П Р О Т О К О Л

София, 03.12.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на трети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИНЧЕВА
при участието на секретаря Маринела Цветанова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 11538 по описа за 2019 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК в 11.19 часа страните се представиха така:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. Вутова, редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат Икономов.

ОТВЕТНИКЪТ: Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Димитрова.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Р. Димов, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Адвокат Икономов: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Димитрова: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, шесто отделение намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на А. Вутова срещу решение по т. 1 от Протокол № 27 от заседание на Прокурорската колегия на ВСС, проведено на 11.09.2019 година.

ДОКЛАДВА административната преписка, постъпила с придружително писмо на ответника с вх. № 15862/27.09.2019 година, с приложени и подробно описани писмени доказателства.

ДОКЛАДВА постъпило на 25.11.2019 година удостоверение от Прокуратурата на Република България, представлявана от С. Цацаров - главен прокурор, с което се удостоверява че заинтересованата страна Р. Димов от постъпването му на работа в системата на ПРБ - 9.11.2001 година до избирането му с решение по протокол № 27/11.09.2019 година на Прокурорската колегия на ВСС за административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София не е бил командирован и не е изпълнявал функции на прокурор и/или административен ръководител в друга прокуратура, включително и от по-горно ниво, различна от Софийска районна прокуратура.

Адвокат Икономов: Поддържам жалбата. Представям и моля да бъдат приети разпечатки от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, удостоверение издадено от Главния прокурор на Прокуратурата на Република България, препис-извадка от стенографския протокол от заседание на Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание от 19 юли 2016 година и три броя протоколи-извадки от 16.05.2016 година, 20.05.2016 година и 27.05.2016 година от заседание на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, издадени от Министерство на правосъдието. Всички тези протоколи са във връзка с изказаните становища по изложеното съдържание и смисъла в нормата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. Да се приеме цялата административна преписка.

Юрисконсулт Димитрова: Оспорвам жалбата. Моля да бъде приета преписката изпратена с писмо от 27 септември 2019 година. Представям и моля да приемете извлечение от пълен стенографски протокол № 2 от заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2019 година в частта по точка 1, разпечатка от резултати от гласуването в същото заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в частта по точка 1 и заверено фотокопие от концепция за стратегическо управление на Апелативна прокуратура - София по чл. 194б, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, изготвена от А. Вутова - административен ръководител апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София от 31.10.2018 година.
По отношение на доказателствата, които са последица от издадените съдебни удостоверения считам, че същите са неотносими към предмета на правния спор и в тази връзка ще ви моля да не бъдат взети предвид при произнасянето Ви с крайния съдебен акт. Що се отнася до извлечението от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не възразявам да бъде прието доколкото се касае за извлечение от публичен регистър, като отново не виждам относимостта му към предмета на правния спор и в този смисъл ще ви моля също да не бъде ценено като част от доказателствата с крайния съдебен акт.
Аз ще помоля от доказателствата които бяха ангажирани и представени днес от адвокат Икономов в съдебно заседание и с които се е снабдил въз основа на съдебното удостоверение, доколкото те нямат публично естество така както пълният стенографски протокол и концепцията след хода по същество да ни бъде дадено незаверено фотокопие за изготвяне на писмена защита.

Адвокат Икономов: Да се приемат представените от пълномощника на ответника доказателства. Ако е необходимо ще обясня за какво е това извлечение - аз съм развил тезата си в писмените си бележки, но има едно единствено сдружение с нестопанска цел, което е изказало отрицателно становище по избора на госпожа А. Вутова и при проверката в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по данните дадени от самото сдружение - Булстат се оказва, че такова няма регистрирано в Регистъра, тоест то не е правосубектно и няма правото да изказва подобно становище.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка и подробно описани в придружително писмо на ответника от 27.09.2019 година писмени доказателства.

ПРИЕМА представените днес от пълномощника на жалбоподателката доказателства: удостоверение № 3406/22.11.2019 година, издадено от главния прокурор на Прокуратурата на Република България, разпечатки от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, препис-извадка от стенографски протокол № 78/19.07.2016 година от заседание на Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание, извадка от протокол № 5/16.05.2016 година, извадка от протокол № 6/20.05.2016 година, извадка от протокол № 7/27.05.2016 година от заседание на Съвета за продължаване на реформата в съдебната система.

ПРИЕМА представените днес от пълномощника на ответника доказателства: извлечение от пълен стенографски протокол № 2 от заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 23 януари 2019 година в частта по точка 1, разпечатка от резултати от гласуването в заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 23.01.2019 година в частта по точка 1 и заверено фотокопие от концепция за Стратегическо управление на Апелативна прокуратура - София по чл. 194б, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, изготвена от А. Вутова - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София от 31.10.2018 година.

Адвокат Икономов: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Димитрова: Няма да соча други доказателства и нямам доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, шесто отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адвокат Икономов: Моля да уважите жалбата на доверителката ми и да отмените обжалваното решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по точка 1 от Протокол № 27 от 11.09.2019 година.
Моля на основание чл. 38, ал. 2 от ЗА да осъдите ответника да ми заплати адвокатско възнаграждение за положения от мен безплатен труд и процесуално представителство на госпожа Вутова. Обжалваното решение е незаконосъобразно, поради противоречието му с материално-правни разпоредби и несъответствие с целта на закона. Ще си позволя само да нахвърлям няколко основни тези, иначе съм подготвил писмени бележки, които ще предоставя и на колежката Димитрова.
В чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт е въведено едно изрично правило за назначаване на административни ръководители от същото или по-високо звено в сравнение със звеното за което се назначават тези административни ръководители. Второто изречение дава възможността по изключение да бъде назначен и магистрат от по-ниско такова ниво. Текстът буди много въпроси, създадени са с него много неясноти. Практиката досега на Върховния административен съд от 2016 година, когато е приет този текст е доста бедна - едно от тях и на вашия състав.
За да се изяснят тези въпроси, които се поставят, считам че е наложително съдебният състав да извърши едно тълкуване на нормата включително и използвайки становищата изказани от министъра на правосъдието като представител на Министерския съвет - вносител на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт от 2016 година, членовете на Комисията по правни въпроси към 43-то Народно събрание с изказаните мнения, които могат да се приемат за автентично тълкуване на тази норма и становищата на представителите на съдебната власт участвали в заседанията на тези два органа - Комисията по правни въпроси и Съветът по приложение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Във всички тези изказвания е застъпена една единствена теза.
Споменати са само два случая на допустимост на прилагането на изречение ІІ-ро от чл. 169 ЗСВ. Това са случаите когато няма кандидат от същото или по-високо ниво или в това звено в което се избира и назначава административен ръководител съществуват сериозни смущения на микроклимата за преодоляването на които е необходимо да дойде човек отвън, който човек при липсата на такива от същото или по-високо ниво може да бъде от по-ниско ниво. В този смисъл са се изказали министърът на правосъдието, председателят на Комисията по правните въпроси, членът на комисията Д. Лазаров. Нещо повече налице е едно единодушно гласуване на присъствалите членове на Комисията по правни въпроси в заседанието, проведено на 19 юли 2016 година които становища са подкрепени, както Ви казвам изцяло от членовете и участвалите в заседанието на този Съвет.
В случая ситуацията според мен не позволява прилагането на изключението на изречение ІІ-ро. Налице са много данни които са приоритетни за госпожа Вутова в сравнение с господин Димов. Не желаейки по-никакъв начин да критикувам неговата работа, но обективните данни са за 10 години по-голям правен стаж, за също толкова години по-голям стаж като прокурор, за административно ръководна длъжност заемана от госпожа Вутова в системата на Окръжни и Апелативни прокуратури срещу които се противопоставя стаж по-кратък на господин Димов, който стаж е положен само и единствено в едно звено в Софийска районна прокуратура и който стаж е от две непълни години административен ръководител и някъде около девет години стаж като заместник-административен ръководител. Тези данни биха могли да бъдат прескочени от Прокурорска колегия, ако данните за работата в Апелативна прокуратура София са такива, че дават основание за изразено предпочитание към външен човек от по-ниско ниво. В случая обаче няма такива данни. Всичко, което е събрано по делото, включително становищата на Комисията за професионална етика и Комисията за атестиране и конкурси към Прокурорска колегия сочи на устойчива тенденция за подобряване работата в Апелативна прокуратура София по времето на първия мандат на госпожа Вутова, който е завършил през 2018 година и за времето според статистиката от първото полугодие на 2019 година.
Нещо повече - налице по делото е и то е приложено едно становище на всички прокурори от Апелативна прокуратура София, които изразяват категоричната си подкрепа именно за кандидатурата на госпожа Вутова мотивирайки това си решение (описал съм подробностите в писмените бележки). Всъщност в решението липсва описание на обективните обстоятелства и факти наложили вземането му, което е задължително съгласно чл. 46, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2017 година на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Направени са четири изказвания преди гласуването - две от тях са в полза на господин Димов, едно е в полза на госпожа Вутова, и един от членовете на Съвета е мотивирал становището си да не гласува за нито един от двамата кандидати. Според чл. 34 от ЗСВ тези изказвания следва да се приемат и за мотиви на взетото решение. Какво съдържат те обаче - едни общи обтегаеми фрази, които по никакъв начин не са адекватни и не са свързани с примери от действителното положение в Апелативна прокуратура - София. Изброени са много такива фрази, които обаче не представляват обективни факти и обстоятелства, както изискват мотивите въобще и в частност чл. 46 от цитираната Наредба. Тоест те са базирани изцяло на обещанията, които господин Димов е дал за бъдещата си работа в Апелативна прокуратура София.
Ако позволите една кратка шега - "Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая". Точно така е станало в конкретния случай.
Срещу обективните данни за резултатите от работата на административния ръководител госпожа Вутова се противопоставят лични мнения, становища предпочитания на членовете на Прокурорска колегия които са базирани само и единствено на обещанията дадени в концепцията на господин Димов. Нещо повече господин Димов е бил близо две години административен ръководител на Софийска районна прокуратура, дори за тези две години той не е успял да мотивира Комисията за професионална етика, която да даде висока оценка или изобщо оценка - защото липсва такава въобще в становището на Комисията за постигнати резултати от страна на Районна прокуратура София.
Така постановявайки решението си в условията на предвиденото в закона изключение без да са налице фактически и правни основания за това Прокурорската колегия на Съвета е издала един акт, който е в несъответствие с целта на закона и новите принципи за устройство и дейността на Прокуратурата залегнали в измененията на Закона от 2016 година. На практика този акт е немотивиран предвид изискването на Наредба № 1/2017 година.
Вярно е, че административните ръководители се назначават от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, но това не може и не бива да става на базата на лични симпатии и предпочитания към даден кандидат, а е необходимо актът да се основава на обективни факти и обстоятелства, каквито в случая липсват. За жалост практиката на Прокурорска колегия от измененията през 2016 година показва, че и в случаите на назначаване на административен ръководител на Варненската Апелативна прокуратура, административен ръководител на Специализираната Апелативна прокуратура, в този случай и на Софийска Апелативна прокуратура изключението е станало правило - нещо, за което един от изказалите се в Комисията по правни въпроси е изказал опасение, че може би точно това ще се получи.
Представям подробни писмени бележки.

Юрисконсулт Димитрова: Моля да постановите решение с което да отхвърлите жалбата на А. Вутова срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по точка 1 от Протокол № 27/11.09.2019 година, като неоснователна и недоказана, със законните последици, като присъдите в полза на Прокурорската колегия юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева на основание чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, поради съображения които ще Ви моля да ми дадете възможност подробно да изложа в писмени бележки.
По отношение на оспореното пред вас решение на кадровия орган не са налице отменителните основания по чл. 146 от АПК, това решение е прието от компетентен орган, в рамките на предвидената от закона оперативна самостоятелност, при спазване на установената форма. В хода на процедурата и при приемане на оспореното решение не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, това решение съответства на материалния закон, както и на целта на закона.
По отношение на представените в днешното съдебно заседание доказателства аз ще взема становище и в писмените бележки, но Ви моля да вземете предвид, че тези извлечения от протоколи, които бяха представени от процесуалния представител на жалбоподателя са неотносими, към предмета на правния спор и не биха могли да бъдат възприети, като своеобразно автентично тълкуване на материално-правната норма инкорпорирана в разпоредбата на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ, тъй като нито министърът на правосъдието е представител на Министерския съвет, който е вносител на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ, в чиито обхват е новелата на ал. 1 от чл. 169, нито разискванията в Комисията по правни въпроси или в Съвета към министъра на правосъдието биха могли да имат естеството на автентично тълкуване по смисъла на Закона за нормативните актове. Тези разисквания не биха могли да бъдат възприети и като мотиви към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Що се отнася до доводите развити от насрещната страна относно личните качества на двамата кандидати в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативна прокуратура София считам, че същите са неотносими към настоящия съдебно-административен спор в който съдът доколкото проверява акта на кадровия орган приет в рамките на предоставената му от закона оперативна самостоятелност следи за спазването на процедурата залегнала в приложимите правни норми, но не би могъл да подмени волята обективирана в акта на колективния орган.
Аз ще Ви моля да обърнете внимание и на обстоятелството, че изборът на административен ръководител с оспореното в настоящото производство решение на Прокурорската колегия е втори по ред след процедурата приключила без избиране на административен ръководител през месец януари 2019 година, в която процедура единствен участник е била жалбоподателката А. Вутова. Това обстоятелство е изложено в хода на разискванията в заседанието на Прокурорската колегия, проведено на 11.09.2019 година.
Моля да обърнете внимание на обстоятелството, че концепцията за стратегическо управление представена в процесната в настоящото производство процедура за избор на административен ръководител е почти напълно идентична с концепцията, която не е получила мнозинството от гласовете на членовете на кадровия орган през месец януари 2019 година.
С оглед на изложеното, както и предвид съображенията, за които ще помоля да ми бъде даден срок да изложа в писмени бележки Ви моля да постановите решението си.
По отношение на претендирания адвокатски хонорар от насрещната страна предоставям на съда при условията на евентуалност. Не съм се запознала с пълномощното, за да видя какво е отразено в него, но считам, че адвокатско възнаграждение при условията на чл. 38, ал. 2 следва да бъде присъдено единствено в хипотезата когато в това пълномощно се съдържа изрично посочване на точната разпоредба на точната хипотеза при условията на която е ангажирана защитата. В тази насока е и трайно установената практика на Върховния административен съд.

Адвокат Икономов (реплика): Мисля, че задачата която е пред вас е много сложна. Вие трябва да прочетете и то да прочетете достатъчно задълбочено така, че да убедите цялата съдебна система, че член 169 има съдържанието, което вие ще вложите в него. Затова са всички тези протоколи, за да можете да видите какво са мислили хората, които са изготвили проекта за Законопроект, хората които са го обсъждали преди внасянето и за жалост от залата в Народното събрание няма как да се цитират изказвания точно във връзка с тази разпоредба. Не спорим за оперативната самостоятелност на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет. Но освен, че трябва да спази административно-производствените правила съответната колегия трябва да прочете закона със смисъла и съдържанието, което е вложено в него. Фактът, че концепцията, която е представена и за която сега се твърди, че няма нови данни в сравнение с първата такава, която не е получила одобрението на членовете на Прокурорска колегия не значи, че тя е лоша концепция. Имало е възможност за много други причини, поради които тя не е одобрена.
По изразеното становище на колежката Димитрова във връзка с пълномощното ми - отразени са всички необходими атрибути, включително и това защо оказвам безплатна правна помощ на колега.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание.

Съдът дава 7 - дневен срок на юрисконсулт Димитрова за представяне на писмена защита, като на същата да се издадат фотокопия на представените в днешното съдебно заседание документи от пълномощника на жалбоподателя.

Протоколът, изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.33 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: