П Р О Т О К О Л

София, 04.09.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при участието на секретаря Григоринка Любенова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 9826 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от съдията СВЕТОСЛАВ СЛАВОВНа поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене в 10.17 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Политическа партия "Християндемократична партия на България", редовно призован, се представлява от председателя на партията И. Репуц, надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ - Централна избирателна комисия, редовно призована, се представлява от М. Бойкинова, упълномощен представител съгласно Решение № 3 от 22.03.2019 г. на Централната избирателна комисия.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Четвърто отделение, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Политическа партия "Християндемократична партия на България", гр. София срещу решение № 922-МИ/30.08.2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Към жалбата са приложени и описани писмени доказателства.

ДОКЛАДВА изпратената от ЦИК административна преписка.

И. РЕПУЦ: Изцяло поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея и описани в нея писмени доказателства. В случай, че същите не са окомплектовани, представям и моля да приемете, тъй като е пропуснато да бъде приложено по преписката, въпреки, че го бяхме приложили към жалбата си писмо изх.№ 91-00-67-001/02.09.2019 г. на община Созопол до "Християндемократична партия на България", в отговор на наше запитване за обстоятелствата, изложени във възражението на Коалиция "БСП за България" относно тяхно заявяване за членове на ОИК. Видно от отговора, който представям и в днешното съдебно заседание е, че "БСП за България" са входирали един час след приключване на проведените консултации заявление, в което подробно са описани приложенията, но към заявлението не се представя писмено предложение за състав на ОИК, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, изискуеми от закона, не съдържа копие от диплома за завършено висше образование или удостоверение за правоспособност на юрист, не съдържа предложение за резервни членове. Въпреки предоставената ни възможност, видно от самия протокол на проведените консултации, на които и лично присъствах, на присъствалия представител без пълномощно от БСП няколкократно му беше предлагана възможността да се отложат консултациите за по-късен час или друг ден, с възможност да представят предложение и редовно пълномощно за участие. Това беше отклонено и всички сме свидетели и сме се подписали на протокола и постигнахме съгласие, след като същият представител просто напусна консултациите, но той не беше надлежно упълномощен. По отношение на доказателствата с жалбата представих и решение № 604-МИ/14.8.2019 г. на ЦИК, което би трябвало да го има по преписката. Надявам се, че към жалбата ми и към преписката са приложени надлежно представените документи от "Християндемократична партия на България". Няма да соча други доказателства. Моля да се даде ход по същество.

М. БОЙКИНОВА: Няма да соча доказателства. Да се приемат представените от жалбоподателя доказателства. Моля да дадете ход по същество.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените с жалбата, административната преписка и днес представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Четвърто отделение, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

И. РЕПУЦ: Моля да уважите жалбата ни, редовно подадена в срок, като съобразите и представените по делото доказателства, видно от които на проведените консултации, съгласно закона е постигнато съгласие от страна на редовно присъстващите представители на политическите партии. Съгласно закона на консултациите, които са редовно свикани с час, дата и обявление, публично оповестени, присъстват както парламентарно представените, така имат право и да присъстват и не парламентарно представени политически партии. Изрично в закона и възпроизведено в решение на ЦИК № 604-МИ/14.08-2109 г. е казано, че в случая, че парламентарно представени партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, не са направили поименни предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложение за по-малък от полагащия им се брой членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при кметовете на общини чрез жребий. Именно това решение № 604-МИ/14.08.2019 г. на ЦИК е прецизно и пунктуално изпълнено с постигнатото съгласие на проведените консултации на 19.08.2019 г. , в които всички редовно представени политически партии постигнахме съгласие за състав на Общинска избирателна комисия и разпределихме позициите на членовете. Видно от представените по делото доказателства, коалиция "БСП за България" не присъства и не упражни правото си редовно да заяви и да предложи кандидати за членове на комисията. Входираното по-късно, след приключване на консултациите искане от тяхна страна също не съдържа изискуемите от Избирателния кодекс документи, за да се счита, че изобщо е направено такова, не съдържа нито предложение с четирима члена, нито доказателства за годността на тези членове да заемат, съгласно закона позицията членове на ОИК, видно от протокола, който представлява официален удостоверителен документ, подписан от всички присъствали, с пълно единодушие представители на политически партии, пред временно изпълняващия длъжността "кмет на община Созопол", който със своя подпис също и удостоверителна власт дава характера на обвързваща материално доказателствена сила за съда на въпросния документ. Констатациите, направени в него по никакъв начин не могат да бъдат оборени с постъпило по-късно директно в ЦИК възражение от коалиция "БСП за България", което по същество в правен смисъл представлява един частно правен документ и съдържащите се в него изявления нямат никаква доказателствена стойност, още повече, че същите противоречат на документ с материално обвързваща доказателствена сила, подписан от всички присъстващи на въпросната консултация политически сили и от изпълняващия длъжността "кмет на община Созопол". Отделно на това, обръщам внимание на съда, че съгласно закона ЦИК, в хипотеза в която е получила предложение от кмета на община Созопол, съдържащо протокол с постигнато съгласие на всички участвали на консултациите политически сили, би следвало да действа в хипотезата на обвързана компетентност и да назначи въпросните членове, за които е постигнато съгласие. Възможността Централната избирателна комисия да не зачете подобен документ не е описана в Изборния кодекс. Нещо повече, хипотезата в която политическа сила, на която законът предоставя право за определен брой членове, но която не упражни това право е решена в цитираното решение № 604-МИ/14.08.2019 г., като в този случай неупражненото право се превръща във възможност на не парламентарно представени политически партии да представят свои кандидати. Тъй като на въпросните консултации присъстваше само една не парламентарно представена политическа сила, която имаше готовност да представи своите кандидати с редовни документи, удостоверяващи качествата й да заемат въпросните длъжности, считаме, че се преклудира възможността на Централната избирателна комисия да пререшава така решения въпрос, като по този начин се дава възможност на една от политическите сили да злоупотребят с дадените й права и се обезмислят както решенията, дадени в закона, така и цитираното по-горе решение на ЦИК. Считаме, че това решение в този смисъл е неправилно и незаконосъобразно. Освен това индивидуалният административен акт пряко нарушава нашите интереси - на "Християндемократичната партия", поради което имаме правен интерес от обжалване. Моля да приемете същото за допустимо и за основателно и да отмените решението на ЦИК, като уважите и приложите закона относно постигнатото съгласие на всички редовно присъствали на проведените консултации политически партии, представено надлежно в ЦИК и укажете, че тя е длъжна, в хипотезата на обвързана компетентност да назначи така предложените, при пълно съгласие на всички партии членове за състав на комисията.

М. БОЙКИНОВА: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че решението е правилно и законосъобразно. Същото е мотивирано, мотиви се съдържат в протокол от заседанието на ЦИК. Централната избирателна комисия при вземане на оспореното решение е приела за основателно възражението от коалиция "БСП за България", тъй като присъствалият представител на консултациите без пълномощно от "БСП за България" не е могъл да прави валидни изявления от името на коалиция "БСП за България", както е протоколирано в протокола, че е направил изявления, че няма да дадат предложение, тъй като той не е имал пълномощно и съответно не може да обвързва коалиция "БСП за България", поради което ЦИК е приела, че на консултациите не е участвал представител на коалицията и такъв представител е господин Т. Янакиев, а не цитирания в протокола Т. Дамянов. Във възражението упълномощеният представител на "БСП за България" информира ЦИК, че се е обадил на кмета на общината, че закъснява за консултациите и че е искал те да се отложат и изрично е заявил искане, че ще направят предложение за състава на ОИК. Твърди се, че е пристигнал в деня на консултациите в общината, но протоколът от проведените консултации не е бил изготвен. Съответно в ЦИК към възражението бяха приложени четири предложения, които отговаряха на изискванията на Изборния кодекс и на наше решение и предвид това, че коалиция "БСП за България" е парламентарно представена коалиция и съгласно Изборния закон тя има право на четирима членове в състава на ОИК, Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи нейното възражение и съответно да се назначат предложенията на коалиция "БСП за България" и тъй като процедурата е нарушена, ЦИК е приела, че не е постигнато съгласие по отношение на състава на ОИК - Созопол, поради което е приела и оспорваното решение. Считам, че партиите, които не са парламентарно представени следва да имат членове в Общинските избирателни комисии, едва когато парламентарно представените не представят предложения или представят по-малко предложения, отколкото им се полага. Считам, че жалбата е неоснователна и ЦИК е взела правилно и законосъобразно решение, с оглед представените към административната преписка писмени доказателства.

РЕПЛИКА на И. РЕПУЦ: Пропуснах да обърна внимание, че всъщност решението на ЦИК изобщо не е мотивирано в тази си част, тъй като ЦИК не казва в своето решение поради каква причина счита, че не е налице съгласие, при положение, че има официален удостоверителен документ, че е налице съгласие и ЦИК трябва да е обвързан с неговата доказателствена сила. Второ, не е вярно твърдението - свидетел съм пряко присъстващ на консултациите, че е имало обаждане или опит от страна на представител на БСП да е участвал в консултациите или да е направил предложение. Трето, дали е бил изготвен протокол или не, тези твърдения не са верни. Ние приключихме, споразумяхме се, постигнахме съгласие, останаха юристите само да дописват неща, които подписахме и едва след това те са входирали нещо. Последно, в община Созопол е въведено електронно входиране, с час и може да се провери. Точно поради това направих запитване и получих отговор. Сканират се всички документи, които се входират. Видно от този електронен регистър и съответно в отговора, който ми изпрати общината се вижда, че в 14.05 часа - единственото в този ден входирано през общината е непълно, тоест липса на предложение, единствено пълномощно за участие при приключили вече консултации, без предложение и без необходими документи, както и от писмото, което представих днес от общината. Това е официално входирано от общината. Законът не предвижда възможност да се входира предложение директно в ЦИК. Законът ясно казва, че предложенията на политическите партии за ОИК се входират в общините и ако не неправи кметът предложение, областният управител и едва ако никой не е направил предложение, защото не е постигнато съгласие, се произнася ЦИК. В противен случай ЦИК действа при обвързана компетентност и следва да приеме съгласието. В този смисъл ЦИК действа извън рамките на своите правомощия и нарушава закона и поради това моля да отмените решението.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, Четвърто отделение обяви, че ще се произнесе след съвещание със съдебен акт, който ще бъде обявен на Интернет страницата на съда, до края на работния ден.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.38 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: