ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 26.04.2017Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
по адм. дело 3922 / 2017. Document Link Icon

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Д.-Карпатска програма България“, [населено място], представлявано от В. Ч. К., срещу решение
№ ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е решено да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „П.“ за периода 2014 г.– 2023 г., при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
След преценка на доказателствата по административната преписка, Върховният административен съд, шесто отделение, прие, че делото е родово подсъдно на настоящия съд.
Съдът констатира, че в жалбата на „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Д.-Карпатска програма България“, против решение № ЕО-1/2017 г. на министъра на околната среда и водите, не са направени доказателствени искания. Следва да се отбележи, че към настоящия момент административният орган е представил заверено копие от административната преписка по жалбата на „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Д.-Карпатска програма България“.
На основание чл. 170, ал. 1 АПК, следва да се укаже на административния орган - министъра на околната среда и водите, че може да изрази становище по жалбата, както и че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
На основание чл. 154, ал. 1 ГПК, субсидиарно приложим съгласно чл. 144 АПК, следва да се укаже на жалбоподателя, че трябва да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпил благоприятни последици.
След преценка на обстоятелствата, касаещи допустимостта на жалбата, съдът намира, че следва да се насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание.
Водим от горното и на основание чл. 157, ал. 1 АПК, Върховният административен съд - шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА адм. дело № 3922/2017 г. по описа на Върховния административен съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.05.2017 г. от 14.00 часа в зала № 1.
КОНСТИТУИРА като страни в производството:
Оспорващ: „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Д.-Карпатска програма България“, [населено място], представлявано от В. Ч. К. с адрес за призоваване: [населено място], [улица], ап. 3-4.
Ответник:
Министъра на околната среда и водите, с адрес за призоваване: [населено място], [улица].
Заинтересована страна:
Дирекция „Национален парк П.“, с адрес за призоваване: [населено място], [улица].
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да се запознае с представения по делото административен акт.
УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова тежест е да установи фактите, на които основава своите искания и от които би черпил благоприятни за себе си правни последици.
ДА СЕ УВЕДОМИ ответникът, че в 7-дневен срок от получаване на призовката за насроченото по делото съдебно заседание, може да представи писмен отговор.
УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения пред съда административен акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.
ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото съдебно заседание, като им се изпрати и препис от настоящото определение с дадените по-горе указания.
ДА СЕ УВЕДОМИ Върховната административна прокуратура за образуваното съдебно-административно производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: