РЕШЕНИЕ

6851
София, 21.05.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи май две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяАДЕЛИНА КОВАЧЕВА
по адм. дело 6545/2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.145 във връзка с чл.132, ал.2, т.8 от АПК във връзка с чл.58, ал.1 от ИК.
Образувано е по жалба, подадена от Сдружение “Асоциация “Прозрачност без граници” със седалище в [населено място] и от Гълъб Ю. Б. от [населено място] против решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия /ЦИК/. С него се допълва и се извършва поправка в Методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, приети с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година на ЦИК съгласно приложението. Жалбоподателите твърдят, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила.
След оставяне на жалбата без движение, поради констатирани нередовности, писмено е уточнено, че се обжалва решение № 340-ЕП на ЦИК само в частта му, в която са допълнени Методическите указания към секционните комисии с дописване на стр.23 от тях на следния текст “Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен, ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция”. В уточнения петитум на жалбата се иска отмяна на решението в частта му относно така формулирания текст.
Жалбоподателят Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници” не изразява становище по жалбата.
Жалбоподателят Гълъб Ю. Б. също не изразява такова.
Централната избирателна комисия чрез пълномощника си изразява становище за процесуална недопустимост на жалбата в частта й, в която се оспорва текста на стр.23 от указанията, приети с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година. В останалата част развива доводи за неоснователност на жалбата.
Жалбата е подадена от надлежни страни. При проверка на процесуалната й допустимост, съдът взе предвид следното:
Видно от данните по приложената преписка, ЦИК е приела Методически указания за секционните избирателни комисии в страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година. Решението с приложените към него методически указания не е обжалвано в установения в чл.58, ал.1 от ИК срок и е влязло в сила. То е приложено по административната преписка от 52 до 66 страница включително, като самото решение с указанията има собствена номерация от страница 1 до страница 29. Тези уточнения се налагат, тъй като методическите указания са структурирани без изписване на отделни номера, с което да се отграничават отделните указания. Видно от абзац трети на стр.23, в тях се съдържа следното указание: “Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен”. Това решение не е обжалвано и съответно е влязло в сила. Поради това жалбата, подадена на 15.05.2014 година, в частта й, в която се иска отмяна и на този текст се явява просрочена и следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство в тази му част подлежи на прекратяване.
Жалбата е подадена в срок само по отношение на извършеното с решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година допълнение на текста на Методическите указания на стр.23 в следния смисъл: „ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъсвани бюлетините в тази избирателна секция.”
Разгледана по същество жалбата в тази й част е основателна.
С допълнения текст, ЦИК е допуснала смешение между уредените в ИК правила в раздел VІІ за гласуване, към които препраща разпоредбата на чл.373 от ИК с тези, обособени в самостоятелен раздел VІІІ за преброяване на гласовете, към които препраща разпоредбата на чл.378 от кодекса. За първи път за настоящия изборен процес е предвидено хартиените бюлетини, с които ще се произвежда гласуване, да са подредени в кочани по 100 бюлетини с отпечатан пореден номер върху полето на кочана и в долния десен ъгъл на бюлетината, които трябва да са идентични. Нормата на чл.265 урежда задължителните действия по произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина и задълженията на члена на С., който откъсва бюлетината от кочана непосредствено преди предаването й на избирателя и я подпечатва с печата на комисията. След гласуването от страна на избирателя по правилата на ал.3 от нормата и подаването на сгънатата бюлетина от избирателя на члена на комисията, за последния възниква задължението по ал.4. Той трябва да свери номера на подадената му сгъната бюлетина с номера върху кочана. Само при съответствие между двата номера, се подпечатва повторно бюлетината с печата на комисията и се откъсва отрязъка от нея с номера, който се пуска в отделна кутия. Едва тогава избирателят сам я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението. С това следва да се счете за приключило по законово предвидения начин произвеждането на гласуване от избирателя.
По различен начин протича процесът в случай, че съответният член на С. установи несъответствие на номера на бюлетината, която му е подадена от излезлия от кабината избирател с номера върху кочана. Последиците от така констатираното несъответствие са уредени в чл.265, ал.5 от ИК и са от съществен характер. Такава бюлетина се обявява за недействителна, което обстоятелство се отбелязва веднъж върху нея и втори път в графа „Забележки” на избирателния списък. Избирателят, подал бюлетина с несъответстващ номер на кочана, от който би следвало да е откъсната преди предаването й за попълване, не се допуска до повторно гласуване. Изпълнението на правилата, означава, че още преди пускане на попълнената и проверена бюлетина в избирателната кутия, долният й десен ъгъл с поредния номер следва задължително да е откъснат и пуснат в отделна кутия, или бюлетината следва да е обявена за недействителна. При това законодателят е предвидил обявяване за невалидна на самата бюлетина, а не на гласът, който е материализиран в нея.
Действителността, респективно недействителността на гласовете са предмет на изчерпателна регламентация в разпоредбата на чл.278 от кодекса. В ал.2 от нея ясно точно, ясно и категорично е определено кога един глас е действителен. Поради това и в абзац втори на стр.23 от Методическите указания, приети с решение № 324-ЕП на ЦИК от 9.05.2014 година, наред с изписаните указания, в скоби е направена препратка към чл.278, ал.2 от ИК. В методическите указания е дадено самостоятелно указание, че когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десен ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен. Както вече се посочи, същото не е обжалвано и се ползва със стабилитет, поради което върху него е недопустимо да се извършва съдебен контрол.
Добавеното с решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година условие за броенето на един глас за действителен - номерът на бюлетината, намерена в избирателната кутия с неоткъснат долен десен край да съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъснати бюлетините в тази избирателна секция не е предвидено в закона. Още повече, че самата разпоредба на чл.265, ал.4 и 5 изключва възможността в избирателната кутия да попадне бюлетина, която е с неоткъснат долен десен ъгъл. Тази законодателна концепция се потвърждава и от разпоредбата на чл.279, ал.1, която отново при условията на изчерпателност описва по видове купчинките от бюлетини, намерени след отваряне на избирателната кутия. На последно място влиза в противоречие и с определянето на общия брой на действителните и недействителните гласове по чл.280 от ИК.
Всичко това налага правен извод, че при извършване на оспорената добавка, ЦИК е допуснала нарушение на материалния закон, което е отменително основание по смисъла на чл.146, т.4 от АПК.
Отделно от това, съдът намира, че решението в оспорената му част е немотиврано. По преписката е приложен протокол № 40 от 12.05.2014 година на ЦИК. От съдържанието му е видно, че проведените дебати межу 11-те присъствали и взели решението членове на колективния орган касаят други допълнения и поправки в приетите Методически указания. По отношение на оспореното допълнение е посочено само, че е малка, но много важна добавка, което по никакъв начин не изпълва законовото изискване за мотивиране на административния акт. Подобни мотиви не се съдържат и в съпроводителното писмо. Неспазването на изискването за форма съставлява на свой ред отменително основание по смисъла на чл.146, т.3 от АПК.
Решението в тази му част следва да се отмени. В същото време обаче не следва да се прилага разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК, тъй като се касае за допълващо решение на административния орган.
Водим от гореизложеното, Върховният административен съд, четвърто отделение
РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Сдружение “Асоциация “Прозрачност без граници” със седалище в [населено място] и от Гълъб Ю. Б. от [населено място], решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия за допълване на Методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, приети с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година съгласно приложението в частта му, в която на страница 23 е вписан следният текст: „ако номерът на бюлетината съвпада с някой от номерата в кочаните, от които са откъснати бюлетините в тази избирателна секция”.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Сдружение “Асоциация “Прозрачност без граници” със седалище в [населено място] и от Гълъб Ю. Б. от [населено място], против решение № 340-ЕП от 12.05.2014 година на Централната избирателна комисия за допълване на Методическите указания по прилагането на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, приети с решение № 324-ЕП от 9.05.2014 година съгласно приложението в частта му, в която на страница 23 е вписан следният текст: „Когато в избирателната кутия бъде намерена бюлетина, отговаряща на изброените по-горе изисквания за действителност на гласа, но не е откъснат долният десет ъгъл с поредния номер на бюлетината в кочана, гласът се брои за действителен”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6545/2014 година на Върховния административен съд, четвърто отделение в тази му част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Особено мнение: