П Р О Т О К О Л

София, 11.02.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
ЧЛЕНОВЕ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 14904 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от съдията РУМЯНА ПАПАЗОВА


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 12.46 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение "ВВФ-Световен фонд за дивата природа Дунавско-Карпатска програма България" , редовно призовано, се представлява от адв. Коджабашев, надлежно упълномощен.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Т. Белев, редовно призован, се явява лично.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Асоциация на парковете в България, редовно призована, се представлява от Т. Белев, в качеството му на председател на Управителния съвет на асоциацията.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. Карагьозов, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от юрк. Китова, с пълномощно по делото.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Дирекция "Национален парк Пирин", редовно призована, не изпраща процесуален представител.
АДВ. КОДЖАБАШЕВ: Да се даде ход на делото.
Т. БЕЛЕВ: Да се даде ход на делото.
ЮРК. КИТОВА: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА жалбата от Сдружение "ВВФ-Световен фонд за дивата природа Дунавско-Карпатска програма България" срещу решение № ЕО-1/2017 г. на Министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от екологична оценка на проект за актуализация на план за управление на "Национален парк Пирин" 2014-2023 г. Към жалбата са представени доказателствени искания.
Адв. Коджабашев: Поддържам жалбата. Ще се ползвам от досега събраните доказателства. С молба правя искане за доказателства, които в по-голямата си част се намират в интернет. Това са природозащитен стасус за два отделни вида. По позиции 1, 2 и 4 са печатни материали, които са намират в интеренет. Те са служебно известни на ответника, защото два от тях по позиция 1 и 2 са документи, които са на сайта на МОСВ. Печатните материали по позиция 4 са също достъпни на сайта на Плана за управление на "Национален парк Пирин". По позиция три ксерокопията, които представям, всичко е служебно известно на министерството. Няма нищо ново.
СЪДЪТ: Това е второ разглеждане в резултат на решението на петчленния състав на Върховен административен съд, с оглед на указанията. Това има ли пряко отношение според Вас и тези обстоятелства, които искате да бъдат изяснени каква е връзката между тях и указанията на петчленния състав?
Адв. Коджабашев: В моите писмени бележки за улеснение на съда правя препратка към позициите, които сме излагали преди това. Пред първата инстанция имаме много подробно в четири раздела от седемте раздела на нашите писмени бележки, това са раздели от три до шест, правим възражения и излагаме аргументи, за това, че екологичната оценка не е направена при спазване на изискванията на чл. 85, ал. 4 от ЗООС и тези писмени доказателства са именно във връзка с тези аргументи. Основно в раздел 5 на нашите писмени бележки са развити пред второинстанционния съд при предишното разглеждане на делото - раздел втори от нашите писмени бележки. Становището по указанията на петчленен състав, то е заявявано и преди: Първо нашето становище е, че планът е предмет на задължителна екологична оценка, т.е., че няма място за преценка.
Т. Белев: Това, което мога да кажа към настоящия момент е: На въпроса дали плановете за управление подлежат на екологична оценка, вкл. процедурата по оценка за съвместимост с целите на "Натура 2000", както е задал петчленния състав въпроса, в случая чисто принципно зависи от плановете. В този смисъл ще цитирам решението на съда на Европейския съюз по дело № С 671/2016 г. Решението е от миналата година, което разглежда кои планове, по какъв начин планове влизат на екологичната оценка и в него е посочено, че обстоятелствата на чл. 3, § 2, б. "а" от Директивата за стратегическа екологична оценка се отнасят, както до устройствено планиране, така и до земеползването, ясно показва, че въпросният сектор не се покрива със земеползване в тесен смисъл, а именно и регулиране на територията и определяне на разрешените в съответните райони дейности. Съдът на Европейския съюз приема, че когато имат една ясна територия, която има граници и в която има различни режими за действия по приложение 1 и 2, то задължително се отива на екологична оценка. На въпроса имаме ли планове за управление на защитени територии, които не отиват на екологична оценка, бих посочил плановете за управление в природни резервати. В тях, ако нямате зониране, ако нямате промени на режимите в зависимост със създаване плана за управление, което е недопустимо, специално за плановете за управление на резервати, то е ясно, че няма да отидете на екологична оценка, но когато създавате ясни граници, с различни правила, това означава, че се отива на екологична оценка. Нямам искания за доказателствата.
Юрк. Китова: Оспорвам жалбите. Моля да се присъедини към настоящото административно дело преписката по предишните две дела, които са проведени. По отношение представената молба с извадки, които са публично, достъпни, обръщам внимание, че до момента цялата налична административна преписка, намираща се във фактическа власт на МОСВ е представена и приобщена по делото. Настоящите извлечения не спомагат и не се обоснова по никакъв начин с какво ще служат за доказване на изрично дадените указания от петчленния състав. Искам да спомена само за чл. 85, ал. 4 от ЗООС, която е самото извършване на преценката дали са спазени процедурите. Нямам доказателствени искания. Няма да представям доказателства.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА по делото адм. дело № 4788/2017 г., адм. дело № 4818/2017 г., адм. дело № 4787/2017 г., адм. дело № 3922/2017 г. по описа на ВАС, VІ отделение, адм. дело № 8492/2018 г. по описа на ВАС, петчленен състав, както и приложените към същите писмени доказателства.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените към касационната жалба писмени доказателства, както и тези към административната преписка, и доказателствата, съдържащи се в кориците по делото.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото за сведение представените от адв. Коджабашев в днешното съдебно заседание с молба справки.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Адв. Коджабашев: Моля от името на моя доверител да уважите жалбата и да отмените решение № ЕО-1/01.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите като незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Изготвил съм писмени бележки, в които синтезирано съм изложил квинтесенцията на онова, което е излагано в предишното разглеждане на делото в няколко инстанции, така, че да имате възможност да направите един първи прочит на важните неща. С тези писмени бележки съм направил препратки към предишните защити, конкретно по раздели в предишните защити, така, че се надявам прочитът да не е затруднен в това отношение. Ако трябва да кажа кои са двете най-важни неща от това дело, това е, че производството по екологична оценка изобщо не е започвало. То завършва в края на процедурата по изготвяне на плана за управление на парк Пирин, така, че каквото и да премете по-нататък, дали ще приемете, че става дума за задължителна екологична оценка и че процесния план е в приложение две, където се извършва преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка, в който и да е от двата случая, ще имате една процедура без смисъл, защото смисълът на процедурата за екологична оценка е още в самото начало на базата на заданието за плана. Органът извършващ екологичната оценка не може да прецени дали ще приложи процедурата за извършване на екологична оценка или не. Това упражнение, извършено накрая на процеса, няма никакъв смисъл. То е само проформа и аз, моля дори само на това основание да отмените процесното решение. Вторият въпрос, ако влезем в детайла на материята, ако си представим, че органът е извършил преценка за необходимостта, се поставя въпросът как може при толкова мащабни, сериозни, драстични промени в плана за управление, как може да се направи преценка, че няма необходимост от екологична оценка. Останалото е детайли, които са изложени, но до които може и да не се стигне, ако приемете тезата, че става дума за план, който подлежи на задължителна екологична оценка и ако приемете, както аз твърдя, че самата процедура е без смисъл, защото не е започвала, за да стартира. Моля да присъдите разноски. Представям писмени бележки.
Т.Белев: Решението на съда на Европейския съюз от миналата година за тълкуването на директива № 2001/42 ЕС касае необходимостта от преценка, след като имаме граници на територията, след като имаме различни режими, това означава, че компетентният орган е длъжен да извърши преценка. По отношение на конкретния случай: На 01.03.2017 г. органът приема обжалваното решение, че планът за управление на "Национален парк Пирин" не подлежи на екологична оценка, оценка за съвместимост. На 06.03 отменя това свое решение. На 08.03 взима решение, че планът подлежи на екологична оценка. На 13.03 допълва решението, че планът подлежи на екологична оценка. Защо е важно това? Защото това показва несигурност на органа в неговата убеденост, че този проект за план за управление на "Национален парк Пирин" подлежи или не подлежи на екологична оценка. Трябва да подчертаем, че решението по екологична оценка съвместява решението по необходимостта от оценка за съвместимост с целите на "Натура 2000", тъй като "Национален парк Пирин" е защитена зона и по двата директива. Трябва да припомним решението на самия орган, което обжалваме, в т. 12 той поставя седем условия и седем изисквания към възложителя. В т. 12.1 той казва, че при спазване на посоченото в настоящото решение изискване и условие, прилагането няма да доведе до унищожаване и увреждане на обекта, т.е. на защитената зона. Трябва да погледнем дали, поставяйки условия и изисквания органът може да твърди, че няма да доведат до увреждане на зоната и в този смисъл ще си позволя да цитирам още едно решение на съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Върховния съд на Ирландия, който касае точно това. Делото е №С 323/2017 г., решението е от 12.04.2018 г. Член 6, § 3 от Директива 9243 на Съвета за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна трябва да се тълкува в смисъл, че за да се определи дали е необходимо впоследствие да се извършва подходяща оценка за въздействието на даден план или проект върху съответната зона, не следва във фазата на предварителна проверка да се взимат предвид мерките за избягване или намаляване на вредните последици от плана върху нея. В самите мотиви на решението съдът е посочил, че обстоятелства, че мерки за избягване или намаляване на вредните последици у даден план или проект върху съответната зона се взимат предвид, когато се преценява необходимо ли е да се извършва оценка за съвместимост или не, предполага вероятност от значително въздействие върху територията и поради това трябва да се извършва такава оценка, т.е. съдът на Европейския съюз, когато дискутира дали един план трябва да подлежи на оценка за съвместимост с целите на "Натура 200" казва - след като имате условия, за да го разрешите, то това трябва да се извърши на фазата на същинска оценка, а не на фазата на преценка. Тоест има съществено въздействие. Последният цитат,който ще си позволя, той е също от решение на съда на Европейския съюз по преюдициални въпроси, който завързва решенията по Директивата за природните местообитания и решенията по Директивата за стратегическа екологична оценка. Става въпрос за дело № С 177/2012 г. по искане на Върховния съд на Гърция, където се казва, че чл. 3, § 2 на Директива 2001 за стратегическа екологична оценка, която прилагаме с чл. 85 на ЗООС се тълкува в смисъл, че задължението за подлагане на определен план на екологична оценка зависи от това дали по отношение на този план са налице условията, които налагат подлагането на екологична оценка по смисъла на Директива 9243, т.е. ако един план подлежи на оценка за съвместимост спрямо Директивата за природните местообитания, то задължително се подлага и на екологична оценка по смисъла на Директивата за стратегическа екологична оценка, т.е., респ. чл. 85 ЗООС. От този гледна точка решението, което обжалваме е незаконосъобразно, защото е в нарушение на Директивите и на практиката на съда на Европейския съюз. Моля за възможност да представя писмени бележки и още няколко решения отново по преюдициални въпроси на съда, който отдавна е разрешил тези неща, по отношение на връзките, които в момента колегите от министерството все още бъркат.
Юрк. Китова: Моля да отхвърлите като неоснователни и недоказани жалбите по настоящото производство като постановите решение, с което да приемете, че решение № ЕО-1/2017 г. на Министъра на околната среда и водите е издадено при спазена процедура, доказателство за което е цялата приобщена по делото преписка. В допълнение предназначението на актуализацията на плана за управление е да бъде интструмент за управлението на Националния парк и обекта на световно природно наследство на "ЮНЕСКО" за десетгодишен период на основата на актуализирани нови данни за биологичното и ландшафтното разнообразие и оценка на състоянието на обект на световно наследство и буферните зони в Националния парк. В тази връзка Наионалният парк е обект на световно природно наследство, съответстващ на критериите на световна значимост. В тази връзка проектът на актуализация попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наребата за екологична оценка и подлежи на процецедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. В случая компетентният орган е провел необходимата процедура, заедно с оценка за съвместимост. Претендирам юрисонсултско възнаграждение в размер на 200 лева. Правя възражение за прекомерност на представените разноски.

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в петдневен срок, считано от днес да представят писмени бележки.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.09 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: