще предложи на г-н Неделчев ново становище за присъединяване съгласно изискванията на нормативната уредба. На 05.02.2018 г. в КЕВР е постъпила нова жалба от Неделчев, в която настоява електромерното табло за електрозахранване на обекта му да бъде монтирано съгласно нормативната уредба на границата на имота.
С писмо от 12.02.2018 г. КЕВР е изискала от "Електроразпределение Север"ЕАД да представи факти и обстоятелства по новата жалба. В становището си от 19.02.2018 г. електроразпределителното дружество посочва, че към настоящия момент, в "Електроразпределение Север"ЕАД не е предоставена декларация от ППЗК „Мадарскси конник“, не са постъпили допълнителни документи, на основание на които подаденото от Неделчев искане за преразглеждане на изготвеното становище за условията на присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа № Ш16-1228/19.02.2016 г., би могло да бъде удовлетворено. На 27.03.2018 г. в сградата на КЕВР е организирана среща за допълнително изясняване на обстоятелствата по представения пред административния орган казус. На срещата са поканени представители на "Електроразпределение Север"ЕАД и ППЗК "Мадарски конник". На срещата не е изпратен представител от страна на ППЗК "М. конник". В хода на проведената среща между КЕВР и "Електроразпределение Север"ЕАД , електроразпределителното дружество уверило КЕВР, че ще издаде ново становище за присъединяване на горепосочения обект, съобразено с произтеклите нови обстоятелства, а именно невъзможността да придобие трафопоста на ППЗК "Мадарски конник". Издадено е коригирано становище за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа с изх. № Ш16-1228/19.02.2016 г., връчено на Неделчев на 02.05.2018 г., с което се определят нови условия за присъединяване на обекта. На 30.05.2018 г. чрез "Електроразпределение Север"ЕАД е постъпила нова жалба, с която Неделчев възразява срещу условията за присъединяване на обект „Масивна сграда-клуб на бригадира", определени в коригираното становище за условията за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа с изх.№ Ш16-1228/19.02.2016 г. Посочва, че изрично е декларирал, че желае да бъде присъединен като битов клиент и няма да използва енергията за небитови нужди. Твърди, че имотът му е бил самостоятелно присъединен към електроразпределителната мрежа до края на 1997 г., както и че не е необходимо проектиране на нови съоръжения по ЗУТ, тъй като те били предвидени в действащия ПУП.
В хода на производството по делото по искане на жалбоподателя е допусната и приета съдебно-техническа експертиза, от която се е установило, че разпределителната мрежа ниско напрежение, чрез която сградите в УПИ IV, кв. 1 „д“ са електроснабдени е запазена до степен годна за експлоатация, че е възможно да се възстанови електрозахранването към имота на Неделчев без да се изпълняват предвидените в становището за присъединяване дейности. Устанвовено е, че в кв. 1 „д“, респ. в близост до имота, съществува изградена електроразпределителна мрежа, която отговаря на определението за енергиен обект съгласно закона. Елементите на електроразпределителната мрежа до имота са били изградени през 60те – 70те години на миналия век, без да се усдтановява с точност годината и от кого са изграденино не може да посочи от кого. В изградените в близост елементи на електроразпределителната мрежа са включени осем абоната: ППЗК „Мадарски конник“, дружество, кооперация и физически лица. според вещото лице възможно е при така съществуващите съоръжения да бъде захранен процесният обект, без да бъде променян планът за застрояване и да има нова процедура по инвестиционно проектиране. Дава се заключение и че договор за доставка на електрическа енергия има единствено ППЗК „Мадарски конник“, останалите посочени лица нямат сключен договор за доставка на ел. енергия с разпределителното дружество. Има съоръжения, които се използват от ППЗК „Мадарски конник“, които се използват за доставка на ел. енергия и предмет становище за присъединяване на процесния обект – „Трафопост“. Заключението на вещото лице не оспорено , не е оборено с насрещно доказване и поради което , превилно и в съответствие със съдопроизводствените правила е възприето от съда като компетентно и безпристрастно дадено. Правните изводи насъда са изцяло в съответствие с констатациите, залегнали в заключението на експертизата, което сочи на обоснованост и правилност на направената преценка на съда. Правилно и обосновано съдът е приел, че съгласно чл.4, ал.1, т.4, т.10 и т.11 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа следва да се подаде писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите: при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическата мрежа; за електроснабдяване на съществуващ обект, който не е присъединен към електрическата мрежа; за присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата . Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за електростопанството /отменен 20.07.1999 г./ всички електрически централи, електрически уредби и мрежи, независимо от ведомственото им подчинение, както и електрическите инсталации на потребителите в цялата страна, се свързват в единна електроенергийна система. В процесния имот е имало изградени електрически инсталации и имотът е бил присъединен към електропреносната мрежа до 1997 година, т.е. процесните сгради по отношение на електрозахранването им са били част от единната електроенергийна система и към м момента на придобиване от Н. Неделчев имотът „обект с прекратен достъп до мрежата” по смисъла на чл.4 ал.1,т.11 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. Според разпоредбата на чл.14, ал.3 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на обекти по чл.4, ал.1, т.7, 8 и 11 не се сключва договор за присъединяване и не се заплаща цена за присъединяването, когато за присъединяването не е необходимо проектиране и изграждането на съоръжения за присъединяване по реда на ЗУТ и е възможно да се възстанови електрозахранването към имота на ответника по касация без да се изпълняват предвидените в становището на електроразпределителното предприятие дейности за присъединяване. Съдът правилно е приел, че с отмяната на Закона за електростопанството и приемането на Закон за енергетиката и енергийната ефективност и действащия към момента Закона за енергетиката, енергийните обекти се прехвърлят на енергийните предприятия, получили лиценз за осъществяване на дейности в областта на енергетиката, по който въпрос административният орган не е изложил съображения. С оглед установените по делото обстоятелства от фактическа и правна страна съдът правилно е отменил оспореното решение и е върнал преписката на административния орган с указания по тълкуването и прилагането на закона. Предвид изложеното решение решение № 8139 от 18.12.2019г., постановено по адм.д. № 10251 по описа за 2018г. на Административен съд - София град следва да се остави в сила. В полза на ответника Неделчев следва да се присъдят направените по делото разноски. С оглед на изложеното,Върховният административен съдРЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8139 от 18.12.2019г., постановено по ад.д. № 10251 по описа за 2018г. на Административен съд - София град.
ОСЪЖДА Комисия за енергийно и водно регулиране да заплати на Н. Неделчев от [населено място], [област] направените по делото разноски в размер на 600 / шестотин лева/.
Решението не подлежи на обжалване.