П Р О Т О К О Л

София, 25.09.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
СИБИЛА СИМЕОНОВА
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 15235 по описа за 2018 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ


На поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.01 часа:
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Ж. Комитова, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Атанасов, с пълномощно по делото.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. Иванов, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: М. Вранеску, редовно призована, не се явява, представлява се от адв. Ангелова, с пълномощно отпреди.
ОТВЕТНИКЪТ: Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, редовно призована, се представлява от юрк. Велинова, с пълномощно по делото.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Е. Найчева, редовно призована, не се явява и не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ф. Владимиров, редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Р. Янчева, редовно призована, не се явява и не се представлява.

АДВ. АТАНАСОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. АНГЕЛОВА: Да се даде ход на делото.
ЮРК. ВЕЛИНОВА: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА постъпило на 11.06.2019 г. писмо от Председателя на ВКС, съдържащо като приложение служебна справка за освободените съдии във Върховен касационен съд на РБ, поради навършване на пенсионна възраст, за периода януари 2017 г. до октомври 2018 г., писмо от Председателя на Софийски окръжен съд, също в изпълнение на вменено от съда задължение, което съдържа като приложение заповеди № А 50/01.04.2016 г. и № А-42/13.02.2017 г., както и молба от 13.06.2019 г. на Председателя на Софийски градски съд, към която са приложени заповеди № 2453/24.07.2015 г., № РД-08-1454/01.03.2019 г., № 2061/15.06.2016 г., № РД-08-3855/31.07.2018 г., № РД-08-3854/31.07.2018 г.
ДОКЛАДВА постъпила на 08.08.2019 г. молба от жалбоподателката М. Вранеску, съдържаща доказателствени искания и документи представени като приложение-индивидуална справка на ВСС от 2016 г., индивидуална справка на ВСС за 2017 г., индивидуална справка на ВСС за 2018 г.

Адв. Атанасов: Запознат съм с молбата на М. Вранеску.
Юрк. Велинова: Запозната съм с молбата на М. Вранеску.
Адв. Атанасов: Нямам допълнителни доказателствени искания. Моля да приемете представените от съответните съдилища и техните административни ръководства документи като писмени доказателства по делото. По отношение на молбата на съдия М. Вранеску предоставям на съда.
Юрк. Велинова: Не възразявам да бъдат приети писмата с приложенията към тях, така както са представени от председателите на съдилищата. По отношение на молбата от съдия Вранеску не възразявам да бъде приета. Възразявам срещу приемането на приложените към нея писмени доказателства под формата на индивидуални справки. Липсва направено искане да бъдат приобщени. Считам същите за неотносими. В този смисъл съм изразила становище и в предходното съдебно заседание. Справките за натовареност изцяло считам за неотносими към предмета на настоящия спор. По отношение на доказателствените искания, направени в молбата също считам за неотносими и моля да не бъдат допускани, доколкото касаят отново процента на натовареност на магистратите.
Адв. Ангелова: Поддържам молбата на доверителката ми. Да се приемат представените доказателства от председателите на съдилищата.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ като обсъди постъпилите молби след предходното съдебно заседание, представените документи като приложение към тях и направените в молбата на жалбоподателката М. Вранеску доказателствени искания намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото приложенията към докладваните молби в днешното съдебно заседание. По тяхното отношение към процесния спор съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт. По отношение на доказателствените искания на съдия М. Вранеску съдът намира, че същите са неотносими към предмета на спора, защото издаването на исканите съдебни удостоверения би спомогнало на жалбоподателката М. Вранеску да се снабди с документи, които са относими към преценката на конкурсната комисия, а правомощията на Върховния административен съд не надвишават преценката за законосъобразност на взетите от ответника решения.
По тези съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към докладваните молби документи като писмени доказателства по делото - заповеди № А 50/01.04.2016 г. и № А-42/13.02.2017 г., заповеди № 2453/24.07.2015 г., № РД-08-1454/01.03.2019 г., № 2061/15.06.2016 г., № РД-08-3855/31.07.2018 г., № РД-08-3854/31.07.2018 г., както и индивидуална справка на ВСС от 2016 г., индивидуална справка на ВСС за 2017 г., индивидуална справка на ВСС за 2018 г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни направените искания от жалбоподателката М. Вранеску за издаване на съдебни удостоверения.

Адв. Атанасов: Нямам искания за доказателства. Нямам искания за други процесуални действия.
Адв. Ангелова: Нямам доказателствени искания.
Юрк. Велинова: Нямам доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, VІ отделение счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Адв. Атанасов: Поддържам жалбата и ще обоснова защо. В средата на 19 век великия поет Тенисън като е обяснявал в поемата си "Кажете ми защо?" своето патриотично чувство към империята Англия по онова време е казал, че това е земя на устойчиво управление, със заслужена и древна слава, където свободата бавно се установява, един вид се узаконява от прецедент на прецедент. Защо е това встъпление? Защото каква е ролята на разделението на властите и от там на независимата съдебна власт? Имаме прекрасен пример от вчера. Той не е български. Върховният съд на Великобритания го показа. Как се пази свободата? Единственият начин това да се случва е независимият съд. Колко е важно да има независим съд в РБългария няма смисъл да обсъждаме, особено от гледна точка на това, което представлява истерията около К. Калпакчиев в момента и начинът, по който това бюрократично учреждение Висш съдебен съвет подходи в защита на независимостта на съда. Има ли някакво значение за независимостта на съдиите? Има ли някакво значение за независимостта на съдиите в кариерното израстване? Безусловно. Този закон, който имаме, при този орган, с който разполагаме и който функционира много удачно традиционно във вреда на истинското кариерно развитие, на мерократизма в условията на подбор и развитие на кадрите. Може ли да направи нещо, което да свърши така, че да имаме благополучен резултат. Според мен това е абсурд. Какво представлява процедурата в момента? Един орган, който отказва да мотивира как прави избор. Една процедура, която извън съвсем формални документи, в които всички съдии на територията на РБългария имат много добра оценка и всички са с 99 точки. Как се избира от такива? Как влизаме в зала и получаваме съдебни актове, които изобилстват от грешки? Как се разбира кой става за въззивен съд и кой е дораснал до Върховен административен съд и Върховен касационен съд. Не можем да намерим отговора в съдебните книжа по това дело и не можем да ги намерим, защото тези критерии липсват. Видно е, че и прекрасни съдии като влязат, не говоря, че всички съдии, които са във Висшия съдебен съвет, избрани или назначени, са били прекрасни, но и прекрасни съдии, когато влязат там много бързо се превръщат в чиновници. Не знам как толкова бързо и толкова ефективно ги пречупва системата. Бисмарк е казал, че една държава може да се управлява с лоши закони, ако има добри чиновници, но обратното не е вярно. Ние сме поставени в ситуация, когато едновременно сме при лоши закони и чиновници, които също са лоши. Какъв е шансът истинските съдии да стигнат там където ще се кове правото. При тази система, при тази процедура такъв шанс е чиста случайност.
Адв. Ангелова: Моля да уважите жалбата на М. Вранеску и отмените решенията по т. 6 на Протокол № 37/27.11.2018 г. като необосновани, незаконосъобразни и постановени в нарушение на процесуалните правила. Определено са и немотивирани, и поради тази причина считам, че пледоарията на колегата е абсолютно основателна. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.
Юрк. Велинова: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбите на тримата жалбоподатели Ж. Комитова, А. Иванов и М. Вранеску против решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 6, съответно точки 6.1 до 6.5 от Протокол № 37/27.11.2018 г. По отношение на оспорените решения на СК на ВСС липсват отменителните основания по чл. 146 от АПК. Решенията са в изискващата се писмена форма, приети са с необходимото мнозинство, от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила. При приемане на тези решения не са нарушени материалноправните разпоредби и същите са мотивирани със съпътстващите документи по приемането им. Решенията съответстват на целта на закона като смисълът на разпоредбите, регламентиращи повишаването в длъжност е да осигурят и гарантират еднакви възможности за кариерно развитие на действащите съдии на основание на техните професионални и нравствени качества, преценени в рамките на законово установената конкурсна процедура по предварително обявени критерии. По отношение на оспорванията и в трите жалби на законосъобразността на решенията на СК на ВСС, с които са приети комплексните оценки от атестирането на повишените в конкурса кандидати, моля при постановяване на съдебния акт да вземете предвид възражението ни, че в АПК не е предвидена възможност аналогична на тази по чл. 17, ал. 2 от ГПК за извършване на инцидентен контрол за валидността на административните актове. В посочения смисъл, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбите като неоснователни и недоказани. Моля да ни предоставите срок за изготвяне на писмени бележки. Претендирам присъждането на юрисконсултско възнаграждение по настоящото дело.

СЪДЪТ ДАВА възможност на адв. Ангелова и на юрк. Велинова да представят писмени защити в 7-дневен срок от днес.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.20 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: