П Р О Т О К О Л

София, 05.12.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на пети декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора Чавдар Симеонов
сложи на разглеждане дело № 14660 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Касационният жалбоподател [фирма], редовно призован, не се представлява.
Ответникът кмета на Столична община, район В., редовно призован, не се представлява.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Чавдар Симеонов.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА касационна жалба от [фирма], против решение по адм. дело № 4866/2015 г. на Административен съд София-град, към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА отговор по касационната жалба от П. Г., процесуален представител на кмета на Столична община, район В..

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Прокурорът: Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е допустима, като по същество е неоснователна.
Съдебното решение е правилно. Същото е постановено при спазване на съдопроизводствените правила и правилно приложение на материалния закон. Съдът е обсъдил доказателствата, становищата на страните и приложимата материалноправна уредба, като за приетото се е обосновал. Данните, регистрирани в единната система за гражданска регистрация подлежат на предоставяне на лицата, за които се отнасят или на трети лица, когато са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси. Анализът на разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация сочи на извода, че юридическите лица са адресати на нормата на чл. 106, ал. 1, т. 3 от този закон. Там са уредени условията, при наличието, на които се предоставят данните от ЕСГРАОН, поискани от юридически лица и това са въз основа на закон, на акт на съдебната власт или на разрешение на Комисията за защита на личните данни. В процесния случай не са представени доказателства, че по отношение на жалбоподателя и настоящ касатор е налице която и да е от алтернативно предвидените предпоставки на чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация за издаване на търсеното удостоверение за наследници. Несъстоятелни са доводите на касатора за причисляването му към понятието „трети лица“, използвано в т. 1 на чл. 106, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, тъй като съществуването на т. 3 налага стеснително тълкуване на понятието „трети лица“, използвано в т. 1. Правилно съдът е приел за законосъобразен оспорения административен акт, обективиран в писмото му от 15.04.2015 г. При постановяване на решението съдът не е допуснал нарушения съставляващи касационни основания за отмяна, като същото е правилно и следва да бъде оставено в сила.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.59 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: