П Р О Т О К О Л

София, 24.01.2018 година

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЕТА МИЛЕВА
ЛЮБОМИР ГАЙДОВ
при участието на секретаря Мариана Салджиева
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 3922 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от председателя НАТАЛИЯ МАРЧЕВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 14.15 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сдружение [ЮЛ], редовно призован, се представлява от адв. К., с пълномощно по делото.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Т. Г. Б., редовно призован, не се явява и не се представлява.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Асоциация [ЮЛ], редовно призован, не се представлява.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: А. С. К., редовно призован, се явява лично и с адв. С., с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на околната среда и водите, редовно призован, се представлява от гл. юрк. П. и юрк. Китова, които представят пълномощни.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Дирекция "Национален парк Пирин", редовно призована, не се представлява.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.
А. К.: Да се даде ход на делото.
ЮРК. П.: Да се даде ход на делото.
ЮРК. КИТОВА: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
ДОКЛАДВА писмо изх. № 05-08-1381/20.11.2017 г., получено във Върховен административен съд на 20.11.2017 г., подписано от Министъра на околната среда и водите.
ДОКЛАДВА молба от 04.12.2017 на жалбоподателя Сдружение [ЮЛ], съдържаща доказателствени искания.

Адв. К.: Поддържам доказателствените искания, съдържащи се в молбата от 04.12.2017 г. изцяло и моля да бъде задължен ответникът да вземе становище по тях.
Адв. С.: Запознати сме с тези доказателствени искания и се присъединяваме напълно към тях.
Юрк. П.: Във връзка с доказателствените искания представяме доказателства по опис, съдържащ се в наша молба от 23.01.2017 г., която представяме днес. Поисканите по т. 7, т. 11, т. 12 и т. 13 от молбата на жалбоподателя Сдружение [ЮЛ] са ирелевантни към настоящото съдебно производство и не са част от административната преписка по издаване на обжалваното решение № ЕО-1/2017 г., което е предмет на разглеждане в настоящото производство. Това сме го отбелязали и в молбата и сме взели подробно отношение. Моля относно допускането на съдебно-техническата експертиза, както и относно поставените въпроси към вещите лица да имате предвид, че възразяваме срещу допускането на експертизата и по поставените въпроси, тъй като считаме, че същите са неотносими и в противоречие с предмета на настоящото дело. Насочени са изцяло към проекта на актуализация на плана за управление на Национален парк Пирин за период 2014-2023 г., а в случая предмет на делото е решение № ЕО-1/2017 г. на МОСВ за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, а не самия план за управление. Считам, че с отговора на така поставените въпроси по поисканата експертиза няма по никакъв начин да се установи законосъобразността на издадения административен акт, нито ще се изясни фактическата обстановка. Моля съдът да не допуска така поисканата съдебно-техническа експертиза, с така формулираните въпроси, като представям писмено възражение с екземпляр за жалбоподателите.
Юрк. Китова: Възразяваме доказателствата, които сме описали в молбата от 23.01.2017 г. и които представяме в днешното съдебно заседание, да бъдат приобщавани към административната преписка. Те не са част от административната преписка при постановяване на процесния акт. По експертизата също възразявам, тъй като е неотносима към предмета на спора и се присъединявам към твърдението на колежката ми.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената и описана в писмо изх. № 05-08-1381/20.11.2017 г. от Министерство на околната среда и водите административна преписка.
ПРИЕМА представените от процесуалните представители на ответника и описани в молба изх. № 05-08-1381/23.01.2017 г. писмени доказателства, които ще бъдат преценени от съда с оглед тяхната относимост към спорните правоотношения.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите в 7-дневен срок от днес да се запознаят с днес представените допълнителни писмени доказателства и в 14-дневен срок да вземат отношение по тях.
УКАЗВА на жалбоподателя Сдружение [ЮЛ] да прецизира молбата си от 04.12.2017 г., в частта й относно исканите експертизи с оглед относимостта им към процесния административен акт.
ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.02.2018 г., 14.00 ч., първа зала на ВАС, за която дата страните да се считат редовно призовани.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.37 часа.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: