РЕШЕНИЕ

7976
София, 30.06.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при секретар Анелия Станкова
и с участието
на прокурора Георги Христов
изслуша докладваното
от съдиятаДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
по адм. дело 15479/2014. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по касационна жалба на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси против решение № 6352/24.10.2014г. по адм. д. 4334/2013г. по описа на Административен съд София-град.
В жалбата са развити съображения за неправилност на решението на първоинстанционния съд поради противоречие на същото с материалния закон и необоснованост. Претендира се отмяна на решението и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът- Е. Д. Д.,чрез своя процесуален представител, в съдебно заседание и в писмен отговор до съда оспорва жалбата.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, състав на седмо отделение, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и в срока по чл.211,ал.1 АПК.
Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.
С обжалваното решение Административен съд София-град е отменил решение № 206 от 02.04.2013 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). С отмененото решение е установен конфликт на интереси по отношение на Е. Д. Д. за това, че като лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 3 ЗПУКИ (народен представител в 41-то Народно събрание /НС/) е: 1) участвал в подготовката и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 42/2010 г.) в частен интерес на свързаните с него лица Б. А. Д. (съпруга), Д. Д. С. (баща), Е. С. Д.. (майка) и С. Д. Д. (брат), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8 ЗПУКИ, както и е участвал в гласуването на предложените текстове в нарушение на чл. 7, ал. 1 ЗПУКИ; 2) в качеството си на народен представител в 41-то НС и член на Парламентарната комисия по земеделие и гори е участвал в подготовката, обсъждането и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 50/2012 г.) в частен интерес на свързаните с него лица Б. А. Д. (съпруга), Д. Д. С. (баща), Е. С. Д.. (майка) и С. Д. Д. (брат), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8 ЗПУКИ, както и е участвал в гласуването на предложените текстове в нарушение на чл. 7, ал. 1 ЗПУКИ. Със същото решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е установено, че в нарушение на чл. 16 във вр. с чл. 37 ЗПУКИ, Е. Д. Д. в качеството му на народен представител в 41-то НС, не е подал декларация по чл. 12, т. 4 ЗПУКИ във връзка с внесените законопроекти и проведени обсъждания и гласувания на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 42/2010 г.) и Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ,бр.50/2012 г.).
За да отмени оспорения административен акт първоинстанционният съд е приел за установени следните факти:
Жалбоподателят Е. Д. Д. е избран за народен представител на парламентарните избори, проведени на 05.07.2009 г., от 26-ти избирателен район – С.-област. Бил е член на парламентарната група на ПП ГЕРБ, заместник-председател на парламентарната комисия по земеделие и гори, член на парламентарната комисия по околна среда и водите, а от 29.07. 2009 г. до 09.11.2011 г. е бил член на парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление.
Административното производство е образувано по постъпил в КПУКИ сигнал с вх. № 01-473/17.07.2012 г. от П. А. – председател на сдружение „България без дим" срещу Е. Д. Д. – народен представител в 41-то НС на Република България. Сигналът е бил заведен в регистъра по чл. 22и, ал. 1, т. 1 ЗПУКИ с рег. № 242/2012 г. В същия се твърди, че Е. Д. е бивш съдружник в една от най-мощните и влиятелни фирми за дистрибуция на тютюневи изделия [фирма] и след избирането му за народен представител формално е прехвърлил чрез дарение собствеността на притежаваните от него дялове на своята майка, която е и управител на дружеството. Твърди се, че през периода февруари – юни 2010 г., под активно давление на народния представител, е била отменена забраната в Закона за здравето за тютюнопушене на обществени места, както и под негово давление е забавено влизането в сила на забраната през периода януари - юни 2012 г., когато въпросната забрана е била възстановена по силата на закона. В сигнала се твърди също, че Е. Д. в качеството си на собственик на фирма за дистрибуция на тютюневи изделия, чиято собственост само формално е прехвърлил на друго лице, би понесъл значителни финансови загуби от забраната за тютюнопушене на обществени места и в този смисъл чрез отлагането и действа в защита на своя личен и корпоративен икономически интерес. Посочено е, че жалбоподателят е осъществил и друга законодателна поправка, която предвижда да се забрани търговията с т.нар. „цигарени гилзи" – свита хартия с филтър, която се пълни с рязан тютюн, което според направени публикации в медиите е в полза на определени производители, чийто основен дистрибутор е [фирма]. Към сигнала са приложени писмени доказателства.
КПУКИ е приела, че сигналът по чл. 23, ал. 1 ЗПУКИ е допустим, като подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПОДКПУКИ/ лице. Въз основа на представените доказателства КПУКИ е приела, че са налице достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.
С писмо, изх. № С-242 # 1 / 25.07.2012 г. КПУКИ служебно, по реда на АПК, съгласно нормата на чл. 26 ЗПУКИ, е изискала от Председателя на комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 41-то НС на Република България доказателства, удостоверяващи служебното качество на жалбоподателя – клетвен лист, доказателства за членството му в парламентарни комисии, декларации по чл. 12, включително и по чл. 12, т. 4 във връзка с чл. 14 ЗПУКИ, проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за здравето, обн., ДВ, бр. 42/2010 г., в сила от 02.06.2010 г., както и стенограмите от обсъждането на предложението в постоянните комисии и в пленарна зала и списъка на поименното гласуване на първо и второ четене на законопроекта, проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за тютюна и тютюневите изделия, обн., ДВ, бр. 50/2012 г., както и стенограмите от обсъждането на предложението в постоянните комисии и в пленарна зала и списъка на поименното гласуване на първо и второ четене на законопроекта. Изискана е справка от Национална база данни „Население" за Е. Д. Д., от която се установява, че е налице родствена връзка на Е. Д. със следните лица: Б. А. Д. (съпруга), Д. Д. С. (баща), Е. С. Д.. (майка) и С. Д. Д. (брат). От справка в Търговския регистър, извършена от КПУКИ в процеса на събиране на доказателства по преписката, е установено, че Е. С. Д./майка на Д./ е съдружник и управител на [фирма]. Същата е съдружник, притежаващ 50% от капитала и управител на [фирма] и съдружник, притежаващ 50% от капитала на [фирма]. Двете търговски дружества притежават по 20 % от капитала на [фирма], което от своя страна е акционер в [фирма] и притежава 67 % от уставния му капитал. Б. А. Д. е едноличен собственик на капитала и управител на [фирма], Д. Д. С. е регистриран като едноличен търговец с фирма [фирма], а С. Д. Д. е бил съдружник, притежаващ 10% от капитала и управител на [фирма] за периода от 13.04.2011г. до 30.06.2011 г.
Комисията служебно е направила справка и в Агенция „Митници като е изискала да й бъдат представени издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия на [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма], копия от сключените от посочените търговски дружества договори за доставка на тютюневи изделия и списъци на доставчиците им .От писмо рег. № 20/502 от 05.09.2012 г. на Агенция Митници – Ц. е установено, че пет търговски дружества, в управлението и/или капитала на които участват съпругата, братът и родителите на Е. Д., а именно [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] имат издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия, а ЕТ“Зора – Д. С., регистриран на името на неговия баща Д. Д. С. е посочен като доставчик на тютюневи изделия за [фирма].
Видно от приложените към цитираното писмо на Агенция „Митници" заверени копия на документи като доставчици на тютюневи изделия за [фирма] пред Т. Столична, Т. С., Т. Л., Т. Б., Митница В. и Т. Югозападна са декларирани [фирма], [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма]. Като доставчик на тютюневи изделия за [фирма] пред Т. Столична е декларирано [фирма], а като доставчици на тютюневи изделия за [фирма] пред Т. Столична са декларирани [фирма] и [фирма].
На 01.04.2011 г. е сключен договор за доставка на стоки и търговската им покупко-продажба, като съгласно раздел I, т. 1 продавачът [фирма] доставя и продава, а купувачът [фирма] купува по заявка цигари, пури, пурети, тютюни с определени в заявката за доставка количество, място на доставка и асортимент, съобразно произвежданите от [фирма],Ф. М. И.,К. Табако, Б. А. Табако.
Съгласно сключените на 01.04.2010 г. с [фирма] договори за търговско представителство с [фирма] и [фирма] двете търговски дружества приемат срещу възнаграждение да сътрудничат на [фирма] при извършване на търговската му дейност във връзка с продажбата и доставката на цигарени изделия - продукти на [фирма].
На 18.02.2010 г. в деловодството на НС е внесен от народни представители, измежду които е и Е. Д. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (ЗИД на 33) с рег. № 054-01-12. Съгласно текста на § 1, т. 2 и т. 3 от законопроекта в чл. 56 на 3акона за здравето се създават нови ал. 3 и ал. 4, с които се ограничава забраната по ал. 1 за тютюнопушенето в закрити обществени места, като с предлаганата нова ал. 3 се дава разрешение за тютюнопушене в закрити частни помещения, които не са отворени за обществен достъп и в закрити обществени помещения, които са обособени (заградени) самостоятелно и обозначени като такива, а с текстът на предлаганата нова ал. 4 на чл. 56 се дава възможност в заведенията за развлечения (ресторанти и др.) да се определят обособени самостоятелни помещения за тютюнопушене, а при заведения с площ до 100 кв. м собственикът да има право да избира дали в заведенията ще се допуска тютюнопушене. В мотивите към законопроекта е посочено, че в подписаната от Република България Конвенция за забрана на тютюнопушенето и препоръката на Съвета на Европа се отчита вредата от тютюнопушенето и се препоръчват политики за ограничаването му, но няма изискване за категорична забрана на тютюнопушенето на всички обществено достъпни места.
По делото е установено, че законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето № 054-01-12 е разгледан на три редовни заседания (протокол № 20 от 11.03.2010 г. протокол № 24 от 13.05.2010 г. и протокол № 25 от 20.05.2010 г.) и едно извънредно заседание, съгласно протокол № 26 от 20.05.2010 г. на парламентарната комисия по здравеопазването и на едно заседание на парламентарната комисия по правните въпроси, обективирано в протокол № 26 от 18.03.2010 г. , след което е внесен за разглеждане и приет на първо четене на две редовни пленарни заседания - двадесет и третото, проведено на 16.04.2010 г. и двадесет и седмо заседание, проведено на 28.04.2010 г. От представените справки за регистрации и гласувания - поименно и по парламентарни групи, народният представител Е. Д. е участвал в работата и на двете парламентарни заседания, като на гласуванията свързани със ЗИД на Закона за здравето рег .№ 054-01-12 е упражнил своя вот както следва: 6-то гласуване от 23-то пленарно заседание (процедурно предложение на народния представител Е. Ж. за отлагане на разискванията) - „против"; 9-то гласуване от 28-то пленарно заседание (процедурно предложение на народния представител М. М./ - „въздържал се", 10-то гласуване от 28-то пленарно заседание (процедурно предложение за отлагане на гласуването от народния представител Р. А.) -„против", 11-то гласуване от 28-то пленарно заседание (прегласуване на процедурното предложение на народния представител Р. А..) - „против" и 12-то гласуване от 28-то пленарно заседание (за приемане на първо четене на закона за изменение и допълнение на Закона за здравето) - „за".
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето № 054-01-12 е внесен за второ четене в парламентарна зала на 19.05.2010 г. и е разгледан и приет по време на 104-то, 105-то и 106-то редовни пленарни заседания, проведени съответно на 19, 20 и 21 май 2010 г. Видно от представените справки за регистрации и гласувания - поименно и по парламентарни групи, народният представител Е. Д. е отсъствал и не е взел участие в гласуването по законопроекта на 19 и 21 май 2010 г., а на гласуванията, свързани със ЗИД на Закона за здравето на 105-то пленарно заседание на 20.05.2010 е упражнил своя вот както следва: 2-то гласуване (процедура за допускане в зала) - негласувал; 3-то гласуване (предложение на народния представител Н.П. по §2 от законопроекта) - негласувал, 4-то гласуване (предложение на народния представител Ив.И.. по §2 от законопроекта); 5-то гласуване (прегласуване на предложението на народния представител И.И. по §2 от законопроекта) - „против"Ї; 6-то гласуване (предложение на народния представител Ч.Казак по §2 от законопроекта) - „въздържал се" 7-мо гласуване (прегласуване на предложението на народния представител Ч.Казак по §2 от законопроекта) - „въздържал се"; 8-мо гласуване (приемане на §2 от законопроекта) - „за"; 9-то гласуване (предложение на народния представител П. П. за нов § 2) - „против"; 10-то гласуване (предложение на народния представител П. П.. по § 3 от законопроекта) - „против"; 11 -то гласуване (приемане на § 3 от законопроекта) - „за“.
Окончателният текст на ал. 3 е следният: „Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а, ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение първо“. Окончателният текст на ал. 4 е следният: „Когато заведението за хранене и развлечение по ал. 2, т. 2 с площ, по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене, или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения - с ясно обозначаване на заведението и при спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3“. Предложенията за изменение на нормата на чл. 56 от Закона за здравето, в това число за отлагане на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, съдържаща се в ал. 1 за срок от 2 години, са приети и обнародвани в ДВ, бр. 42/2010 г.
На 03.02.2012 г. в деловодството на НС е заведен с вх.№ 202-01-8 одобреният с решение на Министерски съвет № 107/2012 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗИД на ЗТТИ) . Законопроектът е разгледан на заседания на парламентарните комисии по регионална политика и местно самоуправление и по земеделие и гори съответно на 16.02.2012 и 22.02.2012 г. и е внесен за разглеждане на първо четене в пленарна зала по време на 324-то заседание на 02.03.2012 г. Видно от представените справки за регистрации и гласувания, поименно и по парламентарни групи, народният представител Е. Д. не е взел участие в гласуването по законопроекта.
На заседание на парламентарната комисия по земеделие и гори, проведено на 13.03.2012 г., народният представител Е. Д. предлага допълнение към текста на § 12 (нов § 14) от приетия на първо четене ЗИД на ЗТТИ № 202-01-8 , с което се създава нова ал. 4 на чл. 30 от ЗТТИ със следното съдържание: „(4) Забранява се продажбата на заготовки за цигари с филтър" Предложението е прието и обнародвано в ДВ. На същото заседание народните представители Е. Д. и Д. Т. предлагат отпадането на § 13 от законопроекта, с който се изменят и допълват изключенията от забраната за реклама на тютюн и тютюневи изделия въведена с чл. 35, ал. 1 от ЗТТИ. И двете предложения са подкрепени от парламентарната комисия. Законопроектът е внесен в пленарна зала, разгледан и приет на второ четене по време на 27-то извънредно заседание на парламента, проведено на 19.06.2012 г. Видно от представените справки за регистрации и гласувания — поименно и по парламентарни групи, на проведените общо 33 гласувания по законопроекта, народният представител Е. Д. 24 пъти е гласувал „за", един път - „против" и 8 пъти не е гласувал. При гласуванията свързани с § 12 (нов § 14) от законопроекта, с който се създава нова ал. 4 на чл. 30 ЗТТИ, забраняваща продажбата на заготовки за цигари с филтър, народният представител е упражнил своя вот както следва: 20-то гласуване (предложение на народния представител Н. М. за отпадане на § 12) - „против"; 21-во гласуване (предложение на народния представител К.К. § 12 да се преномерира и стане § 14) - „за"; 22-ро гласуване (прегласуване на предложението на народния представител К. К. § 12 да се преномерира и стане § 14) и 23-то гласуване (приемане на § 14 - досегашен § 12) - „за“.
Във връзка с образуваното административно производство, КПУКИ е изпратила три писма до жалбоподателя с оглед изслушването му по реда на чл. 26 ЗПУКИ.
С писмо изх. № С – 241 # 3 / 08.08.2012 г. , връчено на 10.08.2012 г. на служител от НС (пощенско клеймо PS 1040 01WNFP A,, Е. Д. е поканен за изслушване на 14.08.2012 г. от 14:10 ч. пред КПУКИ.
С писмо изх. № С – 241 # 5 / 17.08.2012 г. Е. Д. е поканен за изслушване на 04.09.2012 г. от 13:50 ч. пред КПУКИ от адрес: По делото не са ангажирани доказателства кога и на кого е връчено това писмо.
С писмо изх. № С – 241 # 6 / 17.08.2012 г., връчено на 21.08.2012 г. на служител от НС - Т. (пощенско клеймо PS 1040 01WNКN D, Д. е поканен за изслушване на 04.09.2012г. от 13:50ч. пред КПУКИ.
Във връзка с направеното от жалбоподателя оспорване за нередовно призоваване в административното производство пред КПУКИ и издадените му съдебни удостоверения, с писма от НС, изх. № У. 356-09-231/05.08.2013 г. и изх. № У. 356-09-232/05.08.2013 г., съдът е уведомен, за служебните лица в администрацията на НС с презиме и фамилия „Т.“. С писмо, изх. № ПГ-3194-А-74/01.10.2013 г., депозирано по повод направено от процесуалния представител на жалбоподателя искане до НС да бъде посочено кои от служителите с име „Т.“ са имали задължение за получаване на кореспонденция в НС през 2012 г., е отговорено, че редът и условията за пощенско обслужване са уредени в Правилата за вътрешния ред в НС.
Съгласно протоколно определение на съда от 15.01.2014 г. до НС е направено запитване за датата и мястото на постъпването на писмо, изх. № С-241#6/17.08.2012 г. ведно с известие-обратна разписка, както и писмо с изх. № С-241#5/17.08.2012 г. (поканите, до жалбоподателя за изслушване по реда на чл. 26 ЗПУКИ, изпратени по месторабота на жалбоподателя – НС), както и за длъжностните лица, които са ги получили и данни за последващото им движение във връзка с получаването им от адресата Е. Д.. С писмо изх. № 412-00-5/29.01.2014 г., НС е уведомило съда, че кореспондентска пратка PS 1040 01WNКN D с подател КПУКИ е постъпила в НС на 21.08.2012 г. Пратката е била предадена срещу подпис на младши специалист Х. Т. в парламентарната група на ГЕРБ и не са налице данни за последващо движение на пратката.
Представени са по делото заверени копия на Правила за вътрешния ред на НС и три заповеди на председателя на НС № № 050-05-189/11.12.2010г.; 150-05-53/17.03.2011 г.; 350-05-79/26.09.2013 г.
Видно от Протокол № 109/04.09.2012г. на изслушването на 04.09.2012 г. Е. Д. не се е явил, като КПУКИ е приела наличие на редовно призоваване на засегнатото лице. Представени са извадки от стенографски протокол № 159/02.04.2013 г.,протокол № 103/14.08.2012 г. и протокол № 109 от 04.09.2012 г.
По делото е представено копие от доклад на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестяванете факти и данни за нарушени, извършени от КПУКИ, внесен с писмо, рег. № 353-55-3/04.12.2013 г.
С решение № 206 / 02.04.2013 г. КПУКИ е приела наличие на конфликт на интереси по отношение на Е. Д. Д., поради това, че в качеството си на народен представител в 41-то НС, участвайки в подготовката и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 42/2010 г.) и Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 50/2012 г.) е участвал в подготовката на актове в частен интерес на свързани с него лица по смисъла на §1, т. 1 ДР на ЗПУКИ, с което е осъществил съставът на чл. 8 ЗПУКИ. Комисията е приела, че Е. Д. в качеството му на народен представител от 41-то НС, не е подал и декларация по чл. 12, т. 4 ЗПУКИ за наличие на частен интерес по конкретен повод, представляващо нарушение на чл. 16 вр. с чл. 37 ЗПУКИ.
Въз основа на така изложените факти АССГ е приел от правна страна, че решението на КПУКИ е издадено в противоречие с материалния закон и при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Според съда в конкретния случай административният орган не е спазил разпоредбата на чл. 26 ЗПУКИ, задължаваща го освен служебно да събира доказателства по реда на АПК и да изслуша лицето, заемащо публична длъжност, както и да му даде възможност да направи възражение. Съдът е приел, че Е. Д. не е бил редовно призован за изслушването пред КПУКИ, както и че това нарушение е съществено и налага отмяна на обжалвания акт.
Според АССГ „частен интерес" е всяка „облага" от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или на свързани с него лица, включително всяко поето задължение, а „облага" е всеки доход в пари или имущество, вкл. придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегии или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност или санкция или друго неблагоприятно събитие".
Съдът е приел,че конфликтът на интереси предполага наличието на частен интерес и неизменно съпътстващата го облага, като тези обстоятелства трябва да бъдат доказани по несъмнен начин към момента на извършване на преценката за конфликт на интереси, а доказателствената тежест за тяхното установяване се носи от ответника (арг. чл. 170, ал. 1 АПК). В настоящия случай конфликт на интереси би бил налице, само ако нарушаването на забраната по чл. 7 ЗПУКИ е съпроводена с частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията по служба. Работата на народните представители по време на сесия включва участие в пленарни заседания, заседания на комисии, срещи на парламентарните групи и работа по избирателните райони. По време на пленарни заседания НС приема закони, решения и декларации и упражнява парламентарен контрол. Според АССГ по делото не са събрани доказателства, от които да е видно, че като е участвал в подготовката и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 42/2010 г.) и Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 50/2012 г.) жалбоподателят се е ръководил от частния интерес на дружествата, управлявани от свързани с него лица. Приел е че, липсата на облага води до извод за липса на частен интерес, по аргумент от разпоредбата на чл. 2, ал. 2 ЗПУКИ. В заключение съдът е стигнал до извод, че в случая не са събрани доказателства за наличието на „частен интерес” по смисъла на чл.2, ал.2 и ал.3 ЗПУКИ спрямо Д. , в резултат на което съдът е отменил обжалвания акт като незаконосъобразен.
Решението на Административен съд София-град е постановено в нарушение на материалния закон.
Безспорното качеството на Е. Д. Д. – народен представител в 41 НС , на лице, заемащо публична длъжност по чл.3,т.3 ЗПУКИ е юридически факт, който влече за него забраните по Глава втора на закона, предвидени в конкретните разпоредби на чл. 5 до чл. 11 на ЗПУКИ включително. Съгласно чл. 7, ал.1 ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. А по силата на чл.8 ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.
Безспорно е, че участието в подготовката, обсъждането и приемането на законопроекти, както и участието в гласуване на законови разпоредби е сред правомощията на народния представител .
По делото не се спори, че Е. С. Д./майка на Д./ е съдружник и управител на [фирма]. Същата е съдружник, притежаващ 50% от капитала и управител на [фирма] и съдружник, притежаващ 50% от капитала на [фирма]. Двете търговски дружества притежават по 20 % от капитала на „табак Т. Партнър“О., което от своя страна е акционер в [фирма] и притежава 67 % от уставния му капитал. Не е спорен и факта, че Б. А. Д./съпруга на Д./ е едноличен собственик на капитала и управител на [фирма], Д. Д. С./баща/ е регистриран като едноличен търговец с фирма [фирма], а С. Д. Д./брат/ е бил съдружник, притежаващ 10% от капитала и управител на [фирма] за периода от 13.04.2011г. до 30.06.2011 г. Безспорно е и обстоятелството, че пет търговски дружества, в управлението и/или капитала на които участват съпругата, братът и родителите на Е. Д., а именно [фирма], [фирма], [фирма], [фирма] и [фирма] имат издадени разрешения за търговия с тютюневи изделия, а ЕТ“Зора – Д. С., регистриран на името на неговия баща Д. Д. С. е посочен като доставчик на тютюневи изделия за [фирма]. Безспорно е че посочените по-горе лица са свързани лица по смисъла на §1,т.1 ДР на ЗПУКИ.
Спорният по делото въпрос е: налице ли е частен интерес при гласуването на изменението на двата закона, както и при участието на Д. в подготовката, обсъждането и приемането на изменението на тези два закона. За да се отговори на този въпрос следва да се направи анализ на разпоредбите на чл.2 и чл.7, ал.1 и чл.8 ЗПУКИ.
Съгласно чл.2 ЗПУКИ конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
Конфликт на интереси възниква при наличието на сложен фактически състав, който включва при условията на кумулативност три юридически факта:1. наличие на лице, което заема публична длъжност;2. наличие на частен интерес на лицето и 3. констатираният интерес да може да повлияе върху безпристрастното обективно изпълнение на правомощията или задълженията на лицето.
В случая първата предпоставка е налице.
Втората предпоставка е регламентирана в чл.2, ал.2 и ал.3 ЗПУКИ. В сравнение с предишната редакция на текста, при която частният интерес и облагата бяха тъждествени понятия, то в действащата норма законодателят ги е обособил и ги е поставил в съотношение причина-следствие. Интересът е субективната предпоставка по смисъла на чл.2, ал.2. Законодателят е възприел частния интерес като мотив, движеща сила, цел на действията и бездействията на овластеното лице. В случая не се изисква облагата да е постигната или да е реализирана. Конфликтът на интереси е преди всичко деяние, което е в отклонение и противоречие на публичния интерес. Той предполага наличието на частен интерес на задълженото лице, без да е задължително този частен интерес да е реализиран. Постигането на резултат не е необходимо. В този смисъл конфликтът на интереси като административно нарушение има формален характер. Достатъчно е частният интерес да съществува като възможност. При тази ситуация той би могъл да повлияе на упражняването на правомощията на съответното лице. От друга страна законът никъде не поставя изискване към облагата да е незаконна или да е в резултат на неправомерно упражняване на правомощия или задължения от страна на лицето заемащо публична длъжност.
Третата предпоставка, регламентирана в чл.2, ал.1 от закона е частният интерес да може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Тълкуването на тази разпоредба води до извода, че лицето следва задължително да разполага със съответните властнически правомощия. Това което законодателят не изисква в случая е доказване на факта дали в действителност и как упражнените властнически правомощия са повлияни от установения частен интерес. Т.е. конфликт на интереси може да има единствено, ако съответният частен интерес на лицето заемащо публична длъжност или на свързаното с него лице е във връзка с упражняването на неговите властнически правомощия. Допустимо е тези правомощия да са дори като член на колективен орган.
Съгласно чл. 7, ал.1 ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес. Разпоредбата съдържа забрана за осъществяване на гласуване в частен интерес. Тази разпоредба се отнася преимуществено до лица, заемащи публични длъжности, които са членове на колективен орган. За наличието на конфликт на интереси е без значение - начинът на гласуване/ „за“,“против“ или „въздържал се“/, както и дали решението е прието или не, какъв е характера на акта, дали осъществения вот е бил от значение за приемането или неприемането на решението. Нарушение на чл.7, ал.1 ЗПУКИ ще е налице само когато се гласува решение или акт, който има материалноправни последици. Безспорно гласуването за приемане и изменение на закон попада в приложната норма на чл.7, ал.1 на закона.
А по силата на чл.8 ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес. Под участие в „подготовка“ на акт следва да се разбират действия като внасяне или съгласуване на предложение, изготвяне на проект на акт. Примери за обсъждане са изказвания в хода на заседание на колективен орган, изказано мнение при дебат в работна група. Приемането е начин на формиране на акт при колективен орган какъвто е и НС. По делото е установено, че народният представител е участвал в подготовката, обсъждането и приемането на двата закона.
Тълкуването на цитираните по горе разпоредби и анализът на представените по делото доказателства водят до извод, че гласуването и участието в подготовката, обсъждането и приемането на двата закона от страна на Д. е в частен интерес на свързани с него лица.
В случая е безспорно, че народният представител Е. Д. Д. гласувайки изменението на двата закона и участвайки в подготовката, объсъждането и приемането им, изпълнява възложените му от Конституцията на Република България властнически правомощия. С двата закона се засягат интереси в областта на цигарения бизнес. Безспорно отлагането на пълната забрана за тютюнопушенето на закрити места с две години/ приетото изменение на разпоредбата на чл.56 от Закона за здравето/ е в интерес на производителите и търговците на цигари и цигарени изделия, каквито са дружествата, в които участват свързани с Д. лица. Забраната за продажба на заготовки за цигари с филтър/ създаването на нова ал.4 на чл.30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/ също е в интерес на производителите и търговците на цигари и цигарени изделия. Частният интерес в случая се изразява във възможността да бъдат получени от страна на дружествата, в които участват роднини на Д., по-високи доходи, в сравнение с доходите, които биха получили при действието на пълната забрана за тютюнопушенето и при липсата на забрана за продажба на цигарени заготовки с филтър. Без значение в случая е обстоятелството дали действително дружествата са реализирали по-високи доходи в периода, в който е действала частичната забрана за тютюнопушенето, в сравнение със периода, в който действа пълната забрана, респ. в периода, в който е действала забрана за продажба да цигарени заготовки с филтър, в сравнение с периода, в който не е действала такава забрана.
Неоснователен е и изводът на съда да допуснато от страна на административния орган съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неизслушване на лицето и в неуведомяването му за датата на изслушването пред комисията.
Видно от доказателствата по делото народният представител е бил уведомен за датата на изслушването като съобщението е връчено в Народното събрание на сътрудник от ПГ на ГЕРБ. Няма пречка призоваването да става по местоработата на лицето. Доколкото сътрудникът се е съгласил да приеме призовката за депутата, то връчването на съобщението е редовно, тъй като в ЗПУКИ няма специални правила относно връчването на призовки и съобщения. Връчването на съобщението в случая е съобразено с разпоредбата на чл.46, ал.2 ГПК. Осъществените от касатора усилия за уведомяване на лицето за датата на изслушване могат да се приемат за положена дължима грижа за осигуряване правото на ответника да бъде изслушан.
Неправилен е изводът на съда за нарушение на конституционното право на защита по чл. 56 от Конституцията на Република България чрез ненадлежното му уведомяване за изслушване. На ответника е бил надлежно връчен индивидуален административен акт, с който е приключила административната процедура, като същият е бил оспорен пред съда. Според КС на Република България, чл. 56 от Конституцията на Република България допуска и позволява правото на защита да се развие под една или друга форма, като в същия не са не само изрично, а и изобщо не са определени вида, способа и формата на тази защита. В тази връзка съдебната защита е основната и определяща форма на защита в правовата държава, тъй като същата предоставя най-пълната възможна защита на нарушените права или засегнатите законни интереси /Решение № 1 от 1.03.2012 г. на КС по к.д. № 10/2011 г./. В хода на първоинстанционното съдебно производство на ответника е била осигурена процесуалната възможност да защити правата си, поради което е неоснователен изводът на съда за допуснато съществено процесуално нарушение чрез неизслушването му от страна на административния орган, още повече, че ответникът не е ангажирал и не е представил пред съда никакви доказателства, които да оборят фактическите констатации и правните изводи на административния орган и да го мотивират за решение, различно от изложеното. В този смисъл Решение № 881 от 26.01.2015 г. на ВАС по адм.д.№ 3246/2014 г., VII отделение.
По изложените съображения настоящият касационен състав намира, че обжалваното решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено.
Делото е изяснено от фактическа страна и след отмяната на съдебния акт следва да бъде постановен нов, с който жалбата срещу решението на КПУКИ като неоснователна бъде отхвърлена.
При този изход на спора основателна се явява претенцията на процесуалния представител на КПУКИ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Така мотивиран, ВАС, седмо отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 6352/24.10.2014г. по адм. д. 4334/2013г. по описа на Административен съд София-град и вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е. Д. Д. против решение № 206 от 02.04.2013г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ОСЪЖДА Е. Д. Д. ЕГН [ЕГН] да заплати на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси сумата от 300/триста/ лева – юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

Особено мнение: