РЕШЕНИЕ

12139
София, 05.09.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаСВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
по адм. дело 9826/2019. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и следващите във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 АПК във връзка с чл. 58, ал. 1 ИК.
Образувано е по жалба от Политическа партия „Християндемократическа партия на България“, представлявана от председателя И. Репуц, против решение № 922-МИ от 30.08.2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас. Правят се възражения за противоречие с материалния закон - отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 4 АПК.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението, изразяващо се в това, че по време на консултациите за назначаване на Общинска избирателна комисия, проведени изпълняващия длъжността кмет на община Созопол е постигнато съгласие за състава на Общинската избирателна комисия в която са включени в състава й предложените от ПП „Християндемократическа партия на България“ свободни четири позиции за членове, поради което Централната избирателна комисия е следвало при условията на обвързана компетентност да назначи ОИК по предложението на кмета на общината така както е направено. В случая счита, че Централната избирателна комисия е излязла извън правомощията си като е пререшила състава на ОИК и допуснала промяната му с предложените за членове от Коалиция „БСП за България“ която не е участвала в консултациите.
По тези съображения моли, да се отмени обжалваното решение.
Ответникът - Централна избирателна комисия представлявана от М. Бойкинова, упълномощен представител съгласно решение №3 от 22 март 2019 г., взема становище за недопустимост на жалбата, алтернативно за неоснователност на същата.
Върховният административен съд, четвърто отделение въз основа данните по делото приема, че подадена жалба е в законоустановения тридневен срок по чл. 58, ал. 1 от ИК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
С решение № 922- МИ от 30.08.2019 г. на ЦИК на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс е назначена Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас в състав от 13 членове.
Централната избирателна комисия е приела, че е налице хипотезата на чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс, не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, поради което е назначена ОИК в общината.
Видно от протокола на проведените на 19.08. 2019 г. консултации при кмета на община Созопол са участвали представители на политически партии и коалиции, които имат парламентарно представителство, както и коалиция която има член в Европейския парламент. При проведените консултации е участвала и ПП „Християндемократическа партия на България“, която не е парламентарно представена съгласно Решение №600 – МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите за състав от 13 членове и относно ръководството на Общинската избирателна комисия в община Созопол, като четирите места на които има право неучаствалата в консултациите коалиция „БСП за България“ са попълнени с предложените за членове от ПП „Християндемократическа партия на България“. Протоколът от това заседание е подписан без особени мнения и възражения.
При постановяване на решението ЦИК е установила, че в консултациите не е взел участие представител на парламентарно представената коалиция „БСП за България“, като преценила с постъпилото възражение с вх. № МИ - 10-24 от 21.08.2019 г. на ЦИК против предложението на кмета на община Созопол за състава на Общинската избирателна комисия е налице хипотезата на чл. 75, ал. 11 от ИК. За да постанови обжалваното решение с което е назначила общинската избирателна комисия ЦИК е съобразила предложението на коалиция „БСП за България“, направено с горецитираното писмено възражение.
При така установеното от фактическа страна, настоящата инстанция намира за установено от правна страна следното:
Разпоредбите на чл. 74 и чл. 75 от Изборния кодекс регламентират определяне състава на избирателните комисии, като ал. 1 и ал. 2 на чл. 75 от ИК предвиждат консултации при кмета, в резултат на които да бъде определен състава на комисията. В разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от ИК е регламентирано, че в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
В настоящия случай, в проведените консултации не е взел участие надлежно упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, която е парламентарно представена и съгласно Решение №600 – МИ от 09 август на ЦИК се полагат четири членове в ОИК – Созопол. По делото безспорно е установено, че ПП „Християндемократическа партия на България“ е участвала в проведените консултации, като своевременно е направено предложение за попълване на незаетите от коалиция „БСП за България“ места за които са представени изискуемите документи съгл. чл. 75, ал. 3 от ИК.
При тези обективни и безспорни данни е налице хипотезата на чл. 75, ал. 10 от ИК - при постигнато съгласие от участниците в проведените консултации, Централната избирателна комисия назначава общинската избирателна комисия по предложението на кмета на общината, направено по реда на ал. 7, като в тази хипотеза ЦИК действа при условията на обвързана компетентност и не може да промени поименния състав на ОИК, в това число и квотното разпределение между постигналите съгласие парламентарно представени партии и коалиции участвали в консултациите. ЦИК следва да се съобрази с постигнатото съгласие и нормата на чл. 75, ал. 10 от ИК задължава този орган да назначи ОИК в предложения състав, като проверката е само по отношение спазването на императивните изисквания към предложените членове на общинската избирателна комисия. Неправилно от страна на ЦИК е прието липса на постигнато съгласие по отношение членовете на ОИК.
Постъпилото възражение в Централната избирателно комисия след проведените консултации неможе да влияе на упражненото право от участващите в консултациите партии и коалиции. След като в разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от ИК, е предоставена възможност за участие в консултациите и други партии и коалиции освен посочените в изр. „първо“, като в хипотезата на чл. 76, ал. 7 от ИК същите могат да участват в попълването на незаетите места, то за коалиция „БСП за България“ правото за предложение на членове в Общинската избирателна комисия е преклудирано.
Ето защо постановеното от нея решение е незаконосъобразно и следва са се отмени, а преписката се върне за произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 3 ИК, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Политическа партия „Християндемократическа партия на България“, представлявана от председателя И. Репуц, против решение № 922-МИ от 30.08.2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас.
ВРЪЩА преписката на Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК в община Созопол, област Бургас при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.
Решението е окончателно.