П Р О Т О К О Л

София, 02.11.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА БОРИСОВА
ЮЛИЯН КИРОВ
при участието на секретаря Снежанка Василева
и с участието на прокурора Георги Камбуров
сложи на разглеждане дело № 13202 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията СВЕТЛАНА БОРИСОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: [фирма], редовно призован, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ: Кмета на район П., редовно призован, не изпраща представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурорът Георги Камбуров.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ДОКЛАДВА касационната жалба на [фирма] срещу решение, постановено по адм. дело № 4237/2015 г. на Административен съд София град, към която няма приложени писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба срещу съдебният акт е подадена в срок, от надлежна страна, допустима е, но по същество е неоснователна. Не са налице касационните отменителни основания на съдебният акт по чл. 209, т.3 от АПК, като доводите ми за това са следните: В оспореният съдебен акт, първоинстанционният съд е приел, че удостоверението за наследници/УН/ е документ от значение за упражняване на права, като отказът да бъде издаден УН има характер на индивидуален административен акт съгласно разпоредбата на чл.21 ал.3 от АПК и като такъв подлежи на съдебен контрол. Правилно съдът е посочил, че оспореното писмо е издадено в предписаната от чл. 59, ал.1 АПК писмена форма и съдържа реквизитите, предвидени в ал. 2 на същата норма, като при издаването му са били спазени административно производствените правила и материалния закон. В този смисъл като необосновани и немотивирани следва да се оставят без уважение доводите на касатора в настоящето производство за необоснованост на съдебният акт,тъй като тълкуването на т.1 на ал. 1 от чл. 106 ЗГР, в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Закона за нормативните актове, следва да бъде съобразено с останалите точки на същата алинея и по-специално с т. 3 на ал. 1 от чл. 106 ЗГР, в която са уредени условията, при наличието на които се предоставят данни от ЕСГРАОН, на юридически лица. Само при липсата на правна норма със съдържание посочено в т. 3,ще е налице възможност за тълкуване на т. 1 в смисъла, поддържан от касатора в настоящето производство.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,13 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: