ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10120
София, 23.07.2020

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСЕН ВАСИЛЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
СИБИЛА СИМЕОНОВА
АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяРОСЕН ВАСИЛЕВ
по адм. дело 7245/2020. Document Link Icon


Производството е по чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба, подадена от „Български институт за правни инициативи“ чрез адвокат Г. Атанасов срещу акт на Министъра на правосъдието от 02.06.2020 год., с който не приема проведената процедура за избор на неправителствени организации, които ще участват за една година в Гражданския съвет за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона. С оспорването е направено и искане за спиране на изпълнението на акт на Министъра на правосъдието от 02.06.2020 год., с който е допуснато предварително изпълнение (фактическо) на разпореждането му за обявяване на нова процедура по чл. 7 от ПМС №240/2019 г. и даване на нов срок за достъп на кандидатите до участие в процедурата по създаване на граждански съвет.
Впоследствие, след запознаване с преписката, жалбоподателят в своя допълнителна молба е конкретизирал искането си, заявявайки, че обжалва по реда на чл.60, ал. 5 /не е посочен законът/ допуснатото предварително изпълнение със заповед № ЛС -04-202/12.06.2020 г. на Министъра на правосъдието в частта й с която мълчаливо се отменят резултатите от приключилата процедура и се продължава срокът за кандидатстване, което по същество означавало откриване на нова процедурата. Претендира спиране на заповедта и откритата чрез нея процедура.
Искането е направено при наличието редовно извършено оспорване на административния акт, спиране на чието предварителното изпълнение се иска, при спазване на процесуалния ред по чл. 166, ал. 1 от АПК, от надлежна страна.
Съдът намира, че така направеното искане за спиране изпълнението на заповед № ЛС -04-202/12.06.2020 г. на Министъра на правосъдието е процесуално недопустимо, по следните съображения:
На основание чл. 166, ал. 1 от АПК, оспорването на индивидуалния административен акт препятства, както принудителното, така и доброволното изпълнение на разпоредените с него права и задължения /арг. от чл. 166, ал. 1 АПК/. Изключение от тази забрана може да бъде допуснато само със специален закон, какъвто в случая няма, с разпореждане на административния орган, издал акта, какъвто също не е налице.
По отношение на оспорената заповед № ЛС -04-202/12.06.2020 г. на Министъра на правосъдието не е допуснато предварително изпълнение, поради което е неприложима и разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК, отнасяща се до спиране на предварително изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа.
В конкретния случай, искането за спиране е безпредметно, предвид суспензивния ефект на подадената от жалбоподателя и приета за разглеждане жалба срещу административния акт. По този начин законодателят в максимална степен е обезпечил защита на интересите на оспорващата страна – с обжалването на посочената заповед, е постигнат желаният от молителя резултат - спиране изпълнението на решението до произнасяне на съда по жалбата с влязъл в сила съдебен акт. По изложените съображения искането за спиране следва да бъде оставено без разглеждане.
Водим от горното, Върховният административен съд, шесто отделение,ОПРЕДЕЛИ:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението на заповед № ЛС -04-202/12.06.2020 г. на Министъра на правосъдието в частта й, с която мълчаливо се отменят резултатите от приключилата процедура за избор на неправителствени организации, които ще участват за една година в Гражданския съвет за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона и се продължава срокът за кандидатстване.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред петчленен състав на Върховния административен съд.