П Р О Т О К О Л

София, 11.04.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Мария Попинска
и с участието на прокурора Иво Игнатов
сложи на разглеждане дело № 511 по описа за 2013 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВ


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ: [фирма], [населено място], [фирма], [населено място] и "МВЕЦ М." - редовно призовани се представляват от адвокат В., с пълномощно по делото;
[фирма] - редовно призован, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото;
Национален съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия" - редовно призован, не се представлява;
[фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани се представляват от адвокат И. и адвокат Начева с пълномощни по делото;
[фирма] -

ЧАСТНИ ЖАЛБОПОДАТЕЛИ: [фирма], [фирма], [фирма] , [фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, се представляват от адвокат И. и адвокат Начева.

ОТВЕТНИЦИ: Министъра на околната среда и водите - редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н. и юрисконсулт Б., с пълномощно
[фирма], [фирма] и [фирма] - редовно призовани, не се представляват.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА:
Докладва определение от предишното съдебно заседание, както и дадена възможност за вземане на становище по новопредставени писмени доказателства и по молби от 12.02.2013 г.
Докладва постъпили становища от МОСВ от 05.03.2013 г. по новопредставеното писмено доказателство и по искането за преюдициално запитване.

АДВОКАТ В.: Поддържам искането за преюдициално запитване. Да бъдат приети новопредставените доказателства.
АДВОКАТ П.: Моля да бъде приет работния документ. Считам това доказателство за допустимо и относимо, с оглед на това, че то е нововъзникнало, както и че е относимо защото е свързано непосредствено с касационните основания на жалбоподателите, в това число и в касационните основания в нашата касационна жалба. Във връзка с преюдициалите въпроси, считам същите за относими по делото, а също така считам, че поставянето им е от значение за правилно решаване на спора, тъй като формулираните въпроси са надлежно мотивирани и са изцяло допустими по нашето законодателство.
АДВОКАТ Начева: Поддържаме молбите си от 12.02.2013 г., с които сме поискали да бъде отправено искане за преюдициално запитване, както и искането си за приемане като доказателство по делото на работния документ, тъй като същият е свързан с касационните основания по чл.209, т.3 от АПК, а именно твърдяната от нас необоснованост на решението на тричленния състав на ВАС, а също така отговаря на изискването на чл.219, ал.1 - т.е. писмено доказателство, възникнало след приключване на съдебното дирене в първата инстанция.
ЮРИСКОНСУЛТИ Н. и Б.: Поддържаме писменото си становище, което сме депозирали.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното в касационното производство писмено доказателство.
Обяви, че ще се произнесе по искането за отправяне на преюдициално запитване след даване ход по същество на делото в закрито заседание.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
АДВОКАТ В.: От името на доверителите ми [фирма], [населено място], [фирма], [населено място] и "МВЕЦ М.", моля да уважите касационната жалба по съображенията, изложени в нея. Основната ни теза е, че със заповед на МОСВ, с която е добавен плана за управление на речния басейн са отнети права, дадени по силата на закона, по ред, който не е предвиден в закона. Те са за всички общо, не са конкретни и не отговарят на Закона за водите.
АДВОКАТ П.: Моля да уважите подадената от нас касационна жалба на подробно изложените в нея основания. Представям писмени бележки. Искам само да добавя, че действително и относно моя доверител са отнети права. Още повече, че "Е.-Хидроват" е дружество, което е в най-напреднал стадий на развитие на строителството, тъй като има одобрен и влязъл в сила ПУРБ и въпреки всичко с един общ административен акт се отнемат вече дадени права. Моля да отмените решението като неправилно и незаконосъобразно. Моля да бъдат присъдени направените разноски.
АДВОКАТ И.: Моля да уважите подадената касационна жалба и да отмените изцяло обжалваното решение на ВАС, тричленен състав като неправилно, постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Подробни съображения сме изложили в касационната жалба. Моля да уважите също частната жалба срещу решението в частта му, с която е отхвърлено искането на доверителите ни за спиране на изпълнението на обжалвания административен акт. Моля да ни бъде предоставена възможност за представяне на писмена защита. Претендирам присъждане на съдебно-делеводни разноски. Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК и доказателства за реалното им изплащане.
ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да отхвърлите касационните жалби като неоснователни и оставите в сила първоинстанционното решение като правилно и обосновано. Поддържаме представените по делото възражения по касационните жалби. Считаме за неоснователно твърдението в жалбите, че не са изяснени всички факти и обстоятелства при утвърждаване на плана. Следва да се обърне внимание на фактът, че в ръководство № 3 от Общата стратегия за прилагане на рамковата директива за водите, е предвидена възможността за ползване на метода на експертната оценка, който не е субективна преценка, а е оценка по критерии, които са публикувани, заедно с плана на Интернет страницата на Басейновата дирекция - П.. В тази връзка е и представеното по делото като доказателство - Подходи и методологии на разработване на плана. Всички планове и програми подлежат на екологична оценка, като предложените мерки в екологичната оценка задължително се включват и в плана. Целта е резултатите от екологичната оценка да бъдат интегрирани в окончателния проект на плана преди одобряването му. Самият план е докладва на ЕК на 08.04.2010 г., поради което считаме, че отмяна на заповедта на министъра за утвърждаване на плана, ще въведе страната в неизпълнение на задълженията по рамковата директива за водите. Самият процес по утвърждаване на плана е спазен, съгласно изискванията на Закона за водите, което подробно е разгледано от първоинстанционният съд. Моля да постановите решение, с което да оставите в сила решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно. Правим възражение за прекомерност на разноските.
ПРОКУРОРЪТ: Касационните жалби са неоснователни. Обжалваното решение е правилно. За същото не се установява приложимост на заявените с жалбите касационни основания по чл.209, т.3 от АПК за отмяна. Постановено е при спазени съдопроизводствени правила с правилно приложен материалният закон и е обосновано. Съдът е допуснал и е приел исканите и представените от страните доказателства. Изяснил е релевантните за спора и акта факти. За съдебната проверка по чл.168, ал.1, във връзка с чл.184 от АПК е обсъдил доказателствата, становищата и възраженията на страните и относимата и приложима правна уредба. За приетото въз основа на този обстоен анализ се е подробно, фактически и правно обосновал. М. извод за неоснователност на оспорванията, диспозиран в отхвърляне жалбите срещу заповедта на МОСВ за утвърждаване на процесния ПУРБ на НБР е в съответствие с фактически установеното и правилно приложени законовите регламенти. Преценката на доказаните по делото за случая релевантни факти и съответната правна уредба не установява за оспорената заповед и утвърдения процесен ПУРБ на НБР наличие на предпоставки, обуславящи приложимост на основания за отмяна по чл.146 от АПК, както аргументирано е приел и е постановил и съдът с процесното решение. При които обстоятелства същото следва да бъде оставено в сила.

Съдът дава 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: