Ново Р/О: Ново Р/О, 14736 / 29.11.2018 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 230 / 8.1.2019 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10971
София, 18.09.2018

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЗДРАВКА ШУМЕНСКА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
по адм. дело 11393/2018. Document Link IconПроизводството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) чрез В. Василева - служител с юридическо образование, заемаща длъжността директор на дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси" в ИВСС, като пълномощник, упълномощена от главния инспектор на ИВСС, срещу решение № 4827 от 16.07.2018 г., постановено по адм. дело № 2521/2018 г. на Административен съд - София-град (АССГ), Второ отделение, 25 състав.
В касационната жалба са развити доводи за неправилност на решението, с което е отменено решение № 02 от 12.02.2018 г., издадено от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет по заявление за достъп до обществена информация с посочения регистрационен номер, поради необоснованост на изводите на съда и неправилно приложение на материалния закон.
Върховният административен съд, пето отделение, намира, че подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното касационно производство да се прекрати, по следните съображения:
Производството пред АССГ е образувано по жалба, подадена от Д. Николова, против решение № 02 от 12.02.2018 г., издадено от главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, с което на основание чл. 37, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е отказано предоставяне на достъп до поисканата със заявление с вх. № ОИ-3/18 от 15.01.2018 г. обществена информация. С оспореното с касационната жалба решение, постановено по делото, съдът е отменил издадения от главния инспектор индивидуален административен акт и му е изпратил преписката за ново произнасяне и предоставяне на исканата по цитираното заявление информация, в посочения от съда срок, т. е. решението е неблагоприятно за главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Съгласно чл. 153, ал. 1 от АПК, страни в първоинстанционното съдебно производство са оспорващият, органът издал административния акт, предмет на контрол и всички заинтересовани лица.
В случая, органът издал административния акт е главният инспектор на ИВСС.
Правилно в изпълнение на задължението си по чл. 154, ал. 1 от АПК, Административен съд - София-град, с определение от 10.04.2018 г., (стр. 41 от делото), служебно е конституирал страните в първоинстанционното производство, като е посочил, че ответник като административен орган и издател на акта е главният инспектор на ИВСС. Именно главният инспектор на ИВСС е редовно призован за насроченото на 23.04.2018 г. открито съдебно заседание, като с призовката е връчено и копие от определението на съда за конституиране на страните, разпределение на доказателствената тежест и указанията на съда по чл. 150, ал. 2 и чл. 163, ал. 2 от АПК. Призовката е редовно връчена, като в проведеното открито съдебно заседание, главният инспектор не е представляван, което е отразено в протокола от съдебното заседание. Решението, с което е отменен акта на главния инспектор също е адресирано до него и редовно му е съобщено. Съответно на главния инспектор на ИВСС като надлежната страна принадлежи и субективното право на касационна жалба като участник в производството, за който постановеното решение е неблагоприятно - аргумент от чл. 210, ал. 1 от АПК.
Касационната жалба е подадена от името на ИВСС, от лице с представителна власт за ИВСС, видно от представеното към касационната жалба пълномощно - представляващият ИВСС главен инспектор е упълномощил В. Василева на длъжност директор на дирекция "Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки ресурси" в ИВСС, да представлява ИВСС пред съдилищата в страната, във всички фази на производството по всички съдебни дела, образувани от и срещу ИВСС, както и по всички съдебни производства, по които ИВСС е конституиран като заинтересована страна или участник в производството. Касационната жалба е редовна, защото има яснота за подателя й и е подписана от служител с юридическо образование с представителна власт за касационния жалбоподател, но последният е ненадлежна страна, поради което и не разполага със субективното право на оспорване. Става дума за различни административноправни субекти - Инспектората към Висшия съдебен съвет и главния инспектор на ИВСС, като правата и законните интереси на Инспектората към ВСС не са засегнати. Същият няма качеството на засегната страна и по смисъла на чл. 210, ал. 2 от АПК, тъй като оспореното съдебно решение няма сила по отношение на него, съответно не поражда право на касационно оспорване.
Касационна жалба, подадена от лице, което няма право на касационна жалба, съответно активна процесуална легитимация е недопустима, защото липсва абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на касационното производство - касационна жалба, подадена от надлежна страна. Върховният административен съд, многократно се е произнасял в посочения смисъл, например определение № 2408 от 23.02.2018 г., по адм. дело № 375/2018 г., на тричленен състав на ВАС, оставено в сила с определние № 4695 от 12.04.2018 г. по адм. дело № 3794/2018 г. на ВАС, петчленен състав.
Налице е основанието на чл. 215, ал. 1, във вр. с чл. 210, ал. 1 и 2 от АПК и касационната жалба като подадена от лице, което не е участник в първоинстанционното производство и за което решението не е неблагоприятно и няма сила е недопустима.
С оглед изложеното и на основание сочените текстове, Върховният административен съд, пето отделение,


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от Инспектората при Висшия съдебен съвет срещу решение № 4827 от 16.07.2018 г., постановено по адм. дело № 2521/2018 г. на Административен съд - София-град (АССГ), Второ отделение, 25 състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11393/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба, пред петчленен състав на Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщението до страните.