ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7064
София, 13.05.2019

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаРУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело 14904/2018. Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) във вр. с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Подадена е молба от Сдружение „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България”, гр. София, за допълване на решение № 3310 от 07.03.2019 г. в частта за разноските съгласно направените искания и представените списъци на разноски.
Ответникът Министърът на околната среда и водите е оспорил искането в писмено възражение.
Искането е подадено в срока по чл. 248, ал. 1 от ГПК и е процесуално допустимо.
След като го разгледа по същество, Върховният административен съд, шесто отделение, установи следното:
Жалбоподателят Сдружение „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско - Карпатска програма България” е отправил своевременни искания за присъждане за разноски в заседанието на 27.09.2018 г. по адм. дело 8492/2018 г. на петчленен състав на Върховния административен съд и в заседанието на 11.02.2019 г. по настоящето дело. Представил е списъци на разноските, възлизащи съответно на 700 лв. и 600 лв. за адвокатски възнаграждения съгласно представени договори и платежни документи.
Искането за допълване на постановеното решение и присъждане на разноски е основателно и следва да бъде уважено.
По изложените съображения Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА решение № 3310 от 07.03.2019 г., постановено по адм. дело № 14904/2018 г. на Върховния административен съд в частта за разноските, както следва:
ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Сдружение „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско - Карпатска програма България”, гр. София, разноски за водене на делото в размер на 1300.00 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.