ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 06.07.2021Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ КОЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя ГЕОРГИ КОЛЕВ
по адм. дело 6775 / 2021. Document Link Icon

Производството пред Върховен административен съд е образувано по жалба на „Евробет Партнърс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, представено от управителя М. Стаматов, срещу решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет на Република България с искане за прогласяване нищожността му и евентуално – неговата отмяна като незаконосъобразно.
С жалбата е заявено / в т. IV / и искане за отмяна на действията на администрацията и ведомствата в Република България, извършени до датата на обжалване на решението на Министерския съвет, след която дата се твърди, че изпълнението „безспорно трябва да спре„ с оглед суспензивния ефект на оспорването. Това искане е мотивирано с общи твърдения, че решението на МС вече се прилага и засяга правната сфера на „Евробет Партнърс“ ООД, което сочи на претендирана защита по реда на чл.250 от АПК.
Върховният административен съд, второ отделение намира , че делото в частта, с която се иска защита по горния ред /чл.250 АПК/ по т. IV от жалбата не е родово подсъдно на настоящата инстанция, предвид разпоредбата на чл. 132, ал. 2 АПК.
Съгласно изричната норма на чл.132 ,ал.2 от АПК ,на Върховния административен съд като първа инстанция са подсъдни само дела по оспорване на изрично посочени административни актове, според техния издател и предмет на оспорването. Производствата по чл.250 АПК не попадат в нито една от визираните хипотези по т.1 до т.8 на ал.2, чл.132 от АПК и предвид изричната норма на чл.251,ал.1 от АПК. С оглед на това и на основание чл. 132, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 1 и чл.251,ал.1 от АПК родово и местно компетентен да се произнесе по жалбата в частта по т. IV е Административен съд –София град.
Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 1 и 2 АПК Върховният административен съд, второ отделение следва да прекрати съдебното производство в тази част и изпрати копия от жалбата, административната преписка и приложените доказателства по делото по подсъдност на Административен съд - София град,след разделяне на производството по делото.
Воден от горното и на основание чл. 135, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:
РАЗДЕЛЯ производството по жалбата на „Евробет Партнърс“ ООД, срещу решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет на Република България и отмяна по реда на чл.250 АПК на действията на администрацията и ведомствата в Република България, извършени във връзка с това решението на Министерския съвет като
ОСТАВЯ за разглеждане по настоящето дело оспорването на решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет на Република България.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6775/2021 г. по описа на Върховния административен съд, в частта по т. IV от жалбата на „Евробет Партнърс“ ООД, с която се иска отмяна и спиране на действията на администрацията и ведомствата в Република България, извършени в изпълнение на решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет на Република България и
ИЗПРАЩА делото по подсъдност и компетентност на Административен съд – София град в тази част, като се изпрати надлежно заверено копие от жалбата, доказателствата и административната преписка.
Делото да се докладва на председателя на второ отделение на Върховния административен съд за насрочването му в открито съдебно заседание по оспорването на „Евробет Партнърс“ ООД срещу решение № 441/04.06.2021 г. на Министерски съвет на Република България.
Определението не подлежи на обжалване.