ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Шесто отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

15235 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Решение по протокол 37/т.6.1., 6.2., 6.3., 6.4. и 6.5 от 27.11./2018 на ВСС-Съдийска колегия
ДокладчикНиколай ГунчевСтатусРешено
МатерияРешения на ВСС
ВидпървоинстанционноЗаседания27.02.2019 14:00
24.04.2019 14:00
29.05.2019 14:00
25.09.2019 14:00
Образувано на18.12.2018 г.Деловодител Мая Костадинова
Свършено на25.09.2019 г.