ОПРЕДЕЛЕНИЕ

11724
София, 02.11.2016

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИО ДИМИТРОВ
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяДИАНА ГЪРБАТОВА
по адм. дело 12264/2016. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 197 - 202 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 58 от Изборния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на К. Д. М. - кмет на [община], подадена против решение № 3876 - ПВР/28.10.2016г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/. С жалбата се оспорва извода на комисията за недопустимост на жалбата срещу решение № 184/25.10.2016г. на РИК - Л.. Жалбоподателката се позовава на нормата на чл. 73, ал. 1 от ИК и развива доводи за обжалваемост на всяко решение на РИК. Моли Върховния административен съд да отмени обжалваното решение и да върне преписката на ЦИК със задължително указание за произнасяне по жалбата.
Ответникът - Централната избирателна комисия не изразява становище по жалбата.
Като прецени доводите на жалбоподателката и данните по делото, Върховният административен съд, четвърто отделение, намира жалбата за ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА - подадена от надлежна страна в срока, визиран в чл. 58, ал. 1 от ИК.
Разгледана по същество жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:
С обжалваното решение № 3876 - ПВР/28.10.2016г. е оставена без разглеждане жалбата на К. Д. М. - кмет на [община], срещу решение № 184/25.10.2016г. на РИК - Л., като недопустима. За да достигне до този резултат ЦИК се е позовала на нормите на чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а от ИК и е приела, че атакуваното решение е издадено с оглед правомощията на РИК, съгласно разпоредбата на чл. 496, ал. 1 от ИК, като с него е установено нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК на територията на съответната РИК.
Според настоящия съдебен състав обжалваното решение на ЦИК е законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения, изискващи отмяната му. Това е така, защото в мотивите на обжалваното решение точно е констатирано, че предмет на обжалване е акт на РИК, който е постановен в рамките на процедурата, визирана в чл. 496 от ИК. ЦИК правилно е тълкувала и приложила горепосочената разпоредба и законосъобразно е преценила, че съставянето на акт за установяване на нарушение е предоставено на председателя на РИК. В конкретната хипотеза фактическите и правни основания, съдържащи се в атакуваното пред ЦИК решение, както и разпоредителната му част, дефинират характера на решение № 184/25.10.2016г. на РИК - Л., като част от процедурата по налагане на административно наказание. Следователно в случая актът, засягащ интересите на подателя на жалбата е крайният акт, с който приключва производството - наказателното постановление на съответния областен управилел, което подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Съобразно категоричната норма на чл. 498 от ИК, установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
В жалбата, по която е образувано настоящото производство, се развива тезата за приложимост на чл. 73, ал. 1 от ИК. Решаващият съдебен състав не възприема това становище, защото посочената норма е обща, а в случая се касае за специфично по вид производство по установяване на административно нарушение, по отношение на което са приложими разпоредбите на чл. 470 - чл. 498 от ИК. С оглед на това ЦИК правилно и законосъобразно е приложила специалните норми на чл. 496 и чл. 498 от ИК. Следва да се има предвид и обстоятелството, че настоящият случай е извън приложното поле на чл. 201 от ИК, който се прилага само към нарушения, осъществени от доставчици на медийни услуги, а в случая адресатът на решение № 184/25.10.2016г. на РИК - Л. не е доставчик на медийна услуга.
По изложените съображения съдът счита, че обжалваното решение на ЦИК не страда от релевираните с жалбата пороци, което налага отхвърлянето й.
На основание на горното и на чл. 58, ал. 3 от ИК и чл. 200, ал. 1 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:


ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К. Д. М. - кмет на [община], подадена против решение № 3876 - ПВР/28.10.2016г. на Централната избирателна комисия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.