П Р О Т О К О Л

София, 28.11.2016 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ КУЦАРОВА
ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ
при участието на секретаря Десислава Александрова
и с участието на прокурора Емил Дангов
сложи на разглеждане дело № 13984 по описа за 2015 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ГАЛИНА ХРИСТОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Касационният жалбоподател [фирма], редовно призован, не се представлява.
Ответникът кмета на община-[община], редовно призован, не се представлява.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Емил Дангов.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА касационна жалба от [фирма], против решение по адм. дело № 514/2015 г. на Административен съд София-град, към която няма представени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА писмени бележки от 25.11.2016 г. от адв. Николова, процесуален представител на кмета на община-[община].

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.
Подадена е в срок от надлежна страна.
По същество е неоснователна.
За да постанови обжалваното решение съдът е приел представените доказателства. Изяснил е релевантните факти. За проверката по чл. 168 от АПК е обсъдил доказателствата, възраженията, относимата и приложимата правна уредба.
Правилни са изводите на съда, че в съответствие с приложимата спрямо касатора - [фирма] като юридическо лице норма на чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР, поисканите от него данни биха подлежали на предоставяне от страна на ответника само в три изчерпателно посочени хипотези - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни.
В процесния случай липсва, което и да е от трите алтернативно предвидени условия, поради което постановеният отказ е при правилно приложение на закона.
Предвид гореизложеното считам, че решението на първоинстанционния съд следва да се остави в сила поради липса на касационните основания по чл.209 от АПК.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.24 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: